VZ - Závěrečná zpráva za rok 2011


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

 

Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2011


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (29) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (26) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (23) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (14) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole.(7. 9. 2011)
 • Vydání sborníků
  • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací. 1. vydání, 500 kusů, příloha. Paido, Brno: 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.
  • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Education of Pupils with Special Educational Needs. CD ROM s příspěvky v plném znění). 1. vydání, 500 kusů. Paido, Brno: 2011, ISBN 978-80-7315-216-1.
 • Vydání odborných knih (monografií) - kolektivních
  • OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání, 220 kusů, 298 s. Brno: Paido, ISBN 978-80-210-5708-1 (MU), ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido)
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educanional Needs V. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 299 s. 220 kusů. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-5709-8 (MU), ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido)
  • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
  • FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání, 400 kusů. Brno: MU, 2011, 314 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
  • PANČOCHA, K. a kol. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 196 s. ISBN 978-80-210-5663-3.
  • ŠIMONÍK, O. et al. Talented Learner. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 210 s. ISBN 978-80-210-5701-2.
  • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematických
  • BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011. 164 s. ISBN 978-80-210-5609-1.
  • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 206 s. ISBN 978-80-210-5591-9.
  • HRICOVÁ, L. Analýza komuniukačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 202 s. ISBN 978-80-210-5564-3.
  • CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2011 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu


Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 2. února 2012


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education