VZ - Závěrečná zpráva za rok 2010


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

 

Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2010


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (29) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (24) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (26) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (13) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Škola pro všechny - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (15. - 16. 9. 2010)
 • Příprava a realizace mezinárodního semináře na téma Talent a nadání ve vzdělávání (7. 8. 2010)
 • Vydání sborníků
  • VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů, příloha. Paido, Brno: 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7 (CD ROM s příspěvky v plném znění).
  • ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Brno: MSD, 2010, 25 s. ISBN 978-80-210-5274-1.
  • ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010. 244 s. ISBN 978-80-210-5330-4.
 • Vydání odborných knih (monografií) - z konferencí
  • HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání, 220 kusů, 381 s. Brno: Paido, ISBN 978-80-210-5332-8 (MU), ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido)
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebam IV . Education of Pupils with Special Educanional Needs IV. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 384 s. 220 kusů. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-5331-1 (MU), ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido)
  • ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Brno: MU, 2010, 207 s. ISBN 978-80-210-5349-6
  • ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Brno: MU, 2010, 182 s. ISBN 978-80-210-5350-2.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematické výzkumných pracovníků D1
  • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 330 s. ISBN 978-80-210-5159-1.
  • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-.5287-1.
  • BROŽOVÁ, B. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 190 s. ISBN 978-80-210-5329-8.
  • PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2010, 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2010 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Konference s mezinárodní účastí - rok 2010
  • Škola pro všechny - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole – 15. - 16. 9. 2010
  • Talent a nadání ve vzdělávání - 7. 9. 2010
 • Konference s mezinárodní účastí - plán na rok 2011
  • Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – 7. 9. 2011
  • Nadaní žáci - říjen 2011
 • Prezentace výzkumného záměru v zahraničí
 • Mobility učitelů a studentů
 • Spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Mezinárodní projekty

Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 29. ledna 2011


Verze pro tisk

© 2010-2018