Výzkumní pracovníci: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.


D1

PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Algebra a problémové vyučování

Specializace:

Aplikace maticového počtu, problémové úlohy

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • NOVOTNÁ, J. Efektivní strategie řešení úloh z pravděpodobnosti. In Sborník 5. matematický workshop, CD. 1. vyd. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. od s. 89-90, 6 s. ISBN 80-214-3282-9

 • NOVOTNÁ, J. O dvou úlohách z pravděpodobnosti. In Sborník příspěvků ze 2. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. od s.6. CD-ROM, ISBN 80-8070-430-9

 • NOVOTNÁ, J. Stochastické matice a jejich aplikace. In Sborník příspěvků ze XXIII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany Brno, 2005. CD-ROM, 6s. ISBN 80-8070-430-9

 • NOVOTNÁ, J. Stochastické procesy v genetice. In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, Sborník příspěvků. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005. od s. 119-126, 8 s. ISBN 80-85960-91-5

 • NOVOTNÁ, J. Teorie her - úvod a motivace. In 4. mezinárodní matematický workshop, Sborník příspěvků, CD. 1. vyd. Brno: Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně, 2005. 6 s. ISBN 80-86433-37-4

 • NOVOTNÁ, J. Aplikace pravděpodobnosti v ekologii. Vyškov: Vysoká vojenská škola ve Vyškově, 2004. 6 s. 12. mezinárod. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-116-6

 • NOVOTNÁ, J. Integrace v matematickém vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bánské Bystrici. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta University Mateja Bela, 2004. 6 s. ISBN 80-89029-79-05

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Obecná a oborová didaktika v souvislostech. In Sborník z konference "Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu". Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2

 • NOVOTNÁ, J. Krystaly ve škole. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2003. 6 s. Gaudeámus Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-70-41-437-5

 • NOVOTNÁ, J. Matematika v Mendelových objevech. Brno: Katedra matematiky, Pedag. fak. MU v Brně, 2003. 7 s. Matem. a didaktika matem., Sborník prací, č.171. ISBN 80-210-331-8

 • NOVOTNÁ, J. Problémové vyučování. Brno: Alan Rogerson, 2003. 6 s. Sborník z konf. Matemat. vzdělávání v 21. stol. ISBN 83-919465-1-7

 • NAVRÁTILl, V., NOVOTNÁ, J., SOLDÁN, M. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "XXV vědecké kolokvium" konané na Univerzitě Obrany v Brně dne 17. 5 2007. Referát v sekci matematika: Experimenty v matematice. Výstup sborník z konference s mezinárodní účastí a CD ROM.

 • Konference s mezinárodní účastí "Moderní matematické metody" konané v Dolní Lomné ve dnech 5. – 7. 6. 2007. Konferenci pořádala katedra matematiky VŠB v Ostravě a pobočka JČMF v Ostravě. Přednáška: Permutační matice.

 • Seminář MAKOS-KLOKAN konaný v Mariánském údolí u Jáchymova ve dnech 18. – 20. 10. 2007. Pořadatelem byla pobočka JČMF v Praze a Olomouci. Referát: Úlohy se zdravotní tématikou pro nadané žáky z matematiky.

 • Mezinárodní seminář Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky pořádaný v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15. 11. 2007 v Brně. Připravené vystoupení na téma: Některé strategie řešení slovních úloh v matematice.

Zahraničí

 • Slovenská republika: DIDZA, konference s mezinárodní účastí konaná 14. 6. v Žilině. Konferenci pořádala katedra matematiky Žilinské Univerzity a pobočka JSMF v Žilině. Vystoupení v pracovní skupině didaktika matematiky s příspěvkem Motivace nadaných žáků v matematice.

 • Slovenská republika: Nitra, 6. – 7. 9. 2007. V. Nitrianská matematická konferencia s mezinárodní účastí. Vystoupení v sekci didaktika matematiky na téma: Množina zaměnitelných matic ve cvičení z lineární algebry.

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, J. Experimenty v matematice. In HÁJKOVÁ, E., VEMOLOVÁ, R. Sborník příspěvků ze XXV. vědeckého kolokvia, 1. vyd. Brno : Univerzita Obrany, 2007. CD-ROM, 6 s. ISBN 978-80-7231-228-3.

 • NOVOTNÁ, J. Množina zaměnitelných matic ve cvičení z lineární algebry. In Acta mathematica 10, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 270.Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2007. 6 s. ISBN 978-80-8094-181-9.

 • NOVOTNÁ, J. Některé strategie řešení slovních úloh v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15.11.2007. Brno: MSD, 2007. s. 194-197 ISBN 978-80-7392-006-7.

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ,J., ŠŤÁVA, J., TRNA, J. Fyzikalní a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15.11.2007. Brno: MSD, 2007. s. 181-186. ISBN 978-80-7392-006-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Mezinárodní konference "Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teacher´s view" 23. – 25. 4. 2008. referát Motivace v matematice užitím problémových úloh

 • Brno: XXVI Mezinárodním kolokviu o řízení vzdělávacího procesu, 22. 5. 2008. Referát Některé aspekty přípravy učitelů matematiky na práci s nadanými žáky

 • Dolní Lomná: Mezinárodní konference "3mí" Moderní matematické metody v inženýrském vzdělávání, 2. – 4. 6. 2008, referát Řešení problémových úloh v pravděpodobnosti

 • Liberec: Mezinárodní konference ICPM 08 referát Talented pupils and mathematics, Liberec 16. 9. – 19. 9. 2008

 • Brno: Setkání učitelů matematiky, Vzdělávání žáků se specifickými potřebami. referát Kouzla a triky v matematice jako motivační činitelé, 25. 9. 2008

 • Velké Karlovice: Konference MAKOS – KLOKAN. referát: Motivace nadaných žáků prostřednictvím úloh z matematické logiky, 8. – 11. 10. 2008

 • Brno: Mezinárodní seminář "Učitel a nadaný žák" pořádaný v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443, referát Motivace nadaných žáků v matematice

Zahraničí

 • Slovenská republika: 5. Žilinská konference s mezinárodní účástí DIDZA 08, Žilina 15.6.2008 referát Pravděpodobnost v bakalářském studiu matematiky na Pedagogické fakultě MU

 • Slovenská republika: VI. Nitrianskej matematickém konferenci, Nitra, 18.9.2008 referát Poznámka k motivaci v matematice

 • Slovenská republika: Mezinárodní konference DIDFYZ 2008, Ráčkova dolina, 15.–18.10.2008 referát Fyzikální problémy jako motivační činitelé v matematice

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, J. Některé aspekty přípravy učitelů matematiky na práci s nadanými žáky. In HÁJKOVÁ, E., VEMOLOVÁ, R. XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu , Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu , Brno, 2008, 6 s. ISBN 978-80-7231-511-6

 • NOVOTNÁ, J. Pravděpodobnost v bakalářském studiu matematiky na Pedagogické fakultě MU. In zostavovatelia LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P. Nové trendy vo vyučování matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách, Žilinská didaktická konference 2008. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS, 2008, 5 s. ISBN 80-8070-556-9

 • NOVOTNÁ, J. Poznámka k motivaci v matematice. In MELUSOVÁ, J., VALLO, D., VIDERMANOVÁ, K. Acta Matematica 11. Zborník zo VI. Nitriankej matematickém konferencie organizovaném Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 18.9.2008, s.165 – 169, ISBN 978-80-8094-396-7

 • NOVOTNÁ, J. Motivace nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník referátů z mezinárodního semináře, který se konal 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2008. s. 120-138. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • NOVOTNÁ, J. Motivace nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, který se konal 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2008. 23 s. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • NOVOTNÁ, J. Talented pupils and mathematics. In PŘÍHODOVÁ, J. Sborní příspěvků z mezinárodní konference ICPM 08,Technická univerzita Liberec, 2008, 6s. v tisku

 • NOVOTNÁ, J Užití stromových struktur v kombinatorice a pravděpodobnosti. In NOVOTNÁ, J. Matematika a didaktika matematika VI.Sborník prací Katedry matematiky Pedagogické fakulty MU, Brno 2008, 6 s. ISBN 978-80-210-4772-3

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O některých kritériích identifikace matematického nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře UČITEL A NADANÝ ŽÁK Brno: MSD, s.r.o., 2008, 23 s. ISBN 978–80–7392–053-1

 • NOVOTNÁ, J. Množina zaměnitelných matic ve cvičení z lineární algebry. In: Acta mathematica 10, ed. PRÍRODOVEDEC, publikace č. 270, nakladatelství UKF v Nitře, s. 56-61, Nitra 2008. ISBN 978-80-8094-181-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: kolokvium s mezinárodní účastí XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Fakulta obrany a managmentu, Univerzita obrany, 21.5. 2009. Vystoupení v sekci matematika, její filozofie, historie a didaktika
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematika zdraví

 • Brno: Setkání učitelů matematiky II. Matematika a hry. Brno, Pedagogická fakulta MU, 21.10. 2009. Vystoupení ve 2. sekci.
  NOVOTNÁ, J. Motivace a hry v matematice

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva pro učitele. Pedagogická fakulta MU, 18.11.2009. Vystoupení v plénu
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky.

Zahraničí

 • Slovenská republika: konference s mezinárodní účastí DIDZA 2009 – 6. Žilinská didaktická konferencia. Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žilině, 11.6. 2009. Přednáška v sekci 1: Aktuálne otázky vyučovania matematiky
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Komunikace v matematice

 • Slovenská republika: konference s mezinárodní účastí VII. Nitrianská matematická konferencia. Nitra, Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 24.–25.9. 2009. Přednáška v sekci 1 - matematika
  NOVOTNÁ, J. Mathematics and health as a motivation factor

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, J. Talented pupils and mathematics. In PŘÍHONSKÁ, J., SEGETH, K., ANDREJSOVÁ, D. Procedings of International Conference Presentation of mathematics 08. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2009, s.161-168, ISBN 978-80-7372-434-4

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J., Matematika zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno, Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu, 2009, s. 1–11, ISBN 978-80-7231-650-2

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Komunikace v matematice. In. LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. Žilinská didaktická konferenci 2009. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS- vydavatel’stve ŽU 2009, s. 1–3, ISBN 978-80-554-0050-1

 • NOVOTNÁ, J. Mathematics and health as a motivation factor. In ŠEDIVÝ, O., FULIER, J., TIRPÁKOVÁ, A., ČERETKOVÁ, S. Acta Mathematica 12. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009, s. 183–188, ISBN 978-80-8094-614-2

 • NOVOTNÁ, J. Motivace a hry v matematice. In BUDÍNOVÁ, I. Setkání učitelů matematiky II, Matematika a hry. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 96–107, ISBN 978-80-210-4969-7

 • NOVOTNÁ, J. Motivace a hry v matematice. In BUDÍNOVÁ, I. Setkání učitelů matematiky II, Matematika a hry, CD ROM. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 96 – 107, ISBN 978-80-210-4970-3

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O volbě metod při výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 9, ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009, ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J. , ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 21-34, ISBN 978-80-210-5039-6

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Mezinárodní konference. XXVIII International Colloquim on the Management of Educational Process. Univerzita obrany, 20. 5. 2010. Vystoupení v sekci matematika a její filosofie
  NOVOTNÁ, J. Matematické metody ve stechiometrických výpočtech

 • Brno: Mezinárodní seminář. Talent a nadání ve vzdělávání. Pedagogická fakulta MU. 7. 9. 2010. Vystoupení v plénu
  NOVOTNÁ, J. Problémové vyučování v matematice a nadaní žáci
  BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku?

 • Brno: Seminář pro učitele ZŠ. Setkání učitelů matematiky III - Geometrie na základní škole. Pedagogická fakulta MU, 3. 11.  2010. Sekce 2. stupeň ZŠ
  NOVOTNÁ, J. Odvození vzorce pro obsah lichoběžníka trochu jinak

Zahraničí

 • Slovenská republika: Mezinárodní konference. 7. žilinská didaktická konferencia DIDZA. Žilina, Pedagogická fakulta MU, Fakulta prírodmých vied Žilinskej univerzity v Žiline, 10. 6. 2010. Vystoupení v sekci.
  NOVOTNÁ, J. Fyzikální motivace v matematice

Publikační činnost

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Motivace v matematice a dílčí výsledky průzkumu užívání motivačních metod ve výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 8. ISBN 978-80-210-5274-1

 • NOVOTNÁ, J. Problémové úlohy ve vyučování matematiky a nadaní žáci. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 15. ISBN 978-80-210-5274-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 125-135, 11 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • NOVOTNÁ, J. Fyzikální motivace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. Sborník příspěvků ze 7. žilinské didaktické konference DIDZA s mezinárodní účastí . Žilina : EDIS, 2010, str.82 -90. ISBN 978-80-554-0216-1

 • NOVOTNÁ, J. Odvození vzorce pro obsah lichoběžníka trochu jinak. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.). Setkání učitelů matematiky III - Geometrie na základní škole. Brno : Masarykova univerzita, 2010, 96 - 102. ISBN 978-80-210-5298-7

 • NOVOTNÁ, J. Matematické metody ve stechiometrických výpočtech. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. Sborník příspěvků z XXVIII International Colloquim on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany. 6 str. ISBN 978-80-7231-722-6

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno, 7. září 2011. Vystoupení v matematické sekci
  NOVOTNÁ, J., JÍZDNÁ, J. Děti s lehkým mentálním postižením a didaktické hry v matematice.

 • Brno: internetová konference Nadaní žáci ve škole. Brno, 12. 11. 2011. NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání.

Publikační činnost

 • JÍZDNÁ, J., NOVOTNÁ, J. Děti s lehkým mentálním postižením a didaktické hry v matematice. Children with Mild Intellectual Disabilities and Didactic Games in Mathematics. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 39. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ, J., TRNA, J. Fyzikální olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In Projektová výuka ve školství. Kunovice : Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. s. 131-142. ISBN 978-80-7314-226-1

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ve škole. Brno : MU, 2011. s. 21-27. 2011. ISBN 978-80-210-5760-9

 • BERÁNEK, J., BLAŽKOVÁ, R., NOVOTNÁ, J. Matematická olympiáda v projektové výuce. In Projektová výuka ve školství. Kunovice : Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. s. 143-153. ISBN 978-80-7314-226-1

 • NOVOTNÁ, J. Motivace a učitel matematiky. In LENGYELFALUSY, T. Cielom vyučovania matematiky je šťastný člověk. Žilina : Fakulta humanitních vied, Žilinská univerzita v Žilině, 2011. s. 89-93 ISBN 978-80-554-0393-9

 • NOVOTNÁ, J. Příklady motivace v matematice. In NOVOTNÁ, J. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 51-55. ISBN 978-80-210-5652-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education