Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.


D1

doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra České literatury Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Historie, teorie a kritika české literatury
Literární komunikace s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Specializace:

Literatura pro děti a mládež
Literární komunikace s žáky – cizinci v české škole

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • SIEGLOVÁ, N. Básně Jiřího Dědečka a Jiřího Weinbergera v procesu komunikace. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: Dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. vyd. 1. Slavkov u Brna: Bedřich Maleček BM Typo, 2006. od s. 34 - 39, 5 s. ISBN 80-903339-9-0

 • SIEGLOVÁ, N. Čítanka jako učebnice a jako soubor uměleckých textů. vyd. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2006. 6 s. ISBN 80-8068-372-7

 • SIEGLOVÁ, N. Titul v moderní pohádce 21. století. In Místa bez hranic. vyd. první. Olomouc: Votobia, 2006. od s. 187 - 195, 8 s. ISBN 80-7198-274-X

 • ČEŇKOVÁ, J., SIEGLOVÁ, N., DEJMALOVÁ, K. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X

 • SIEGLOVÁ, N. Děti na vodítku. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. vyd. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2005. od s. 75 – 78

 • SIEGLOVÁ, N. Role tatínka v pohádkových knihách na přelomu 20. a 21. století. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. vyd. první. Slavkov u Brna: Bedřich Maleček BMTypo, 2005. od s. 68 - 72, 5 s. ISBN 80-903339-6-6

 • SIEGLOVÁ, N. Czech Republic. Bookbird, Toronto, Canada: IBBY, 42, 1s. 59-59. ISSN 0006 - 7377. 2004.

 • SIEGLOVÁ, N. Czech literatur efor children. International Companion Encyclopedia of Children's Literature. vyd. 2. Londýn, New York: Routledge, 2004. od s. 1049 - 1042, 4 s. ISBN 0-415-29055-4

 • URBANOVÁ S., SIEGLOVÁ, N., ŠUBRTOVÁ, M. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90.letech XX.století. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole." V rámci výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV" konaná dne 12. 9. 2007, Brno, PdF MU. referát přednesený na workshopu:
  SIEGLOVÁ, N. Žáci – cizinci v procesu literární komunikace (úvod do problematiky).

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace workshopu "Český jazyk a literatura v procesu komunikace" (Czech Language and Literature in Process of Communication.) Pedagogika a školství, čeština. Česká republika. Pořádaný v rámci konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole." konané dne 12. 9. 2007

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Čítanka v rukou žáků-cizinců v české škole. In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. první. Brno : B. Maleček BM Typo, 2007. od s. 70-75, 6 s. ISBN 80-903339-9-0

 • SIEGLOVÁ, N. Žáci cizinci v procesu literární komunikace. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno : Paido, 2007. od s. 227 - 237, 9 s. edice pedagogické literatury 2007. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • SIEGLOVÁ, N. Žáci-cizinci v procesu literární komunikace. (úvod do problematiky) In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ.  Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontrxtu Rámcového vzdělávacího programu s názvem "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností."  konaná dne 17. 9. 2008, PdF MU. Příspěvek přednesený na workshopu:
  Komunikace českých žáků a žáků cizinců s epickým textem (výzkum recepce).

 • Brno: Seminář Knihy, čtení, čtenářství. MZK Brno, konaný dne 2. 12. 2008. Příspěvek - hlavní referát na semináři
  SIEGLOVÁ, N. Téma tolerance v komunikaci se současnou literaturou pro děti a mládež.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace workshopu s názvem "Český jazyk a literatura v procesu komunikace II" (Czech Language and Literature in Process of Communication II) Pořádaný v rámci konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností." konané dne 17. 9. 2008, Brno, PdF MU

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Dlouhá chvíle vypráví, Viola Fisherová komunikuje. In ZÍTKOVÁ, J (ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno : MU, 2008. od s. 38-44, 7 s. Pd-4/08-02/58. ISBN 978-80-210-4533-0.

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s epickým textem. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 89. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s epickým textem (výzkum recepce). In KLENKOVÁ, J. (ed.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Specifika výuky české literatury žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. od s. 251-261, 10s. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (Masarykova univerzita)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí. Komunikace s dětmi a mládeží – spojující a rozdělující. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 5.–6.10. 2009. Přednáška v sekci.
  SIEGLOVÁ, N. Věcné porozumění uměleckému textu a porozumění básnické obraznosti žáků cizinců navštěvujících české školy.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných. PdF MU, 16.–17.9. 2009. Přednáška v pracovní skupině.
  SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem (výzkum recepce).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Spoluorganizátor workshopu "Lokální – národní. Český jazyk a literatura v procesu komunikace" v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru (VZ MSM0021622443) "Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním." Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9. 2009. Další organizátoři: Ivo Martinec.

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem (výzkum recepce). Communication of Czech Pupils and Pupils - Foreigners with Lyrical Text (Research of Reception). In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 83-83, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem. Communication of the Czech Pupils and Pupils Foreigners with Lyrical Text. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 133-145. 13 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině. Příspěvky
  SIEGLOVÁ, N. Komunikace žáků cizinců navštěvujících českou primární školu s uměleckým textem.
  SIEGLOVÁ, N. Porozumění uměleckému textu zjišťované metodou cloze-testu

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: národní workshop Jazyk a literatura v komunikaci IV. Brno, 16. 9. 2010.

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace žáků cizinců primární školy s uměleckým textem. Communication of Primary School Foreign Students with Artistic Texts. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • SIEGLOVÁ, N. Metoda CLOZE-testu jako nástroje na zjišťování porozumění uměleckému textu žáky cizinci 2. stupně ZŠ. Methody of CLOZE-Test as a Tool of Examining Artistic Text Understanding by Second Grade Pupils Foreigners in Elementary School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace žáků cizinců primární školy s uměleckým textem. Communication of Primary Schools Foreign Pupils with Artistic Texts. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 181-189, 9 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • SIEGLOVÁ, N. Porozumění uměleckému textu českými žáky a žáky cizinci 2. stupně ZŠ. Zjišťování metodou cloze-testu. Understanding of Artistic Text by Czech Pupils and Pupils Foreigners of Second Grade of Elementary School. Examining through the Method of Cloze-Test. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 153-163, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno, 7. září 2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  SIEGLOVÁ, N. Žáci s jiným než mateřským jazykem – jejich perspektivy v české škole.

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Perspektivy žáků s odlišným mateřským jazykem. Perspectives of EAL (English as an Additional Language) Students. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. 173-181, 9 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • SIEGLOVÁ, N. Perspektivy žáků s jiným než českým mateřským jazykem v českých školách. Perspectives of Children with Foreign Mother Language in Czech Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 70. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • SIEGLOVÁ, N. Perspektivy žáků s jiným než českým mateřským jazykem v českých školách. Perspectives of Children with Foreign Mother Language in Czech Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 533-539, 7 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • SIEGLOVÁ, N. Žáci cizinci: čtenářství a komunikace. In SLADOVÁ, J. KOPECKÝ, K. KUSÁ, J. SLÁMA, J. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex Olomouc, 2011. s. 34-42. ISBN 978-80-7409-032-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N. Produkční textové kompetence žáků cizinců. Production Text Competences of Pupils Foreigners. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 231-241, 11 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců 1. stupně ZŠ s uměleckou literaturou. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 96-104, 10 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6053-1. MSM0021622443, záměr.

 • SIEGLOVÁ, N. Komunikace českých žáků a žáků cizinců 2. stupně ZŠ s uměleckou literaturou. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 77-94, 17 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6053-1. MSM0021622443, záměr.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. Výzkumný záměr MSM0021622443. ISBN 978-80-210-6281-8.

 • SIEGLOVÁ, N. Artistic Text in Communication with Czech and Foreign Pupils. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s., od s. 37-58, 22 s. Výzkumný záměr MSM0021622443. ISBN 978-80-210-6281-8.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018