Výzkumní pracovníci: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


D1

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; vedoucí katedry, proděkanka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, předsedkyně Oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika PdF MU

Odborné zaměření

Speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika

Specializace

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrativní/inkluzívní vzdělávání, edukace žáků s tělesným postižením, edukace jedinců se souběžným postižením více vadami

Vybrané publikace, odborná činnost

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty.2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, 302 s. ISBN 80-7315-134.0.

 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální.2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, 201 s. ISBN 80-866633-31-4.

 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 1. a 2. vydání. Brno: MSD, 2003, 2004, 261 s. ISBN 80-86633-08-X.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004, 271 s. ISBN 80-86633-17-9.

 • VÍTKOVÁ, M., SASSE, A., STÖRMER, N. (Hrsg.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. Bad Heilbronn / Obb. Verlag Julius KLINKHARDT, 2004. 384 S. ISBN 3-7815-1342-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik – Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In ALBRECHT, F., BÜRLI, A. ERDÉLYI, A. (Hrsg.) Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpägagogik. Aktuelle Diskussion, Ergrebnisse und Herausforderungen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2006, S. 259-266. ISBN 3-7815-1467-6.

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Analyse der socioedukativen Kompetenzen in der prägraduellen Bildung der Studierenden der Sonderpädagogik im Fach Neurologie in Tschechien. In ERDÉLY, A., SCHMIDTKE, H.-P., SEHRBROCK, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogil weltweit. Grundlagen – Migration – „Dritte Welt“ – Europa. 1. vyd. Bad Heilbrun: Klinkhardt, 2012, s. 323-338. ISBN 978-3-7815-1832-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Žák s tělesným postižením. In VALENTA, M. a kol. Školská integrace žáků se zdravotním postižením (inkluzivní pedagogika pro učitele běžných škol). 1. vyd. Ústí n. L.: EDA, o.s., 2012, s. 81-109. ISBN 978-80-904927-7-6.

 • Distanční texty

  • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Distanční text. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, 273 s. ISBN 978-80-7315-237-6.

  • VÍTKOVÁ, M. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Distanční text. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 15-31. ISBN 978-80-7315-237-6.

  • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Distanční text. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 61-74. ISBN 978-80-7315-237-6.

  • VÍTKOVÁ, M. Tělesné postižení a souběžné postižení více vadami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Distanční text. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 201-215. ISBN 978-80-7315-237-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Výzkumné týmy výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a ve workshopu Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví. Výstup sborník z konference s mezinárodní účastí a CD ROM.

Zahraničí

 • Švýcarsko: 3. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Curych, Švýcarsko 6.9. -7.9. 2007. Vystoupení v pracovní skupině A8 – Vítková, M., Bartoňová, M., Vítek, J. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: Stuttgart, 24. – 26. 10. 2007 – seminář s mezinárodní účastí pořádá ministerská pracovní skupina ze spolkové země Baden-Württemberg u příležitosti 10. výročí spolupráce s Českou republikou, pozvání k účasti na besedě u kulatého stolu expertů. Prezentace výzkumného záměru MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 • Polsko: Mezinárodní konference „Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepelnoprawnych“ v rámci cyklu „Specjalne Potrzeby Edukacyjne“, Katovice, Polsko, 7.- 9. 11. 2007 . Přednáška: Vítková, M. Výzkumné týmy ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Téma: Přechod škola – povolání. (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: mezinárodní kongres Sonderpädagogische Kompetenz - Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen – Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky, 15.11. – 17.11. 2007, Humboldt Universität zu Berlin. Vystoupení v pracovní skupině E2 – Vítková, M., Bartoňová, M., Procházková, L. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium bakalářské, navazující magisterské a doktorské – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick aud die Bachelor-Master-Doktorstruktur (publikováno ve sborníku 2008)

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU, org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., MÜHLPACHR, P., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. in Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 6-8. ISSN 0323-0449

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8

 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základní škole. in Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 9-15. ISSN 0323-0449

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, s. 13-26. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, s. 118-119. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of pupils with special needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 380 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443) Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Anotace Výzkumného záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15. 11. 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU
  17.9.2008. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - druhý rok realizace výzkumného záměru.

 • Brno: Mezinárodní seminář k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Učitel a nadaný žák. Brno: Pedagogická fakulta MU 20.11.2008. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - druhý rok realizace výzkumného záměru.

Zahraničí

 • Rakousko: Konference s mezinárodní účastí Lehrer/innenbildung in Europa. Wien, Rakousko 8. - 9.5. 2008. Vystoupení v plénu
  BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

 • Německo: 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext (Žít s jinakostí v mezinárodním kontextu). Oldenburg, Německo 3.9. - 7.9.2008. Vystoupení v pracovní skupině
  VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Analyse der sozioedukativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im Fach Neurologie (přijato k publikování)
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., POCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen (přijato k publikování)

 • Polsko: 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Kielsko-Biala, Polsko,
  12. - 13.11.2008. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Doctoral Study Programme Special Education in Brno, Czech Republic (přijato k publikování)

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9. 2008. Řešitel VZ MSM0021622443, moderátor panelové diskuse v německé sekci.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 17-23 ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Autoregulativní učení, kooperace, sociální kompetence v inkluzivní škole. Selfregulated Learning, Cooperation, Social Competences in Inclusive School. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 39-48. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 85. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 229-240. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 17-24. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. in SEEBAUER, R. Lehrer/innenbildung in Europa. Wien: Pädagogische Hoschule, 2008, s. 28-34. ISBN 978-3-7000-0826-2 (Österreich), ISBN 978-3-8258-1274-4 (Deutschland).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special needs of pupils in context with Framework education programme for primary education. in ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře k VZ MSM00211622443, s. 5-6. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Integration of talented and extremely talented basic school pupils as one of the aims of the research project. in ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, s. 5-14. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Integrace žáků nadaných a mimořádně nadaných na základné škole jako jeden z cílů výzkumného záměru. in ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, s. 5-14. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. In Komenský 1/2008, roč. 133, s. 35. ISSN 0323-0449.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Centrum Educacji i Aktywizacji. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Kielsko-Biela, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Zespoly badawcze w projekcie naukowym "specjalne potrzeby uczniów w kontekscie Ramowego programu edukacyjnego ksztalcenia podstawowego 2007-2013". in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Bielsko-Biela, 2008, s. 59-62. ISBN 83-60430-91-8.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. in BIEWER, G., LUCIAK, M., SCHWINGE, M. Begegnung und Diferenz: Menschen - Länder - Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. ISBN 978-3-7815-1577-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU
  16.9. - 17.9. 2009. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - třetí rok realizace výzkumného záměru.
  Vystoupení v panelové diskuzi

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí pořádaná Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, katedrou speciální pedagogiky a Uniwersytet Slaski Katovice (Polsko), 3.2. 2009. Vystoupení v plénu:
  VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální.

Zahraničí

 • Švýcarsko: 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, 31.8. - 2.9. 2009 vystoupení v sekci.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung. VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Analyse der sozioeducativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im fach neurologie

 • Německo: 45. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern na téma Zacházení s jinakostí v životních etapách - postižení - pohlaví - kulturní pozadí - věk/životní fáze (Umgang mit Verschiedenheit in der Lebensspanne- behinderung - Geschlecht - kultureller Hintergrund - Alter/Lebensphasen), Dortmund, 30.9. - 3.10. 2009
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik

 • Německo: Docentské dny pro speciální pedagogy konané k 200. výročí univerzity v Berlíně, Berlín, 7.10. - 10.10. 2009
  VÍTKOVÁ, M. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik

 • Polsko: IV. Miedzynarodnowa konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: "Antropotechnika socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej" 4. - 6.11. 2009, Ustroň
  VÍTKOVÁ, M. Special Needs Support in Inclusive Education

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 16. - 17.9. 2009. Řešitel VZ MSM0021622443.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2009. s. 450. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Třetí rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – The Third Year of a Research Grant Realization. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 17-22. 6 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Klasifikace ICF - zaměření na využívání kontextu životního prostředí. In HÁJKOVÁ, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 16-26. ISBN 978-80-80-904464-0-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. In HÁJKOVÁ, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 77-87. ISBN 978-80-80-904464-0-3.

 • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In MÜHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009, s. 6-13. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2009, s. 227-236. ISBN 978-80-7368-654-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - třetí rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Third Year of the Research Project. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 19-24. 6. s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. Function of Special Needs Support in Inclusive Education – Comparison of German and Czech Educational system. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s.136-137. 2. s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Doctoral Study Programme Special Education. at the Faculty of Education at Masaryk University. in STANKOWSKI, A., TISOVIČOVA, A. Specjalne potrzeby educacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie - programy - perspektivy). Bielsko-Biala: Vyžsza Szkola Administraci, 2009, s. 21-27. ISBN 978-83-60430-13-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Třetí rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Rducation – the Third Year of Research Realization. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 13-18. 6 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání – komparace v německém a českém školství. Professional Support in Inclusive Education – Comparing in German and Czech Educational Systém. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 41-52. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2009. s. 142. ISBN 978-80-210-5074-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU
  15. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru.

 • Brno: Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, Katedra pedagogiky.
  vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 • Ostrava: Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostravská univerzita v Ostravě; VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010.
  vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Posílení přístupů k inkluzivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. PdF MU, Katedra psychologie.
  vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami - výzkum.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí v rámci projektu EdTWIN Education Twinning Wien-Brno - Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Středisko služeb školám Brno
  vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

Zahraničí

 • Slovensko: Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. PdF, Katedra pedagogických štúdií a Spoločnost pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. 7.- 9. 4. 2010.
  VÍTKOVÁ, M. Legislativne ošetrenie inkluzivnej edukacie. Komparativna analýza.
  VÍTKOVÁ, M. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v České republice a v Německu.

 • Velká Británie: světové sympozium ISEC 2010 Inclusive and Supportive Education Congress na téma Promoting Diversity and Inclusive Practice, Queenes University Belfast, 2. - 8. 8. 2010
  VÍTKOVÁ, M. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungs-programms für Grundbildung - Forschungsergebnisse

 • Německo: mezinárodní konference - The 5. Earli Sig 14 Learning and Professional Development Conference. Mnichov, 24. - 28. 8. 2010
  VÍTKOVÁ, M. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungs-programms für Grundbildung - Forschungsergebnisse

 • Německo: docentské dny k problematice tělesně a kombinovaně postižených osob Konferenz der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik. 18.-22.09.2010, Münster, Katholische Hochschule NRW,

 • Slovensko:  III. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Pedagogická fakulta UK v Bratislavě. 23. 9. 2010.
  Vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu.

 • Německo: mezinárodní konference Integration horgeschadigter Kinder und Jugendlicher in allgemeinen Einrichtungen, Ludwig-Maxmilians-Universitat, München, 3. - 5. 12. 2010

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace konference

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2010. s. 384. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 13-22, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Vývoj a současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice, Německu a v Anglii (Wales) - komparativní studie. Development and Current Situation of Inclusive Education in the Czech Republic, Germany and England (Wales) - Comparative Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 41-52, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 13-22, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M.Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fourth Year of the Research Realization. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, od s. 15-25. 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Aspekty současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě legislativních podmínek a empirického šetření na základních školách. Implications of Current Situation of Inclusive Education in the Czech Republic Based on Legislation and Empirical Study in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 23 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Uvedení do speciální pedagogiky. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 179-191, 13 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Edukace jedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 213-233, 21 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 343-366, 24 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • MICHÁLKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - emirické šetření. Access to Inclusive Education in Mainstream Schools - Empirical Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 43-59, 17 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální - kazuistika. Specific Aspects of Education of Students with Profound Disabilities in Special Schools - Case Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 63-70, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. Bratislava : IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, 2010. od s. 212-220, 9 s. ISBN 978-80-89238-36-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Posílení přístupů k inkluzivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU. In Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. vyd. první. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. od s. 9-16, 8 s. ISBN 978-80-248-2324-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs support in inclusive education. In DRUGI, T., STANKOWSKI, A., GABRYS, K. (eds.). Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice : Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010. od s. 97-101, 5 s. ISBN 978-83-87819-10-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In LECHTA, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. od s. 169-182, 14 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Výsledky ze 4. roku výzkumného záměru inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (ed.). Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. vyd. první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. od s. 18-27, 10 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 6-14, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5340-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU
  7. 9. 2011. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru.

 • Jihlava: Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR. 19. 5. 2011
  Vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 • Ostrava: VI. odborná konference s mezinárodní účastí Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice, Ostravská univerzita v Ostravě, 23.2. 2011.
  Vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol.

 • Brno: Odborná mezinárodní konference Inkluzivní vzdělávání osob s poruchami komunikace. Brno, BVT, pořádá občanské sdružení LOGO. 18.10.2011
  Vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

Zahraničí

 • Maďarsko: 4. Mezinárodní konference pro Teorii a Praxi v edukaci – Society and Education. Budapešť. Konferenci pořádala Asociace pedagogických věd (Association of Educational Sciences) a konala se v prostorách Petöho Institutu (Andreas Petö Institute of Conductive Education and Conductor Training College). 8. 6. -10. 6. 2011
  Poster, 8.6.-10.6. 2011
  Vyžádaná přednáška, 9. 6. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Švýcarsko: Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2011, konaný ve dnech 30.8.-3.9. 2011. 7. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2011 na téma Když už se nedá snášet nápadné chování. Vysvětlení, porozumění, jednání - Wann ist auffälliges Verhalten nicht mehr trakbar; Erklären, Verstehen, Handeln.
  Poster, 1.-3. 2011
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Německo: Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“ na univerzitě Landau/Koblenc, konané 24. - 28. 8. 2010 v Landau.
  Vystoupení v diskuzi, 27.8. 2010.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation

 • Německo: 5. mezinárodní sympozium léčebné a speciální pedagogiky - 5. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik na téma Individualita a společnost jako principy mezinárodní léčebné a speciální pedagogiky - Individualität und Gemeinschaft als Prinzipein Internationaler Heil-und Sonderpädagogik, konaný ve dnech 27.9.-28.9.2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 27.9.-28.9. 2011.
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
  Vyžádaná přednáška, 28.9. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PANČHOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Inklusive Bildung in der Tschechischen Republik – Forschung an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität

 • Německo: 47. konference docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích - 47. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern na téma Kulturní výzkum v diskuzi - Forschungskulturen im Diskurs a výročního zasedání sekce speciální pedagogiky Německé společnosti pro pedagogiku - Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschafte. konané ve dnech 29.9.-30.9. 2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 29.9.-30.9. 2011.
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 7. 9. 2011.
  organizace konference
  OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M.

 • Brno: Pracovní setkání v rámci Jihomoravského kraje, 2. kulatý stůl, akce pořádaná MŠMT ČR Praha za spolupráce Katedry speciální pedagogiky PdF MU, Brno, aula PdF MU, 1.7. 2011
  Organizace pracovního setkání
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vydání. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. 1. vydání. od s. 13-22, 10 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Resilience v dětském věku a její význam pro ranou podporu. Resilience in Children and its Importance for Early Intervention. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 37-43, 7 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Vliv vybavenosti regionu na vzdělání a pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Influence of Civic Facilities of a Region on Education and Job Opportunities of Persons with Health Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. 1. vydání. od s. 265-276, 12 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Inclusive Education of Students with Health Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. od s. 13-24, 12 s. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Role neziskových organizací v životě člověka se zdravotním postižením. non-governmental organisations in the Liefe of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Inclusive Education of Students with Health Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. od s. 187-199, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Osoby s těžkým zdravotním postižením a práce – komplexní přístup. Persons with Multiple Disabilities at the Job Market – Comprehensive Approach. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. 1. vyd., s. 17-34, 17 s., s. 386. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. Study Programme Special Education for Teachers of Secondyry schools – Reaschers Projects In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 131-154, 23 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením – výzkumné šetření. Job Opportunities of Persons with Psysical Disabilities – Research. In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 187-203, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Pracovní rehabilitace u osob se souběžným postižením více vad - výzkumné šetření. Work therapy of Persons with Multiple Disabilities – Research. In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 205-221, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. od s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Special Educational Support for Individuals with Special Educational Needs. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. od s. 19-38, 20 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Sociálně pedagogická a speciálně pedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Social Education and Special Education Measures for Persons with Disability and Social Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 85-110, 25 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. et. al. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Brno: MU, 2011. od s. 16-23, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5663-3.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 591 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fifth Year of the Research Realization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 13. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fifth Year of the Research Realization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 14-27. 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a na praktických školách. Strategies in Preparation of Future Teachers of Students with Special Educational Needs in Vocational Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účasté. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 72. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • VÍTKOVÁ, M. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a na praktických školách. Strategies in Preparation of Future Teachers of Students with Special Educational Needs in Vocational Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 550-569. 20 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostrava, 2011.

 • VÍTKOVÁ, M. Resilience in children and its importance for early intervention. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21. Health Literacy through Education. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 161-167, 7 s. ISBN 978-80-7392-182-8 (MSD), ISBN 978-80-210-5720-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP
  14. 3. 2012, Vyžádaná přednáška
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU
  12. 9. 2012. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru.

 • Brno: Konference studentů DSP oboru speciální pedagogika.
  9.10.2012, Vyžádaná přednáška
  VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika

 • Praha: Konference na téma Systém podpory učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Magistrát hl. města Prahy.
  1.11. 2012, Vyžádaná přednáška.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru

 • Brno: ČŠI, Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách. Příprava učitelů k řešení problémových situací.
  15.11. 2012, Vyžádaná přednáška.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP

Zahraničí

 • Francie: I.U.F.M. Université de Toulouse II – Le Mirail, FTOULOUS 19.
  ERASMUS, učitelské mobility, 26.-31.4. 2012
  BOČKOVÁ, B., BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Slovensko: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, katedra pedagogických štúdií. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze. Smolenický zámok
  Vyžádaná přednáška 26.-27.4. 2012,
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro odborná učiliště se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Anglie: The University of Northampton, Sunley Conference Centre. TILE - Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (2011-2013, projekt Leonardo da Vinci Transfer of Innovation LLP-LE005-06164)
  Aktivní účast: 14.-17.6. 2012
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education.

 • Německo: Univerzita Oldenburg, Konference docentů pro osoby s tělesným postižením. Tagung der Lehrenden der deutschsprachigen Lehrenden im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Carl von Ossietzky. Univerität Oldenburg
  Aktivní účast: 2.-5.9. 2012
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. die Institute stellen sich vor Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Vědecká konference s mezinárodní účastí na téma Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012.
  Vyžádaná přednáška: 3.10. 2012
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením

 • Finsko: EAPRIL 2012, conference, JyväskyläCreating competence – Innovation in Learning and Development. JAMK, University of Applied Sciences Jyväskylä, Finnland
  Aktivní účast: 27.-30.11. 2012
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 12. 9. 2012.
  organizace konference
  PIPEKOVÁ, J., FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Sixth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 13-25, 13 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Podpůrný program pro žáky s tělesným a přidruženým mentálním postižením – přístupy v České republice a v Německu. Support programme for Pupils with Physical and Accompanying Intellectual Disabilities – Approaches in the Czech Republic and Germany. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 51-68, 18 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Sixth Year of the Research Project. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 13-25, 13 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Aktuální problémy profesní přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Current Issues of Professional Preparation of Pupils with Special Educational Needs and their Opportunities at the Job Market. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 41-56 15 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vydání. 1. díl. Brno : MU, 2012. s. ISBN 978-80-210-5995-5.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. 1. vydání. 2. díl. Brno : MU, 2012. s. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání na středních školách. In LECHTA, V. (ed.) Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 15-22. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Funkce speciálněpedagogické podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. The Function of Special Educational Suppport for Children with Special Educational Needs. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 23-34. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Význam intervence a podpory dětí s těžkým postižením v raném věku. The Imporantce of Intervention and Support for Children with Profound Disabilities a tan Early Age. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 35-52. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Special Education Support for Children with Special Educational Needs in Preschool Age. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 21-30. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education for Children with Special Educational Needs. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 31-42. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika přístupu k dětem s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. Approaches to Children with Physical Disabilities and Multiple Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 181-198. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: MU, 2012, s. 9-14. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. et. al. . 1. vydání. Brno: MU, 2011. od s. 16-23, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-. v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Sixth Year of the Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 15-27. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • VÍTKOVÁ, M., KYZLINKOVÁ, J. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. Specifics in Preparation for State School Leaving Examen sof students with Physical impairments. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 41. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M., MIKUŠKOVÁ, P. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. School Educational Programme for the Study Programme Manufacturer of Wicker. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 42. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M., BEDNARSKA, D. využití modifikované metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. Utilization of Modifited Good Start Method for Pupils in Special Schools. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 73. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Sixth Year of the Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., KYZLINKOVÁ, J. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. Specifics in Preparation for State School Leaving Examen sof students with Physical impairments. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., MIKUŠKOVÁ, P. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. School Educational Programme for the Study Programme Manufacturer of Wicker. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., BEDNARSKA, D. využití modifikované metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. Utilization of Modifited Good Start Method for Pupils in Special Schools. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

 • FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM, ISBN 978-80-210-5941-2).

 • FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012. CD ROM. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • NOVÁKOVÁ, Z., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Special Educational Support for Individuals with Special Educational Needs. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Sociálně pedagogická a speciálněpedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika v edukaci žáků s tělesným postižením a jejich uplatnění na trhu práce. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora dětí v předškolním věku. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Tělesné postižení a souběžné postižením více vadami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Význam intervence a podpory dětí s těžkým postižením v raném věku In NOVÁKOVÁ, Z., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" & "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" Pedagogická fakulta MU 10.-11. 9. 2012. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného záměru.

 • Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání 13. 2. 2013 Vyžádaná přednáška:
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy

 • Praha: Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, 6. 12. 2013, pořadatel: - Česká školní inspekce Vyžádaná přednáška:
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU, Praha, konferenční prostory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zahraničí

 • Estonsko, University of Tartu: Projekt Leonardo da Vinci, Prezentace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve dnech 3.2.-8.2. 2013
  Poster: 5.2. 2013 Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443

 • Švýcarsko, Bern: Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2013, konaný ve dnech 28.8.-30.8. 2013. 8. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 na téma Was ist ein gutes Leben (Co je to dobrý život)
  Poster: 28.9.-30.8. 2013 Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Německo, Berlín: Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“, konaná ve dnech 23.9.- 25. 9. 2010 na univerzitě v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin). Vystoupení v panelové diskuzi, 24.9. 2013.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorandstudium

 • Německo, München: 6. symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik, na téma Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit (Práva postižených. Prosazení a působení), konaný ve dnech 3. 10. -5. 10. 2013 na univerzitě v Mnichově (Ludwig-Maxmilians-Universität München). Vystoupení v panelové diskuzi, 4.10. 2013.
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme

 • Slovensko, Bratislava: Mezinárodní vědecká konference na téma Osoby so zdravotním znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied, konaná dne 20.11. 2013 na Univerzitě komenského v Bratislavě. Vystoupení ve workshopu: 20.11. 2013
  BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" & "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 10. 9.-11.9. 2013.
  organizace konference - VÍTKOVÁ, M., BARTOŇOVÁ, M., PANČOCHA, K.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310. s. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinants of Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2013. s. 319. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Reflection of Inclusion in Education of Children with Physical Disabilities. In LECHTA, V., KUDLÁČOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of the 21st Centure in Correlative Scientific Fields (How to Tern Risks into Chances). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH International Publishers, 2013, s. 138-143. ISBN 978-3-631-64835-3. 1. vyd. Bratislava: VEDA, SAS Publishing House. Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 138-143. ISBN 978-80-224-1336-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of pupils in the context of framework education programme for basic education. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.) Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vyd. Bad Heilbrun: Klinkhardt, 2013, s. 179-183. ISBN 978-3-7815-1944-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Koncept bazální stimulace a její využití při edukaci jedinců s těžkým postižením. In VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. 5. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Parta: 2013, s. 271-278. ISBN 978-80-7320-187-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluze žáků nadaných a mimořádně nadaných do školy hlavního vzdělávacího proudu – jeden z cílů výzkumného záměru. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. et al. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách zaměřeno na přírodovědu a matematiku. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 21-30. ISBN 978-80-7315-244-4

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Seventh Years of the Rasearch project In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2013, 319 s. od s. 13-28, 16 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí – školní klima, inkluzivní vyučování heterogenita ve škole, inkluzivní didaktika. Theory and Practice in Deevelopment of Inclusive School in the Czech Republic nad Abroad – School Climate, Inclusice Education, heterogenity in School, Inclusive Didactis In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2013. 319 s. od s. 43-55. 13 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Seventh Years of the Rasearch project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of pupils with special educational needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 17-32. ISBN 978-80-7315-246-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí - zaměření na kurikulum, individuální vzdělávací plán a týmovou spolupráci. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of pupils with special educational needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2013, s. 35-49. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-2106632-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy v zařízeních sociálních služeb pro mladé dospělé s těžkým zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy in Social Care Institutions for Young Adults with Profound Disabilities. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 122-140. ISBN 978-80-210-6306-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe inkluzivní didaktiky se zřetelem na inkluzivní, otevřené a projektové vyučování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 304 -311. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • VÍTKOVÁ, M., VRÁTNÁ, J. Specifika projektového vyučování na základní škole praktické. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 203 - 220. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • GREGOROVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Realizace kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro děti se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 112 -121. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Final Year of the Research Projectpecial Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Final Year of the Research Projectv. In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: Internationale Perspektives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6637-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In SAYOUD, SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. a kol. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU 2013, s. 7-17, 10 s. ISBN 978-80-210-6674-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Současná vzdělávací politika vedoucí k inkluzi ve Švédsku, Velké Británii, v Německu a v České republice. Current Education Policy Leading to Inclusion in Sweden, Great Britaian, Germany, and in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 11-18. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Conditions for Teaching Pupils with Special Educational Needs in Primary Schools. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 19-30. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole hlavního vzdělávacího proudu. Special educational Support for Pupils with Special Educational Needs in Mainstream School. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 31-38. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků s tělesným postižením. Specific Features in Teaching Pupils with Physical Disabilities. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 173-190. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vyučování a inkluzivní didaktika se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Inclusive Teaching and Inclusive Didacties for Pupils wih Special educational Needs in Mainstream Schools. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 31-44. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podmínky ke vzdělávání. The Range of Pupils with Special Educational Needs – Educational Conditions. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 95-104. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Žáci s epilepsií ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Pupils with Epilepsy in Mainstream School. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 145-156. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Individuální podpora učení ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Individual Support for Learning in Mainstream Schools. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulativnímu učení. Didactic issues for Cooperative and Self-Directed Learning. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 219-234. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. The Internationale Classification of Functioning, Disability and Health. In OŠLEJŠKOVÁ, VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 25-30. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Prostředky ucelené rehabilitace. Comprehensive Rehabilitations Ressources. OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. In OŠLEJŠKOVÁ, VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 31-38. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Školský zákon, Antidiskriminační zákon, Zákon o sociálních službách. Education Act, Anti-Dicrimination Act, Social Sevices Act. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 57-68. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Okruh žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. The Range of Pupils with Severe and Multiple Disabilities. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 107-112. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Žáci s tělesným postižením. Pupils with Physical Disabilities. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 155-176. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Přístupy k edukaci dětí a žáků s těžkým postižením v Německu. Approches to Teaching Children and Pupils with Severe Disabilities in Germany. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 193-206. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Přístupy k edukaci dětí s těžkým postižením v raném a předškolním věku. Approches to Teaching Children with Severe Disabilities in Early and Preschool Age. OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 207-216. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením v základní škole speciální. Specific Features in Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 233-250. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Koncept bazální stimulace. Basal Stimulation Concept. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 251-262. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. In Speciální pedagogika. Praha:PedF UK, 2013, ročník 23, číslo 2, s. 134-142. ISSN 1211-2720.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. (eds.). Současné trendy výchovy ke zdraví. Contemperorary Trends in Education for Health. Sborník příspěvků. Proceedings. Brno: MU, 2013, s. 9-22. ISBN 978-80-210-6316-7.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru (Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání). In Podpora integrativního vzdělávání v Praze. Sborník příspěvků z konferencí projektu Integrace. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013. s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Sborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: UK PdF, ISBN 978-80-89239-87-3. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: PdF Ostravské univerzity. 2013. ISBN 978-80-7464-232-6 (plné znění článku na CD ROM).zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education