Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, edukace jedinců s více vadami, reedukace DMO, rozvoj grafomotoriky, prosfesní poradenství

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intevence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2003, ISBN 80-210-3242-1

 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0

 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3819-5

 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. ISBN 80-210-3977-9

 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, 2004, s. 202 – 208. ISBN 80-86633-08-X

 • OPATŘILOVÁ, D. Vývoj, diagnostika a reedukace jemné motoriky. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 74 – 86. ISBN 80-7315-071-9

 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In: Kolektiv autorů. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS, 2005, ISBN 80-903598-1-7, s. 46 – 56

 • OPATŘILOVÁ, D. Osobnost žáka s tělesným postižením, chronickým onemocněním a zdravotním oslabením. In: PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR. 2004, s. 22 – 26. ISBN 80-86856-01-1

 • OPATŘILOVÁ, D. Grafomotorika. Jemná motorika. Hrubá motorika. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP 2005. ISBN 80-86856-10-0. S.21 – 26, 43 – 56

 • OPATŘILOVÁ, D. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s autismem. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. s. 309 - 328, 19 s. ISBN 80-7315-120-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Účast na 1. konferenci výzkumného záměru Pdf MU id.č. MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. konané dne 12.9.2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Sekce "Co dělat, když... Máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním?" Konaný v rámci 1. konference VZ PdF MU id.č. MSM 0021622443 konané dne 12.9.2007

  Program workshopu:

  1. Uvedení do problematiky a moderování (PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  2. Obezita a jak jí předcházet (PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  3. Co dělat při epileptickém záchvatu (PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  4. Diabetik ve škole – vážný problém? (MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., katedra SpP MU
  5. Učitel žáka s chronickým onemocněním (PhDr. Helena Vaďurová), katedra SpP MU
  6. Diagnostika profesní orientace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  7. Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví ICF (Prof. Doc. PhDr. Marie Vítková, CSc.), katedra SpP MU

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Příspěvek do časopisu Komenský, Brno: PdF MU, 2008, s. 3, s. 28-30, ISSN 0323-0449.2008

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: Osobnost a narušení sociálních vztahů dětí/ žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a žáků nemocných.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: Osobní asistence při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

 • OPATŘILOVÁ, D. ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopadie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9.

 • OPATŘILOVÁ, D. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, s. 106. ISBN 978-80-7315-150-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Účast na 2. konferenci výzkumného záměru Pdf MU id.č. MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. konané dne 17.9.2008

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Sekce "Komunikujeme spolu navzdory překážkám." Konaná v rámci 2. konference VZ PdF MU id.č. MSM 0021622443 dne 12.9.2007
  Organizace a moderování workshopu
  Přízpěvek s názvem "Současný stav komunikačních schopností u integrovaných žáků s tělesným postižením v základních školách (stručná zpráva z výzkumu)

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory osob s hybným postižením. Brno: MU, 2008, ISBN 978-80-210-4575-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikace u jedinců s těžkým zdravotním postižením. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido Brno, 2008, 11 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • OPATŘILOVÁ, D. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Komenský, Brno : PdF MU v Brně, 132, 3, s. 28-30, 3 s. ISSN 0323-0449. 2008.

 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In. KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education od Pupils with Impaire Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008,  ISBN 978-80-7315-167-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, Brno: PdF MU, 133, 3, od s. 17-20, 4 s. 2009. ISSN 0323-0449.

 • OPATŘILOVÁ, D. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. Aspects of Socialization of Person with Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 127. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D., HUTTOVÁ, P. Progresivní svalová dystrofie Duchenneova typu - DMD. In Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 19, 3, od s. 196-209, 14 s. 2009. ISSN 1211-2720.

 • OPATŘILOVÁ, D. Sociální aspekty vztahů u osob s tělesným postižením. Social Aspects of Relationships in Person with Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 126-126, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluztivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MSD 2009, 353 s. ISBN 978-80-210-5030-3

 • OPATŘILOVÁ, D. Poradenství jako úspěšný předpoklad předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením v základních školách. Counselling as Prerequisite of a Successful Professional Preparation of Primary School Students with Physical Impairments. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 365-377. 13 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Příklady polohování, přenášení a nošení jedinců s hybným postižením. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, 2009. 160, od s. 127-136, 10 s. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : PdF MU, 2009.133, od s. 17-20, 4 s. ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: celostátní odborný seminář v rámci Ddalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - výchovní poradci. Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Brno, Křížova 22, 9. 4. 2010. Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením (zpráva z výzkumu).

 • Brno: odborný seminář v rámci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých" Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Zvláštnosti při diagnostice a intervenci motorických schopností u dětí s narušenou hybností v předškolním věku (zpráva z výzkumu).

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Bariéry v inkluzivní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Příspěvek
  OPATŘILOVÁ, D. Vybrané aspekty při vzdělávání žáků s TP v inkluzivní škole (stručná zpráva z výzkumu).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Bariéry v inkluzivní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole. Inclusive Rducation in Preschool. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D. Základlní problematika autismu. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 317-342, 26 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Faktory inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole. Factors of Inclusive Education of Pupils with Physical Disabilities in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 233-244, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Indikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením. Indicators Influencing Inclusive Education of Pupils with Physical Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 167-188, 22 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza předprofesní přípravy u žáků s tělesným postižením. In Speciální pedagogika. Praha : Univerzita Karlova v Praze – PdF, roč. 20, 2010, s. 11-23, ISSN 1211-2720.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU, Brno, 14. 2. 2011, (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická centra v inkluzivním vzdělávání (přednáška, zpráva z výzkumu).

 • Brno: Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). 9. 5. 2011: Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika u žáků se souběžným postižením více vadami. Význam mezioborové spolupráce (přednáška, zpráva z výzkumu).

 • Brno: celostátní odborný seminář, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Brno, Křížova 22, 25.3. 2011. Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. (přednáška, zpráva z výzkumu).

 • Brno: Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU, Brno, 2. 5. 2011, (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením – koncept bazální stimulace.

 • Brno: odborný seminář pro jihomoravský kraj, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 2009-2012. 4. 5. 2011. Vyžádaná přednáška
  OPATŘILOVÁ, D. Zvláštnosti při diagnostice a intervenci motorických schopností u dětí s narušenou hybností v předškolním věku (přednáška, zpráva z výzkumu).

 • Brno: celostátní odborný seminář, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Brno, Křížova 22, 25.11. 2011. Vyžádaná přednáška
  Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (přednáška, zpráva z výzkumu).

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 7. 10. 2011. D. Opatřilová: Aktivní účast ve workshopu
  Specifické přístupy v inkluzivní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, název příspěvku:
  OPATŘILOVÁ, D. Parent project.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, 7. 10. 2011. organizace konference.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, 7. 10. 2011. organizace a moderování workshopu
  Specifické přístupy v inkluzivní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., HUTTOVÁ, P. Podpora žáků s Duchennovou svalovou dystrofií v inkluzivním vzdělávání. Support of Students with Duchenne Muscular Dystrophy in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 27-40, 14 s.. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza vybraných dovedností žáků s tělesným postižením v základní škole. Analasis of Selected Skills of Students with Physical Disabilities in Elementary School. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 41-51, 11 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Volnočasová výchova pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. Leisure Education for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 39-84, 46 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Podpora zdraví u dětí a mládeže s postižením a znevýhodněním. Health Support for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 163-193, 29 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Technická podpora pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. Technical Assistance for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 207-238, 32 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 591 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D. Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením. International View on Inclusive Education of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 45. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • OPATŘILOVÁ, D. Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením. International View on Inclusive Education of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 256-269. 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D., VESELÍKOVÁ, V. Podpora žáka s cystickou fibrózou v inkluzivním vzdělávání. Support of a Pupil with Cystic Fibrosis in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 46. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • OPATŘILOVÁ, D., VESELÍKOVÁ, V. Podpora žáka s cystickou fibrózou v inkluzivním vzdělávání. Support of a Pupil with Cystic Fibrosis in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 270-280. 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D. Komparace inkluzivních přístupů učitelů v běžných MŠ a ZŠ u žáků s tělesným postižením. Comparison of Inclusive Approaches of Teachers towrds Pupils with Physical Disabilities in Mainsteam Nursery and Primary Schools. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 185-194, 9 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • OPATŘILOVÁ, D. Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 2011. 3/2011, 3/135, od s. 11-22, 12 s. ISSN 0323-0449.

 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách. Analysis of Opportunities in Choice of Career of Students with Physical Disabilities in Primary School. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 117-132, 15 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Brno : MU, s. 321. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s poruchou hybnosti. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno : MU, s. 321, s. 91-104. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno : MU, s. 321, s. 105-114. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Integrative/Inkcluisive Education of Pupils with Physical Disabilities in Primary Schools. In PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. počet stran s. od ISBN v tisku.

 • OPATŘILOVÁ, D. Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PREVENCE, odborný časopis pro učitele základní školy. Praha: Coolish Press. Ročník 9, číslo 3. ISSN 1214-8717, s. 14-16.

 • OPATŘILOVÁ, D. Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče. Effective intervention options in promouting and guiding in the area of early intervention. In. GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. Špaciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava : IRIS, Vydavatelstvo a tlač. s. r. o. s. 849, s. 231-245. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • OPATŘILOVÁ, D. Využití Rolino-metody u žáků se zdravotním postižením. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. CD-ROM od s. 479-498, 15 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In. VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Paido, 2012. CD-ROM, od s. 465-478. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : MU, 2012. s. 222. ISBN 978-80-7315-233-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012. ISBN v tisku

 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012. ISBN v tisku.

 • OPATŘILOVÁ, D. Teoretická východiska. In FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : MU, 2012, s. 222, od 11-66. ISBN 978-80-7315-233-8.

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná péče a předškolní vzdělávání. In FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : MU, 2012, s. 222, od 67-112. ISBN 978-80-7315-233-8.

 • OPATŘILOVÁ, D. Volnočasová výchova pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012, s. … od – do, ISBN v tisku

 • OPATŘILOVÁ, D. Podpora zdraví u dětí a mládeže s postižením a znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012, s. … od – do, ISBN v tisku

 • OPATŘILOVÁ, D. Technická podpora pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012, s. … od – do, ISBN v tisku

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s tělesným postižením. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012, s. … od – do, ISBN v tisku

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s kombinovaným postižením. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno : MU, 2012, s. … od – do, ISBN v tisku

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Komparativní analýza inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením v základních školách. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 249-268, 20 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., VRTALOVÁ, Z. Inkluzivní vzdělávání studentů s tělesným postižením na středních školách. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 259-268, 10 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Vymezení základních faktorů při integrativním vzdělávání žáků se zdravotním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 23-34, 12 s. ISBN 978-80-210-6515-6.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education