VZ - Závěrečná zpráva za rok 2007


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"

realizovaného v letech 2007-2013

 


Předmět výzkumného záměru
 

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů (od školního roku 2007/08)


 

Cíl výzkumného záměru
 

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou integrativní praxi škol u nás s ohledem nedidaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu integrativní didaktiky.

 

Dílčí cíle výzkumného záměru
 

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2007


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (29) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (29) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (19)

Vytvoření výzkumných týmů z D1, D2 a D4: VZ (14) – k plnění dílčích cílůPrůběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Vytvoření výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Zahájení činnosti výzkumných týmů VZ podle stanovených parciálních cílů
 • Koordinace činnosti VT VZ
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí
 • Příprava a realizace mezinárodního semináře
 • Vydání sborníku
  • z konference s mezinárodní účastí s anotacemi příspěvků a CD ROM s příspěvky v plném znění BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základné škole. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  • anotací referátů z mezinárodního semináře ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007, 26 s. ISBN 978-80-7392-004-3.
  • referátů z mezinárodního semináře na CD ROM ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-006-7.
 • Vydání monografií
  • na téma konference BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7315-162-1.
  • na téma výzkumného záměru: VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs. Brno: Paido, 2007, 380 s. ISBN 978-80-7315-163-8.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2007 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - mezinárodní spolupráce
 • Konference s mezinárodní účastí - rok 2007
  • Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole – 12. 9. 2007
  • Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky – 15. 11. 2007
 • Konference s mezinárodní účastí - plán na rok 2008
  • Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností – 17. 9. 2008
  • Učitel a nadaný žák – 20. 11. 2008
 • Prezentace výzkumného záměru v zahraničí
 • Mobility učitelů a studentů
  • výzkum, vývoj
   • odd. pro výzkum, vývoj, vnější vztahy
   • centrum zahraničních studií
   • studijní pobyty
 • Spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi
 • Mezinárodní projekty

Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru
 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky
 •  

Efektivita využití institucionální podpory
 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČRZpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

V Brně 4. února 2008


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education