Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.


D1
od 1.1. 2009

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Speciální andragogika, závislostní chování u jedinců s postižením, metodologie

Projekty:

2007 - interní PdF MU, Vzdělávání dospělých a poruchy chování u dospělých, řešitel
2006 - interní PdF MU, Závislostní chování u znevýhodněných skupin, řešitel
2004 - 2006 - GAČR, Kvalita života jako axiologická kategorie speciální pedagogiky, spoluřešitel

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (Eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

 • PANČOCHA, K. Závislostní chování u osob s postižením. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

 • PANČOCHA, K. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-86633-61-6

 • PANČOCHA, K. Kolektivita studia v zemi individualismu. muni.cz - měsíčník Masarykovy univerzity, 2005, č.10. ISSN 1801-0806

 • PANČOCHA, K. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku. In Sociální práce jako životní pomoc. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s.30 – 42. ISBN 80-86633-62-6

 • PANČOCHA, K. Problémy s alkoholem u žen seniorek. In Schola gerontologica. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 117-122, 314 s. ISBN 80-210-3838-1

 • PANČOCHA, K. Postavení antipedagogiky v současném světě. In Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí. 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 9- 11. ISBN 80-210-2661-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", konané dne 1. 11. 2007, Brno, PdF MU; Vedení sekce: etopedie a speciální andragogika; Příspěvek: Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Odborná stáž: Věznice Pardubice (23.10. – 26.10.2007)

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU, org. Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In Dilemata speciální pedagogiky.Brno: MSD spol. s.r.o., s. 159-170 ISBN 978-80-7392-012-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: PdF MU Mezinárodní konference „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností", Pedagogická fakulta MU 17.9.2008

 • Brno: PdF MU Videokonference "Integrativní speciální pedagogika III.", RMU 29.10.2008. Příspěvek: Vzdělávání menšin v ČR,

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: „Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika“ konané dne 16.10.2008 na PdF MU, org. doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika I.“ konané dne 4.3.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika II.“ konané dne 21.4.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika III.“ konané dne 29.10.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • VAĎUROVÁ, H., PANČOCHA, K. Learning Difficulties and Emotional /Behavioral Disorder In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3 Essay Selection, MSD, Brno 2008, ISBN 978-80-7392-059-3

 • PANČOCHA, K. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. s. 31-38

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. In Pedagogická orientace, 2/2008. ISSN 1211-4669. s. 52-66

 • PANČOCHA, K. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido:2008. ISBN 978-80-7315-167-6. CD-ROM

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 31-39. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 128-129, 2 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí Etika ve vědách o výchově. PdF Univerzita Palackého. 10.-11. 2. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek
  PANČOCHA, K. Etika výzkumu ve speciální pedagogice.

 • Jedovnice: 6. Mezinárodní konference o výchově a volném čase, Česká pedagogická společnost. 23.-24. 6. 2010. Hlavní referát
  PANČOCHA, K. Jedinci s postižením a výzkum volného času

Zahraničí

 • Jyväskylä - Brno: Videokonference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání I., PdF MU. 23. 11. 2010. Vystoupení v sekci
  PANČOCHA, K. Aspekty společné výuky dvou učitelů v jedné třídě v rámci inkluzivního vzdělávání.

 • Německo: Mezinárodní konference Diversity in Vocational Education. Mnichov. 25. - 27. 8. 2010. Vystoupení v sekci.
  PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H., BELL, S., HIRVONEN, M., MUTSO, I. Embracing the Challenges of Diversity in the Inclusion of Adults with (SEN) Special Educational Needs in Vocational Training; A Comparative Study of the Changing Role of SEN Teachers in the European Context.

Organizace konferencí/workshopů

 • Jyväskylä - Brno: Videokonference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání I., PdF MU. 23. 11. 2010
  organizátor konference.

 • Brno: konference studentů DSP Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. PdF MU. 5. 10. 2010
  organizátor konference.

 • Brno: Workshop Analýza kategoriálních dat ve speciálně pedagogickém výzkumu, PdF MU. 9. 12. 2010
  organizátor workshopu.

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. Analysis of Inclusive Enviroment at Primaty Schools throught Index for Inclusion. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 25-40, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Připravenost na inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogických pracovníků. Readiness for Inclusive Education from the Perspective of Educators. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 53-63, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. Determinants of Inclusive Education in Mainstream School Teachers. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 15-31, 17 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • PANČOCHA, K. Etika výzkumu ve speciální pedagogice. In Etika ve vědách o výchově. 1. vydání. Olomouc : ČPdS, 2010. od s. 342-348, 7 s. ISBN 978-80-244-2654-9.

 • PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., SLEPIČKOVÁ, L. Měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace.Measuring the Outcome of Inclusive Activities through the Concept of Participation. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 27-36, 10 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • BALÁTOVÁ, K., PANČOCHA, K. Postoje budoucích učitelů k jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. Attitudes of Future Teachers towards Individuals with Disabilities as a Precondition of Successful Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 61-73, 13 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PITNEROVÁ, P., PANČOCHA, K. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. Future Teacher’s Knowledge of Special Education as a Precondition for Successful Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 75-87, 13 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., SLEPIČKOVÁ, L. Postoje k osobám s postižením u obecné populace ČR. Attitudes of General Public towards People with Disabilities in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 41-50, 10 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2013, 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • PANČOCHA, K. Společenské přístupy k jedincům s postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2013, 319 s. od s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • SOCHOR, P., PANČOCHA, K. Výtvarná tvorba u dospělých osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s., od s. 211-223, 13 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • PANČOCHA, K. Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve společnosti. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s., od s. 13-23, 11 s. ISBN 978-80-210-6673-1.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education