VZ - Závěrečná zpráva za rok 2013


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů


Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2013

Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Jitka Šimečková od 1.9. 2012
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (30) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (35) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (26) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (14) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Konference s mezinárodní účastí Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání 10. a 11. 9. 2013
  • Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Brno : MU. 2013. ISBN - neuvedeno
  • KACHLÍK, P. Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně základní školy. In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 515-528. 931 s. celkem. ISBN 978-80-210-6208-5. Náklad 300 ks.
 • Vydání odborných knih (monografií) - z konferencí
  • FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vydání, 220 kusů, 232 s. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-236-9. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6091-3.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebam VI . Education of Pupils with Special Educanional Needs VI. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, 326 s. 220 kusů. ISBN 978-80-7315-235-2. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6057-9.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematické výzkumných pracovníků D1, D2, D4
  • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinants of Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).
  • ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vyd. Brno: Paido. 2013. 137 s. ISBN 978-80-7315-244-4.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematické výzkumných pracovníků D1, D2, D4
  • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.
  • GULOVÁ, L., ŠÍP, R. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4368-4.
  • OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability. Brno: MU, 2013, 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
  • HAVEL, J. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2
  • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7
  • NOVOTNÁ, M. Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 196. ISBN 978-80-210-6370-9
  • GIRGLOVÁ, V. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0
  • BLAŽKOVÁ, R. Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Infra, s.r.o. Stařeč, 2013. ISBN 978-80-86666-44-0.
  • BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.v
  • NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU. 2013, 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8
 • Vydání odborných knih (kolektivních monografií)
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).
  • BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al.  Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.
  • OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinants of Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.
  • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno: MU, 2013. s. 272 ISBN 978-80-210-6306-8.
  • SAYOUD SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013, 298 s. ISBN 978-80-210-6674-8.
  • VOJTOVÁ, V, ČERVENKA, K et al. Intervence pro inkluzi/Intervention for Inclusion. Brno: MU, 2013. 256 s. Specifický výzkum. ISBN 978-80-210-6645-8.
  • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-210-6617-5.
  • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ. M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
  • OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vyd. Brno : MU 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4.
  • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Výchova a vzdělávání nadaných žáků. Brno: MU, 2013, s. 221. ISBN 978-80-210-6552-9
  • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Guiding gifted pupils and students in Czech school. Brno: MU, 2013, 131 s. 978-80-210-6557-4
  • SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from Viewpoint of Language and Literary Education. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 37-58, 22 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6281-8.
  • JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S., GRENAROVÁ, R. a KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.
  • KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU, 2013, s. 179. ISBN 978-80-210-6652-6.
 • Vydání distančních textů
  • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, 273 s. ISBN 978-80-7315-237-6.
  • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku
  • BARTOŇOVÁ, M. OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.
  • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku
  • PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Speciální andragogika. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku
 • Závěrečné zprávy
  • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2013 (VÍTKOVÁ, M.)
  • Zpracování závěrečné zprávy za léta 2011-2013 VÍTKOVÁ, M.)
  • Zpracování závěrečné zprávy ta léta 2007-2013 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Konference s mezinárodní účastí - rok 2013
  • Konference s mezinárodní účastí Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání – 10. a 11. 9. 2013
   Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Brno : MU. 2013. ISBN – neuvedeno
 • Prezentace výzkumného záměru v ČR
  • mezinárodní konference – vyžádané přednášky
   • Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání 13. 2. 2013.
    Vyžádaná přednáška: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy
   • Praha: Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, pořadatel: - Česká školní inspekce.
    Vyžádaná přednáška: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU, Praha, konferenční prostory Ministerstva zahraničních věcí ČR, 6. 12. 2013.
 • Prezentace výzkumného záměru v zahraničí
  • mezinárodní konference – vyžádané přednášky
   • Estonsko: University of Tartu: Termín: 3.2.-8.2. 2013. Projekt Leonardo da Vinci.
    VÍTKOVÁ, M., PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. Prezentace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
    Poster: 5.2. 2013 Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
   • Švýcarsko: Bern: Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2013, konaný ve dnech 28.8.-30.8. 2013. 8. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 na téma Was ist ein gutes Leben (Co je to dobrý život) - Poster: 28.9.-30.8. 2013. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
   • Německo: Berlín: Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“, konaná ve dnech 23.9.-25.9. 2010 na univerzitě v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin). Vystoupení v panelové diskuzi, 24.9.2013. BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorandstudium
   • Německo: München: 6. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik., na téma Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit (Práva postižených. Prosazení a působení), konaný ve dnech 3. 10. -5. 10. 2013 na univerzitě v Mnichově (Ludwig-Maxmilians-Universität München). Vystoupení v panelové diskuzi, 4.10.2013. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme
   • Slovensko: Bratislava: Mezinárodní vědecká konference na téma Osoby so zdravotním znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied, konaná dne 20.11.2013 na Univerzitě komenského v Bratislavě. Vystoupení ve workshopu: 20.11.2013. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice
 • Mobility učitelů a studentů
 • Spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Mezinárodní projekty

Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum přispěl k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 6. února 2014


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education