Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; organizátor mobilit na katedře

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Etopedie, edukace jedicnů s poruchami chování
Empirický výzkum u žáků v riziku poruch chování a s poruchou chování

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie 1. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1. vyd. Brno: MU, 2004, ISBN 80-210-532

 • VOJTOVÁ, V., JOHNSTONE, BLOEMERS, W. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. ISBN 3-86596-038-2

 • VOJTOVÁ, V.,JOHNSTONE, BLOEMERS, W. Pedagogical Roots to Inclusion. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. ISBN 978-3-86596-038-2

 • STÖRMER, N., VOJTOVÁ, V. Interventionen. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. ISBN 3-86596-035-9

 • STÖRMER, N., VOJTOVÁ, V. Interventions. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. ISBN 978-3-86596-035-1

 • VOJTOVÁ, V. Veränderungen im Bildungswegen in der Tschechischen Republik, EuroNews on Special Needs Education, nr.13, The Euroepan Agency for Special Needs Education, Middelfart, DK, 2005. ISSN 1560-2354

 • VOJTOVÁ, V. Changes in education in The Czech Republic, EuroNews on Special Needs Education, nr.13, The Euroepan Agency for Special Needs Education, Middelfart, DK, 2005. ISSN 1029-8142

 • VOJTOVÁ, V. Changes and trends in education in the Czech Republic, In BOLZ Philosophieren mit Kindern. 1.vyd., Monster: LIT Verlag, 2004, ISBN 3-8258-7218-1

 • VOJTOVÁ, V. Kázeňská politika školy. Komenský, roč.129, 3./2005, ISSN 0323-0449

 • VOJTOVÁ, V. Problematika kázně na základní škole I. Speciální pedagogika č. 4/2003, ISSN 1211-2720

 • VOJTOVÁ, V. Problematika kázně na základní škole II. Speciální pedagogika č.1/2004, ISSN 1211-2720

 • Mezinárodní vědecká spolupráce
  • 2007 - bileterální seminář pro studenty "Personzentrierte Kommunikation" Universiät Wien a MU program AKTION' č.46p5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ústavní výchova na prahu 21. století - přednáška v plénu Konference k 55. výročí DÚM Veslařská, září , 2007; Edukace dětí v riziku poruchy chování a s poruchami chování a kvalita života v dospělosti – představení výzkumu, teoretický koncept

 • Konference Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení konference PdF, MU, září 2007. Přednáška na téma: "Kvalita života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování – otázky intervence"

Zahraničí

 • Assessment (Hodnocení v inklusivním vzdělávání) – evropský srovnání expertní skupina, koordinátor pro ČR – European Agency for Development in Speciál Needs Education 2005 - dosud

 • Education of Immigrants - Cultural Diversity and Special Needs Education (Vzdělávání emigrantů a běženců)– evropský srovnání expertní skupina, koordinátor pro ČR; člen projektové skupiny spoluřešitelů; - European Agency for Develpment in Speciál Needs Education 2006 - dosud

Organizace konferencí/workshopů

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení konference PdF, MU, září 2007 – člen organizačního výboru; vedení workshopu

 • Nosrko: Vzdělávání žáků se SVP v inkluzivních podmínkách v evropském kontextu – BiAnnula Meeting European Agency for Special Needs Education – koordinátor pro ČR, řízení sekce Národních koordinátorů – Oslo, září, 2007

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Vernetzung in Systemen. In ONDRÁČEK, P., STÖRMER, N. Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin : Frank and Timme, 2007. od s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.

 • VOJTOVÁ, V. Interconnectendess in Systems. In ONDRÁČEK, P., STÖRMER, N. Diagnostics and Planning. 1.vyd. Berlín : Frank a Timme, 2007. od s. 219-227, 8 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.

 • Odborný překlad VOJTOVÁ, V.: Watkins, A. ed. Hodnocení v inkluzivních podmínkách; Klíčové otázky pro vzdělávací politiku a praxi. Odense: European Agency for Special Needs Education, 2007. ISBN: 9788790591267

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Národní konference Pražský poradenský podzim 2008. Magistrát hlavního města Praha, 8.10.2008
  VOJTOVÁ V. Poruchy chování v kontextu dnešní školy – prezentace výzkumu.

 • Přestavlky: Národní konference k 10. výročí VLO při DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec. VLO Přestavlky, 6.10.2008
  VOJTOVÁ, V. Edukace dětí v riziku poruchy chování a s poruchami chování v podmínkách základní školy z perspektivy žáků – prezentace výzkumu.

 • Přestavlky: Národní konference k 10. výročí VLO při DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec. VLO Přestavlky, 7.10.2008
  VOJTOVÁ, V. Změny v přístupech k edukaci dětí s poruchami chování v institucionální výchově – prezentace výzkumu

 • Brno: Národní konference Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. Psychologický ústav Akademie věd ČR v Brně, 25.4.2008.
  VOJTOVÁ, V. Kvalita života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování – koncepce výzkumu, prezentace prvních výsledků

 • Praha: Mezinárodní konference Vzdělání bez bariér romské děti v České republice. Evropské centrum pro práva Romů, hotel Dorint Praha, 12.-13.11.2008.
  VOJTOVÁ, V. Kurikulum bývalých zvláštních škol.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, PdF MU, 17. 9. 2008
  VOJTOVÁ, V., HRABCOVÁ, J. Vzdělávání žáků imigrantů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a vybraných evropských zemích
  VOJTOVÁ, V., BĚHOUNKOVÁ, L. Artefiletická facilitace a intervence žáků v riziku poruch chování v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  VOJTOVÁ, V, HOLČÁKOVÁ, V., CHLÁDKOVÁ, A. Intervence s využitím dramatické výchovy v podmínkách dětského domova a internátu základní školy praktické
  NOVOTNÝ, P., VOJTOVÁ, V. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých

Zahraničí

 •  Francie: Crime et criminels, savants et meutriers: Intriques de la vérité et de la justice. Univerzity Blaise Pascala v Clermontu. Clermont – Besse, 22. – 27. 6. 2008.
  HRABCOVÁ, J. Causes primaires de la criminalité juvénile.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí, Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, PdF MU, 17. 9. 2008, sekce
  Komunikace jako most ke kvalitě vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování.

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie, 1. vyd. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-166-9.

 • VOJTOVÁ, V. Postoje žáků základních škol k prostředí školy – ověření škály k měření postojů žáků vůči škole – výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 285 – 299, Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5

 • VOJTOVÁ, V. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 273 – 285, Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5

 • NOVOTNÝ, P., VOJTOVÁ, V. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 299 – 315. Brno: MU. 2008. ISBN 978-80-210-4736-5.

 • VOJTOVÁ, V. Postoje žáků ke kvalitě života školy. in ŘEHULKA, E. Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. v tisku 2008

 • VOJTOVÁ, V. Quality of school life from the students´ perspective - research thesis. In ŘEHULKA, E. Quality of life in the kontext of health and illness. v tisku 2008

 • VOJTOVÁ, V. Behaviour Disorders. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. Brno: PdF MU, 2008. s.154-162. ISBN 978–80–7392–058-6.

 • VOJTOVÁ, V. Videotrénink interakcí jako komunikační prostředek pro podporu dětí v riziku poruch chování a s poruchou chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • VOJTOVÁ, V. Pohybové aktivity jako komunikativní intervenční strategie. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • NOVOTNÝ, P., VOJTOVÁ, V. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přepr. a rozšíř vyd. MU Brno, 2008, ISBN 978-80-210-4573-6

 • VOJTOVÁ, V. Postoje žáků ke kvalitě života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování. in Pražský poradenský podzim 2008. Magistrát hl. m. Prahy: 2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Pedagogická fakulta MU, 16.9. - 17.9. 2009. Příspěvek na konferenci:
  VOJTOVÁ, V. Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání.
  VOJTOVÁ, V. Škola pro všechny.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Pedagogická fakulta MU, 16.9. - 17.9. 2009.

Publikační činnost

 • NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Pupils with Social Disadvantages. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 21-37. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • VOJTOVÁ, V. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. Quality of School Life from the Socially Disadvantaded Pupils´ Perspective. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 77-89. 13 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • OPRAVILOVÁ, I., VOJTOVÁ, V. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. Analysis of Behaviour Difficulties Incidence Among Children in Institutional Care Homes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 115-122. 8 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • ELIÁŠOVÁ, P., VOJTOVÁ, V. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. Assessment of the School Environment in Term sof Bullying. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 241-251. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 327-342. 16 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • KAIPROVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. Socially Therapeutic Workshop Café Práh. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 349-357. 9 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článků na CD ROM)

 • ELIÁŠOVÁ, P., VOJTOVÁ, V. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. Assessment of School Environment Focused on Bullying. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 42-42, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KAIPROVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. Social Therapeutic Workshop Café Práh. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 59-59. 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialisation of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 72-72, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • OPRAVILOVÁ, I., VOJTOVÁ, V. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. Analysis of Behaviour Difficulties Incidence among Children in Institutional Care Homes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 74-74, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VOJTOVÁ, V. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním zenvýhodněním – prezentace výzkumu. School Quality of Life in Socially Disadvantaged Pupils´ Perspective – Research Presentation. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 91. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VOJTOVÁ, V. Intervence pro podporu copingových strategií (strategií zvládání) u dětí v dětských domovech. Intervention Supporting Development of Coping Strategies in Children in Institutional Care Homes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 92. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Velká Británie: International conference SEBDA: Transforming Troubled Lives: The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties Oxford. 15. – 17. 9. 2010 Vystoupení v pracovní skupině
  VOJTOVÁ, V. At-risk children’s attitudes towards the quality of school life.

 • Švédsko: International conference: Pre-school education in Europe. Hornesand. Mid-University. 6. – 10. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  VOJTOVÁ, V. Opportunity and protection as resource for At-risk children within the school life. (VZ MSM 0021622443)

 • Švédsko: International conference: Pre-school education in Europe. Hornesand. Mid-University. 6. – 10. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  VOJTOVÁ, V. Opportunity and protection as resource for At-risk children within the school life.

 • Portugalsko: BiAnnual Meeting European Agency for Special Needs Education. Lisabon. 10. – 13. 11. 2010. Vystoupení v pracovní skupině School Enviroment from At-risk Children Perspective in the Czech. (VZ MSM 0021622443)

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly ze základů etopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 367-378, 12 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VOJTOVÁ, V. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí a chování. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 379-384, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VOJTOVÁ, V. Škola jako prostor podpory a inkluze se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. Inclusion and Support in the School Environment with the Focus on "At-risik Children." In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 103-111, 9 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Komparace postojů žáků v riziku vývoje poruch chování a s poruchami chování ke školnímu prostředí. Comparison of At-risk Pupils´ and Pupils´ with Behaviour Disorder Attitudes to School Environment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 319-328, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Příležitost a podpora v edukačním prostředí školy se zaměřením na žáky s rizikem vývoje poruchy chování. Opportunity and Support in Education with Focus on "At-risk Children". In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 359-366, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010. ISBN 978-80-210-5159-1

 • VOJTOVÁ, V., FUČÍK, P. At-Risk Children´s Attitudes towards the Quality of School Life. In VISSER, J. Transforming Troubled Lives: The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. SEBDA : Oxford, 2010.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní drameterapeutická konference. PdF UP. 2. - 3. 3. 2011. (VZ MSM 0021622443).
  VOJTOVÁ, V. Etudy dramatické výchovy jako strategie intervence dětí s poruchou chování.

 • Brno: Konference Ratolest. Brno. 25. – 26. 5. 2011 (VZ MSM 0021622443).
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Perspektivy práce s delikventní mládeží

 • Seč: IPPP.  Konference Poradenské dny. NUOV, IPPP. Seč-Ústupky, 3. – 5. 10. 2011 (VZ MSM 0021622443).
  VOJTOVÁ, V. Informované přístupy jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování.

 • Hradec Králové: Konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. UHK, Ústav sociální práce. Hradec Králové, 7. – 8.10.2011 (VZ MSM 0021622443).
  VOJTOVÁ, V. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence se zaměřením na etopedii.

Zahraničí

 • Slovensko:  Medzinárodná konferencia Križovatky III. „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“ Diagnostické centrum v Bratislave – Záhorskej Bystrici, FICE. 18. 10. 2011. – Záhorska Bystrica. (VZ MSM 0021622443).
  VOJTOVÁ, V. Inkluzivní dimenze informované intervence dětí v riziku poruchy chování.

 • Malta: BiAnnual Meeting European Agency for Special Needs Education. Valetta. Malta. 21. – 25.11.2012 (VZ MSM 0021622443)
  VOJTOVÁ, V. SEN from the Czech perspective.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 7. 9. 2011. Pedagogická fakulta MU, Brno. Organizace workshopu:
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami chování. (VZ MSM 0021622443)

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy. Questions of Support and Intervention of Pupils with Behaviour Difficulties in the Period Preceding Institutional Care. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 81-97, 17 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. Strategies of Prevention and Assessment of Behaviour Difficulties at School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 273-280, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • VOJTOVÁ, V. PRESOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? Inclusive Education in Socially Excluded City Areas? In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 281-289, 9 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • VOJTOVÁ V., PAVLOVSKÁ M Intervention Strategies in Dramatic Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1/1, 2011. A_N/A. 76-78. ISSN 1804-7890. ETTN 072-11-00001-01-4.

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Etudy dramatické výchovy jako strategie intervence dětí s poruchou chování. PdF, UP: Olomouc, 2011. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní dimenze informované intervence dětí v riziku poruchy chování. Příspěvek ve sborníku konference Križovatky III. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?. Diagnostické centrum, Bratislava. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence se zaměřením na etopedii. Příspěvek ve sborníku konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. UHK, Ústav sociální práce. Hradec Králové (v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 12. 9. 2012.
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování.

 • Olomouc: Dramatická výchovy jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. Palackého Univerzita, Olomouc. 22. – 23.3.2012.
  PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V.

 • Brno: 1. Konference Modely inkluzivní praxe v základní škole. CZ.1.07/1.2.00/14.0125. Somatopedická společnost, o.s., Brno, ZŠ Staňkova. 12.11.2012
  VOJTOVÁ, V. Modely inkluzivní praxe v základní škole – zaměřeno na žáky cizince

 • Brno: 2. Konference Modely inkluzivní praxe v základní škole. CZ.1.07/1.2.00/14.0125.Somatopedická společnost, o.s., Brno, ZŠ Horáckého nám., 29.11.2012
  VOJTOVÁ, V. Modely inkluzivní praxe v základní škole – zaměřeno na žáky cizince

 • Praha: konference Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 22.11. 2012 NUV, MŠMT, Praha
  VOJTOVÁ, V. Výuka a učení jako prostor podpory ohrožených žáků

Zahraničí

 • Velká Británie: Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. Oxford, UK. 1.4. 2012 – 5.4. 2012
  VOJTOVÁ, V., NĚMEC, J.

 • Malta: SEN from the Czech perspective. BiAnnual Meeting European Agency for Special Needs Education. Valetta. Malta. 21. – 25.11.2012 (VZ MSM 0021622443)
  VOJTOVÁ, V.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. PdF MU, Brno. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 9. 11. 2012.
  VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Dilemata edukace jedinců s poruchou chování v souvislostech kvality života.

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Podpora vztahů s rodinou u dětí s poruchami chování v ústavní výchově. Empowering Relationship with Parents among Children in Residential Care. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 275-284, 10 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? Intervention – Restrictions or Support? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VOJTOVÁ, V., FUČÍK, P. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-66-8

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: MU, 2012 (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. PAVLOVSKÁ, M. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • VOJTOVÁ, V. Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • VOJTOVÁ, V. Podpora učení žáků v riziku. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • VOJTOVÁ, V. Žáci v riziku poruch chování, s problémy v chování a s poruchami chování ve škole hlavního proudu vzdělávání. In PITNEROVÁ, P., BBARTOŇOVÁ, M. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Dilemma of Preparation for Future Life in Institutional Care. In PROCHÁZKOVÁ, L. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V., FUČÍK, P. AT-RISK CHILDREN’S ATTITUDES TOWARDS THE QUALITY OF SCHOOL LIFE. In Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education, Volume 2, Emerald Group Publishing. s. 19–39. ISSN 1479-3636

 • PAVLOVSKÁ, M, VOJTOVÁ, V. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2012 MAGNANIMITAS, 0201, od s. 34-37, 4 s. ISSN 1804-7890. 2012

 • VOJTOVÁ, V. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. (Eds) Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Gaudeamus, Hradec Králové: 2012. ISBN: 978-80-7435-138-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V. Cílené strategie podpory inkluzivní praxe školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 351-358, 8 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní škola a žáci/děti v riziku problémů v chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 359-364, 6 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako zdroj pro výzkum a intervenční praxi speciální pedagogiky (pomáhajících profesí). In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 9-17, 9 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V. Specifické potřeby dětí v riziku poruch chování jako zdroj intevence u dětí v riziku. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 19-26, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V. Intervenční rámec pro práci s dětmi v ústavní výchově dětského domova. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 37-46, 10 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Intervenční dimenze dramatické výchovy. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 47-56, 10 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Intervenční strategie dramiky. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 71-86, 16 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V. Diagnostika jako zdroj informací pro intervenci 3P. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 19-26, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Případové studie speciálněpedagogické intervence s využitím dramatické výchovy. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 101-108, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • KRÁSNÁ, N., VOJTOVÁ, V. Intervence dramatickou výchovou pro podporu strategií zvládání. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

 • VOJTOVÁ, V. Vyhledávání dětí s problémy v chování jako intervenční strategie. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 109 s. od s. 21 - 28, 8 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

 • VOJTOVÁ, V., KAMENICKÁ, J. Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 109 s. od s. 87-94, 7 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • VOJTOVÁ, V. Potřeby intervenční praxe jako zdroje výzkumu. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 12-15, 4 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • CHLÁDKOVÁ, A., VOJTOVÁ, V. Srovnání intervenčních přístupů u žáků s problémy v chování ve Finsku a České republice. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 58-67, 10 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • LIVŇANSKÁ, P., VOJTOVÁ, V. Prevence poruch chování na ZŠ očima pedagogů. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 68-76, 9 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • HAVLOVÁ, L., VOJTOVÁ, V. Problematika sourozeneckých vztahů u dětí v ústavní výchově. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 115-125, 11 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • VOJTOVÁ, V., BALHAROVÁ, K. Literacy jako mezioborová intervence pro podporu inkluze. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 173-186, 14 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.zpět


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education