VZ - Závěrečná zpráva za rok 2008


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů (od školního roku 2007/08)

 

Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou integrativní praxi škol u nás s ohledem nedidaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu integrativní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2008


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti
výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (29) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (27) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (18) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (14) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (17. září 2008)
 • Příprava a realizace mezinárodního semináře na téma Učitel a nadaný žák (20. listopadu 2008)
 • Vydání sborníku
  • z konference s mezinárodní účastí s anotacemi příspěvků a CD ROM s příspěvky v plném znění KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  • anotací referátů z mezinárodního semináře ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, 2008, 26 s. ISBN 978-80-7392-053-1.
 • Vydání odborných knih (monografií)
  • na téma konference KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3. MU: ISBN 978-80-210-4708-2.
  • na téma výzkumného záměru: BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Needs II. Brno: Paido, 2008, 363 s. ISBN 978-80-7315-170-6. MU: ISBN 978-80-210-4736-5.
  • Dílčího výzkumného týmu 5 – Vzdělávání a výchova nadaných žáků ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MU, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7392-024-1.
  • Dílčího výzkumného týmu 5 – Vzdělávání a výchova nadaných žáků ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MU, 2008, 87. ISBN 978-80-7392-033-3.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2008 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu


Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky
 •  

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR
 •  


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 5. ledna 2009


Verze pro tisk

© 2010-2018