Základní informace

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla založena 1. září 1994 na základě požadavků studentů, odborné i širší veřejnosti a díky pochopení a nemalé podpoře ze strany vedení fakulty i univerzity.

Vedoucí katedry byla jmenována na základě výběrového řízení
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


Adresa katedry:
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno
Telefon: 00 420 549 491 665
Fax: 00 420 549 491 620
E-mail: vitkova@ped.muni.cz

Hlavním cílem nově konstituované katedry je připravovat budoucí učitele se zřetelem na současné společenské trendy, dané postupnou realizací inkluzivní výchovy a vzdělávání dětí/žáků se zdravotním postižením, v korespondenci se současně používanou terminologií dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných typů škol a školských zařízení.


Při koncipování oborového programu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity byl brán zřetel na:

  • Současné trendy v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí
  • Možnosti inkluzivní výchovy a vzdělávání dětí/žáků s postižením s intaktní populací v běžných školách a školských zařízeních zajištěné legislativně v České republice po roce 1989
  • Potřeby Jihomoravského regionu

Katedra speciální pedagogiky získala na léta 2007-2013 Výzkumný záměr "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID - 0021622443


Katedra speciální pedagogiky získala na období duben 2013 - prosinec 2015 Mezioborový výzkumný projekt Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace MUNI/M/0012/2013


1. 2. 2010 byl založen Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV)


Katedru speciální pedagogiky najdete v 1. a 2. poschodí pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – Poříčí 9, Brno.


IVIV najdete v budově CVIDOS, 3. poschodí, Pořící 31a, Brno.Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno