VZ - Závěrečná zpráva za rok 2012


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů


Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2012


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS (MD), Mgr. Jitka Šimečková od 1.9. 2012
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (30) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (35) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (26) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (14) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Preparation of Students with Special Educational Needs (12.9.2012)
 • Příprava a realizace virtuální konference na téma nadaní žáci (listopad 2012)
 • Vydání sborníků
  • VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací. 1. vydání, 500 kusů. Brno: Paido, 2012, 78 s. ISBN 978-80-7315-231-4.
  • VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků na CD-ROM. 1. vydání, 500 kusů. Brno: MU, 2012, 608 s. ISBN 978-80-210-5941-2.
  • KACHLÍK, P. (ed.) Kalakogathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 799 s. Sborník z konference. ISBN 978-80-210-5800-2.
 • Vydání odborných knih (monografií) - z konferencí
  • FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vydání, 220 kusů, 232 s. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-236-9. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6091-3.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebam VI . Education of Pupils with Special Educanional Needs VI. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, 326 s. 220 kusů. ISBN 978-80-7315-235-2. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6057-9.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematické výzkumných pracovníků D1, D2, D4
  • FRANKOVÁ, A. Podmienky úspěšného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-6022-7.
  • SYCHROVÁ, P. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2012, 185 s. ISBN 978-80-210-5329-8.
  • DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. 199 s. ISBN 978-80-210-59993-1. (příloha CD: Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole).
  • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu České psychopedie. Brno: MU, 2012, 278 s. ISBN 978-80-210-5930-6.
  • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Praha, Grada, 2012, 236. ISBN 978-80-247-3008-0.
  • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, 159 s. ISBN 978-80-262-0084-2.
  • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.
  • TRNA, J. Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-238-3.
  • TRNOVÁ, E. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané. Brno: MU, 2012. v tisku
 • Vydání odborných knih (kolektivních monografií)
  • GULOVÁ, L. et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MU, 2012, 225 s. ISBN 978-80-210-6030-2.
  • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in Context with inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs I. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2012, 298. ISBN 978-80-210-5995-5.
  • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of Success in Context with inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs II. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2012, 298. ISBN 978-80-210-5996-2.
  • PANČOCHA, K. et al. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. 1. vydání. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-6101-9.
  • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Brno: MU, 2012, 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4.
  • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, 272 s. ISBN 978-80-210-6044-9.
  • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Bejinderung. Brno: MU, 2012, 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.
  • PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusive Gesellschaft. Brno: MU, 2012, 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.
  • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6024-1.
  • SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 77-94, 17 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6053-1. MSM0021622443, záměr.
 • Vydání distančních textů
  • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B, BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1.
  • FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Brno: Paido, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7315-233-8.
  • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2012, 237 s. ISBN 978-80-7315-232-1.
  • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. a kol. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: MU, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-60001-2.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2012 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Konference s mezinárodní účastí - rok 2012
  • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12. 9. 2012
  • Nadaní žáci listopad 2012
 • Prezentace výzkumného záměru v zahraničí
  • mezinárodní konference – vyžádané přednášky
   • Francie: I.U.F.M. Université de Toulouse II – Le Mirail, FTOULOUS 19., 26.-31. 4. 2012 (Vítková, Bartoňová, Bočková)
   • Slovensko: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, katedra pedagogických štúdií. 26.-27.4. 201 (Vítková, Bartoňová)
   • Anglie: The University of Northampton, Sunley Conference Centre. TILE - Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (2011-2013, projekt Leonardo da Vinci Transfer of Innovation LLP-LE005-06164) 14.-17.6. 2012 (Vítková, Bartoňová, Pančocha, Vaďurová)
   • Německo: Univerzita Oldenburg, Konference docentů pro osoby s tělesným postižením. Tagung der Lehrenden der deutschsprachigen Lehrenden im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Carl von Ossietzky. Univerität Oldenburg. 2.-5.9. 2012 (Vítková, Bartoňová, Pipeková, Procházková)
   • Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakultaVědecká konference s mezinárodní účastí na téma Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Vyžádaná přednáška: 3.10. 2012
    BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
   • Finsko: EAPRIL 2012. conference Jyväskylä. Creating kompetence – Innovation in Learning and Development. Aktivní účast: 27.-30.11. 2012, JAMK, University of Applied Sciences Jyväskylä, Finnland
    BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PANČOCHA, K. Special Needs in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education
   • Španělsko: Mezinárodní konference. The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. Cádiz, University of Cádiz, 18. – 21. 9. 2012. Prezentace v sekci.
    KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools.
   • Belgie: Mezinárodní konference. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Brusel, Maison N.-D. Chat d'Oiseau, 25. – 28. 10. 2012. Prezentace v sekci.
    KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion.
    HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic.
   • Řecko: světová, ICE 2012. International Conference of Education. Samos. Kapodistrian University of Athens. 5. - 7. 7. 2012. Vystoupení v pracovní skupině, Členství ve vědecké radě konference.
    TRNOVÁ, E., TRNA, J. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry -Based Science Education.
   • SAE: světová, Giftedness 2012. Dubai. Asia-Pacific Federation on Giftedness (APFG). 14. - 18. 7. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
    ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness.
    TRNA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Extraordinary Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
 • Mobility učitelů a studentů
 • Spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Mezinárodní projekty

Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 18. února 2013


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education