Výzkumní pracovníci: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.


D1

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Dramatická výchova, Pedagogická komunikace

Specializace:

Stavba lekce DV, Tvůrčí psaní, Projekty a DV, Divadlo ve výchově, DV a žáci se speciálním znevýhodněním, Komunikační dovednosti

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Jak na divadlo fórum. 1. vyd. Brno : PdF MU, 2006. 120 s. pedagogika. ISBN 80-86633-56-X

 • PAVLOVSKÁ,M.; BENEŠOVÁ, M. Dieťa a biblia. Trnava: Dobrá kniha, 2006,. 110 s. ISBN 80-7141-510-3

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Příprava studentů PdF MU na řešení problémových situací ve škole a sociálních zařízeních. In School and Health. Brno: MU, 2006,. od s. 753-765, 13 s. ISBN 55-968A-200602

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Rozvoj verbální a neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy. In Komunkace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Brno: PdF MU, 2006,. od s. 69-75, 6 s

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Využití dramaterapie v dramatické výchově. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická konfeence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. od s. 45-48, 162 s. ISBN 80-244-1264-0

 • PAVLOVSKÁ,M. Využití DV napříč osnovami. Komenský, Brno: PdF MU, 130, 4, od s. 17-24, 6 s., ISSN 0323-0449. 2006

 • PAVLOVSKÁ,M. Storytelling a DV. Komenský, Brno: PdF MU, 130, 4, od s. 38-41, 3 s. ISSN 0323-0449. 2006

 • Divadla

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Domácí násilí. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Identita. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Jsem jiná? 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Outsider. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M. První láska. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Přátelství. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Rasismus.

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Zrada. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Ztráta smyslu života. 2006

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • 20. - 21.3. 2007 aktivní účast na III. Dramaterapeutické konferenci, Olomouc (PdF UP)

 • 27.-29. 8. 2007 aktivní účast na konferenci Škola a zdraví, Brno (KPsy, PdF MU)

 • 30. - 31.8. 2007 aktivní účast na konferenci Hodnoty a výchova, Brno (KP, PdF MU)

 • 12.9. 2007 aktivní účast na konferenci Přístupy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole (Ksp PdF MU)

 • 20.9. 2007 aktivní účast na konferenci Násilí z pohledu společenských věd (Policejní akademie ČR v Praze)

 • 4. - 6. 10. 2007 aktivní účast na konferenci Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí, Praha

 • 9. - 10. 11. 2007 aktivní účast na konferenci Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání na našich školách (CVČ Lužánky, Brno)

 • 15. 11. 2007 aktivní účast na seminářii Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky (PdF MU, Brno)

Organizace konferencí/workshopů

 • workshop Strukurované drama s A. J. Kempem, lektorem DV z Velké Británie, 3. - 4. 5. 2007

 • přednáška s A. J. Kempem, lektorem DV z Velké Británie, 4. 5. 2007, Drama a děti vyžadující zvláštní péči

 • Loterie života. Vzdělávací program. 7. 11., 2007.

 • workshop s L. Richtrem Využití loutky při práci s dětmi. 10. - 13. 10. 2007.

 • přednáška s L. Richtrem Komunikace s dětmi vyžadující zvláštní péči pomocí loutky. 9. 10. 2007

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Vlasta. Divadlo fórum na téma šikana pro ZŠ a SŠ. 2007.

 • workshop Dramatická výchova pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizce dílny v rámci konference Přístupy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. PdF MU, 2007.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Poznávání světa nevidomých pomocí metod dramatické výchovy. In School and Health. Brno : MU, 2007. od s. 891-896, 6 s. ISBN 978-80-210-4374-9.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha : Policejní akademie ČR, 2007. od s. 131-144, 14 s. ISBN 978-80-7251-253-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Nadané dítě, kolektiv, divadlo fórum. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : PdF MU v Brně, 2007. od s. 25-32, 7 s. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Metody a techniky Dv při práci s nevidomými. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. od s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-244-1652-6.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ,M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno : PdF MU v Brně, 2007. od s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • PAVLOVSKÁ, M. Budování hodnot pomocí metod dramatické výchovy. In Hodnoty a výchova. Brno : Katedra pedagogiky PdF MU, 2007. od s. 377-387, 11 s. ISBN 978-80-86633-78-7.

 • PAVLOVSKÁ,M., ČAPKA, F. Loterie života. Vzdělávací program. PdF MU, 2007.

 • PAVLOVSKÁ,M.;,REMSOVÁ, L. Vlasta. Divadlo fórum na téma šikana pro ZŠ a SŠ. 2007.

 • PAVLOVSKÁ,M., COUFAL, M. Dramatická výchova pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace dílny zahraničního lektora. PdF MU, 2007.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: celostátní odborný seminář Profesionalizace učitelského vzdělávání, PdF OU, 23.-24.1.2008.Prezentace příspěvku
  Další směřování specializace dramatická výchova na katedře sociální pedagogiky PdF MU. Příspěvek ve sborníku.

 • Olomouc: mezinárodní konference IV. Mezinárodní dramaterapeutická konference, PdF UP, 11.-12.3.2008. Prezentace příspěvku
  STORYTELLING, SENIOŘI, TEENAGEŘI. Výstup - příspěvek ve sborníku.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí K sobě, k druhým, k profesi, FF MU, 19.-20.3.2008. Prezentace příspěvku
  Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. Výstup příspěvek ve sborníku.

 • Brno: Mezinárodní konference Škola a zdraví 21, PdF MU, 25.-27.8.2008. Prezentace příspěvku
  Volný čas, média a dítě.Výstup příspěvek ve sborníku (v tisku).
  Příběhy, teenageři, senioř.i Výstup příspěvek ve sborníku (v tisku).

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. Prezentace příspěvku
  PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. Výstup příspěvek ve sborníku
  PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. Výstup příspěvek ve sborníku

 • Liberec: mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání. 2. a 3. října 2008. Prezentace společného příspěvku
  John Somers Dramatická výchova a interaktivní divadlo. Výstup - příspěvek ve sborníku (v tisku).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: workshop dramatické výchovy Dramatická výchova napříč osnovami pod vedením zahraničního lektora dramatické výchovy Johna Somerse, Universita of Exeter, Velká Británie. 8.–12.4.2008, PdF MU, organizace a spoluvedení. Výstup divadelní představení.

 • Brno: workshop dramatické výchovy Dramatická výchova, její metody a techniky využívané ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením zahraničního lektora dramatické výchovy Andyho Kempe, University of Reading, Velká Británie. 1.-2.5.2008, PdF MU, organizace. Výstup lekce dramatické výchovy.

 • Brno: workshop dramatické výchovy Lekce pro život aneb integrativní výuka pomocí metod DV pod vedením zahraničního lektora dramatické výchovy Warwicka Dobsona, Universita Newcastle, Velká Británie. 13.–17.5.2008, PdF MU, organizace a spoluvedení. Výstup samostatné projekty dramatické výchovy.

 • Brno: workshop dramatické výchovy Rozvoj komunikace a dramatická výchova. PdF MU, 17. 9. 2008, vedení.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P. ŠIRŮČEK, J., CVEČKOVÁ, P. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In VÍTKOVÁ, M., BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : MU Brno, 2008. 133-147 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Příběh most mezi generacemi. In ŘEHULKA, E. at al. School and Health 21. Brno : PdF MU, 2008. od s. 45-51, 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.

 • PAVLOVSKÁ, M., John Somers - Dramatická výchova a interaktivní divadlo. In Amatérská scéna, Praha : NIPOS Praha, 45, 3/2008, od s. 66-67, 79 s. ISSN 0002-6786. 2008. ISSN 0002-6786.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností Brno : Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • PAVLOVSKÁ, M., DOLEŽAL, T. Kompetence absolventa specializace DV. In PROVAZNÍK, J. (eds.) DV na přelomu tisíciletí. DiFA Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. od s. 174-183, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

 • PAVLOVSKÁ, M. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In KOLÁŘ, J., LAZAROVÁ, B. (eds.) K sobě, k druhý, k profesi. Brno : MU, 2008. od s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.

 • PAVLOVSKÁ, M. Projekt Setkání generací. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2008. vyd. UP Olomouc : UP Olomouc, 2008. od s. 53 - 62, 285 s. ISBN 978-80-244-1911-4.

 • PAVLOVSKÁ, M. Příběhy, teenageři, senioři. Brno : MU Brno, 2008. 51 s. ISBN 978-80-7392-044-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Storytelling, senioři, teenageři. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 58-69, 258 s. ISBN 978-80-244-2010-3.

 • PAVLOVSKÁ, M., ČECH, T. Volný čas, média a dítě. In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. Brno : MU, 2008. 51 s. ISBN 978-80-7392-044-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Příběhy, teenageři, senioři. In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. Brno : MU Brno, 2008. 51 s. ISBN 978-80-7392-044-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Lekce pro život. Brno : MU PdF, 2008. 127 s. ISBN978-80-210-4580-4.

 • PAVLOVSKÁ, M. Co, jak, kde, proč, kolik. Brno. Divadelní představení. 2008.

 • PAVLOVSKÁ, M. Máš právo na svá práva. 2008 . Interaktivní divadlo.

 • PAVLOVSKÁ, M. Život a dílo J.G.Mendla. 2008. Vzdělávací projekt. Interaktivní divadlo.

 • PAVLOVSKÁ, M. Vzdělávací projekt Hanin kufřík. 2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: X mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc, PdF UP, 4.-5.3.2009, vystoupení v plénu.
  PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace.

 • Brno: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Výzkum a DV. PdF MU, 21.4.2009, vystoupení v plénu.
  PAVLOVSKÁ, M. DV, kvalitativní a kvantitativní výzkumy na PdF MU.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. PdF MU. 22.-23.4.2009, vystoupení v pracovní skupině.
  PAVLOVSKÁ, M., ĆERNOHLÁVKOVÁ, A., MAZÁLKOVÁ, Z. Intervenční techniky a metody DV při práci s žáky se speciálními potřebami ve škole praktické.
  PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P. Využití DV ve společném vzdělávání.
  PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO. D., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu.
  PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO. D., REMSOVÁ, L. Realizace a interpretace dat předvýzkumného šetření interaktivního divadla se žáky základních a středních škol.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. PdF MU, 16.-17.9.2009, vystoupení v pracovní skupině.
  PAVLOVSKÁ, M., ŚIRŮČEK, J. Metody a techniky DV pro podporu inkluze.
  PAVLOVSKÁ, M. Vliv metod DV na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami.
  PAVLOVSKÁ, M., ĆERNOHLÁVKOVÁ, A. Metody a techniky DV při intervenci sociálně znevýhodněných dětí.
  PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod DV.

Organizace konferencí/workshopů

 • PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P. Tóny snů. Brno. PdF MU, 10-12.4.2009

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Výzkum a DV. Brno. PdF MU, 21.4.2009

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. DV pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno. PdF MU. 22.-23.4.2009

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Posilování kompetencí u dětí v riziku vývoje poruchy chování v podmínkách dětského domova a internátu základní školy praktické. In ŘEHULKA, E. et al. School and Health 21. Brno : MU, 2009., s. 299-312. ISBN 978-80-210-4930-7

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc. : UP, 2009, ISBN 978-80-903832-7-2

 • PAVLOVSKÁ, M., ČERNOHLÁVKOVÁ, A., MAZÁLKOVÁ, Z. Intervenční techniky a metody DV při práci s žáky se speciálními potřebami ve škole praktické. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ. L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 93-103, ISBN 978-80-210-4849-2.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Využití DV ve společném vzdělávání. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 36-46. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • KLAPKO. D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 165-172. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • PAVLOVSKÁ, M., ŠIRŮČEK, J. Metody a techniky dramatické výchovy pro podporu inkluze. Method and Techniques of Drama Education Supporting Inclusion. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 77-77, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ČERNOHLÁVKOVÁ, A., PAVLOVSKÁ, M. Metody a techniky dramatické výchovy při intervenci sociálně znevýhodněných dětí. Methods and Techniques of Drama Education for Children with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 40-40, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. Removal of Barriers in Inclusive Education of Pupils Using Drama Education Methods. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 111-111, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M. Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami. The Influence of Drama Education on the Relationships within the Class and Self-Confidence of Special Needs Children. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 76-76, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • PAVLOVSKÁ, M., ŠIRŮČEK, J., Metody a techniky dramatické výchovy pro podporu inkluze. Methods and Techniques of Drama Education Supporting Inclusion. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 319-326. 8 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 327-342. 16 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: mezinárodní konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU, 14. 1. 2010.
  PAVLOVSKÁ, M. Výsledky výzkumu o spolupráci MŠ a ZŠ.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině. Příspěvky
  PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Odlišnost dítěte jako výzva pro pedagoga.
  PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Využití her a metod dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v práci speciálního pedagoga.
  PAVLOVSKÁ, M. Využití metod DV v práci pedagoga MŠ.
  PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L., KLAPKO, D. Interaktivní divadlo jako primární prevence žáků.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: celostátní workshop. Interaktivní divadlo. PdF MU, 23.-27. 11. 2010, Pavlovská, M., Remsová, L.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M. Využití DV v práci pedagoga MŠ. Use of Drama Education in Preschool Teacher´s Work. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární intervence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. The Effect of Interactive Theatre as a Means of Primary Prevention of Social Pathological Phenomena in Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. Analysis of Teacher´s Work with Diversity in Current School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Práce pedagogů s odlišností ve škole - analýza současného stavu. Teachers and Diversity in Schools - Analysis of Current Conditions. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 67-79, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • PAVLOVSKÁ, M. Spolupráce ZŠ s MŠ při přechodu dítěte z MŠ do školního prostředí. In BURKOVIČOVÁ, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava : OU - PdF, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7368-771-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. PdF MU, 7. 9. 2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Současný stav práce pedagogů s odlišností v běžných školách.
  PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Metodika intervenčních strategií.

 • Olomouc: XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE k problematice osob se specifickými potřebami. PdF OU, 2.-3. 3. 2011 Vystoupení v pracovní skupině.
  VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Využití etud dramatické výchovy v prostředí institucionální edukace.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: celostátní workshop. Drama ve Finsku aneb využití dramatu k rozvoji komunikativních dovedností, sebevyjádření a sebevědomí. Labyrint -PdF MU, 14.-16.4. 2011, L. DOLEŽAL, T.; PAVLOVSKÁ, M.

 • Brno: organizace workshopu Jak pracovat s odlišností ke konferenci s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. PdF MU, 7. 9. 2011, PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Odlišnost v kolektivu jako součást práce pedagoga na základní škole. Diversity at School in Elementary School Teachers‘Work. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 155-167, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. Focused intervention at school practice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 66. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. Focused intervention at school practice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 486-496, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervention Strategies in Dramatic Studies. In. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 01/2011, 01, od s. 76-78, 3 s. ISSN 1804-7890.

 • DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova - předmět nebo metoda práce na 1. stupni ZŠ? In DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2010, 2011. od s. 244-252, 8 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervenční strategie v dramatických etudách. (2011) In MAGNANIMITAS. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. od s. 343-349, 7 s. ISBN 978-80-904877-2-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU12. 9. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.

 • Olomouc: mezinárodní Společný prostor. Mezinárodní konference expresivních terapií PdF OU, 22.-24. 3. 2012 Vystoupení v pracovní skupině

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: celostátní workshop. Využití metod DV v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 12. 9. 2012, PAVLOVSKÁ,REMSOVÁ, L.

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2012 MAGNANIMITAS, 0201, OD S. 34-37, 4 s. ISSN 1804-7890. 2012

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. In Arteterapie, 30/2012. ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911. S. 203, s. 170 – 177.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V., intervenční dimenze dramatické výchovy. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 47-56, 10 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M. Intervenční metody dramiky. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V., Intervenční strategie dramiky. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 71-86, 16 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Případové studie speciálněpedagogické intervence s využitím dramatické výchovy. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 101-108, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

 • PAVLOVSKÁ, M. Hry a cvičení dramiky v intervenci. In VOJTOVÁ, V., M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 179 s., od. s. 117-161, 45 s. ISBN 978-80-210-6518-5.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018