Závěrečné práce - BP, DP a další
Specifické cíle oboru Speciální pedagogika


 • Student/ka prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

 • Student/ka dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

 • Student/ka umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

 • Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

 • Student/ka prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).Jmenný seznam akademických pracovníků Katedry speciální pedagogiky – vedoucí závěrečných prací


 • Bartoňová

  • specifické poruchy učení (SPU)
  • inkluzivní vzdělávání
  • didaktiky předmětů pro žáky se SVP
 • Bazalová - MD

  • psychopedie
  • poruchy autistického spektra
  • Downův syndrom
 • Brožová - MD

  • specifické poruchy učení (SPU)
 • Bočková

  • logopedie
  • narušená komunikační schopnost
  • alternativní a augumentativní komunikace (AAK)
 • Bytešníková

  • logopedie
  • narušená komunikační schopnost
  • předškolní věk
 • Červenka

  • etopedie
 • Doležalová

  • surdopedie
 • Fialová

  • somatopedie
  • edukace dětí a žáků s chronickým onemocněním
 • Horáková

  • surdopedie
 • Kachlík

  • sociálně patologické závislosti
 • Kopečný

  • logopedie
 • Márová

  • specifické poruchy učení
 • Nováková Jana - MD

  • poruchy autistického spektra
 • Opatřilová

  • somatopedie
  • edukace jedinců s více vadami
  • integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením
 • Pipeková

  • psychopedie
 • Pitnerová

  • surdopedie
  • informační technologie a její využití pro osoby se zdravotním postižením
 • Röderová

  • oftalmopedie
 • Řehulka

  • psychologie
 • Sedláčková - MD

  • specifické poruchy učení
 • Vítková

  • somatopedie
  • edukace jedinců se souběžným postižením více vadami
  • inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Vojtová

  • etopedie
 • Zámečníková

  • somatopedie
  • pracovní uplatnění osob s tělesným postiženímJmenný seznam akademických pracovníků IVIV – vedoucí závěrečných prací

 • Gajzlerová

  • specifické poruchy učení
  • digitální a multimediální technologie u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pančocha

  • speciální andragogika (problematika osob s postižením)
 • Procházková

  • somatopedie
  • speciální andragogika osob se zdravotním postižením
 • Slepičková

  • sociální souvislosti postižení a nemoci
  • rodina a nemoc nebo postižení
 • Vaďurová

  • inkluzivní vzdělávání žáků na základní a střední škole
  • didaktické metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na ZŠ a SŠ
 • Vrubel

  • oftalmopedieFormuláře
Verze pro tisk

© 2010-2017