ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět B - Oftalmopedie

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět B: Speciálněpedagogické poradenství a intervence v předškolním a školním věku -
OFTALMOPEDIE

2016/17


 1. Vývoj zraku a zrakových funkcí. Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým postižením zraku. Speciálněpedagogická podpora dětí a žáků s poruchami binokulárního vidění.
 2. Včasná diagnostika zrakových funkcí (standardní diagnostické postupy, testy Lea Hyvärinen). Raná intervence u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (metodika Lili Nielsen, speciální pomůcky používané při rané intervenci).
 3. Zraková terapie. Zraková stimulace. Nácvik kompenzačních mechanismů. Oftalmopsychologie dětí v předškolním věku.
 4. Poradenská zařízení pro děti, žáky a mládež s postižením zraku. Raná péče. Speciálně pedagogické centrum.
 5. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince s postižením zraku se zaměřením na školní věk. Identita a autonomie, akceptace postižení a kvalita života mladých lidí s postižením zraku.
 6. Specifika výuky žáků se zrakovým postižením – podpora ve škole běžné a speciální. Speciální pomůcky ve vzdělávání osob se zrakovým postižením. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání u dané cílové skupiny.
 7. Komunikace osob s postižením zraku. Výuka a použití Braillova písma, specifika zápisu. Přístup k informacím. Tyflografika, hapestetika.
 8. Možnosti rozvoje klíčových kompetencí u žáků a studentů se zrakovým postižením. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s postižením zraku.
 9. Profesní příprava mladých lidí se zrakovým postižením. Využívání speciálních pomůcek ve vzdělávání a v běžném životě. Volba a výkon povolání.
 10. Volnočasové aktivity osob nevidomých a osob s oslabeným viděním. Organizace podporující volný čas a rozvoj kompetencí cílové skupiny.

Literatura
 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Čálek, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: SPN, 1991.
 • Finková, D., Ludíková, L., Stoklasová, V.(2007) Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Janková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jesenský, J. (2002) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus.
 • Jesenský, Ján. (2007). Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha.
 • Keblová, A. (1998) Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima.
 • Keblová, A. (1996) Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima.
 • Keblová, A. (1999) Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima.
 • Kochová, K., Schaeferová, M. (2015). Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Kudelová, I., Květoňová-Švecová, L. (1996). Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury.
 • Moravcová, D. (2004) Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton.
 • Neméth, A. (1999) Slabozrakosťako pedagogický problém. Bratislava. Sapientia.
 • Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Čes. vyd. 1. Praha: ISV.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením: Early support and intervention for children withd isabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Požár, L. (1996) Školská integrácia dětí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava: UK.
 • Röderová, P. (2010) Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, s. 273-288.
 • Vágnerová, M. (1985) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum.
 • Vítková, M. a kol. (1999) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2003) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD.


Verze pro tisk

© 2010-2018