ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět A - Speciální pedagogika

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět A: Speciální pedagogika
2016/17


Student si volí 2 otázky
 1. Speciální pedagogika – terminologie, předmět, cíle, klasifikace oboru, interdisciplinární vztahy.
 2. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Legislativa, RVP pro předškolní a základní vzdělávání.
 4. Rodina s dítětem se zdravotním postižením.
 5. Pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole, školní poradenská pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, speciálněpedagogická centra, střediska výchovné péče.
 6. Speciálněpedagogická diagnostika – pojem, předmět, cíle, metody, terminologie.
 7. Mentální postižení – charakteristika, klasifikace dle WHO, etiologie, možnosti vzdělávání, demence, Downův syndrom.
 8. Poruchy autistického spektra – charakteristika, etiologie, možnosti vzdělávání.
 9. Tělesné postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, možnosti vzdělávání.
 10. Mozková obrna jako kombinované postižení.
 11. Zrakové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, možnosti vzdělávání. Komunikace s žáky se zrakovým postižením.
 12. Sluchové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti vzdělávání.
 13. Sluchová protetika, kochleární implantát, komunikace s žáky se sluchovým postižením. Žáci s hluchoslepotou.
 14. Narušená komunikační schopnost – charakteristika, klasifikace, etiologie, náprava, možnosti vzdělávání.
 15. Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika jednotlivých systémů a jejich využití.
 16. Specifické poruchy učení a chování – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti vzdělávání. Reedukace specifických poruch učení.
 17. Poruchy chování – charakteristika, klasifikace, možnosti nápravy, zařízení.
 18. Žáci se sociálním znevýhodněním.
 19. Žáci nadaní a nadprůměrně nadaní.
 20. Terapie ve speciálněpedagogické péči – hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, dramaterapie.
Literatura
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Baslerová, P. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: PdF UP.
 • Čadová, E. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP.
 • Čadilová, V., Thorová, K., Žampachová, Z. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra. Olomouc: PdF UP.
 • Kaleja, M. (2014) Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: OU.
 • Lechta, V. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál.
 • Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Opatřilová, D. (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido.
 • Potměšil, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Olomouc: PdF UP.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice: Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Slepičková, L., Pančocha, K. et al. (2013) Aktéři školní inkluze. Brno: MU.
 • Škrabánková, J., Trna, J. a kol. (2013) Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. Brno: Paido.
 • Valenta, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: PdF UP.
 • Vrbová, R. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: PdF UP.
Další literatura je uvedena u dílčích oborů


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education