Výzkumní pracovníci: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.


D1

PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra českého jazyka a literatury, Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Poznámka:

Vedoucí redaktor časopisu Komenský. Publikace článků z výzkumného záměru.

Odborné zaměření:

Vyučování českému jazyku a literatuře, současný český jazyk

Specializace:

Didaktika českého jazyka, didaktika slohu, jazyková a komunikační výchova, jazyk dětské literatury a literatury pro mládež

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • K celoživotnímu vzdělávání učitelů možnosti, problémy, limity. In: Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3207-3

 • Slang v netradičních sportech. In: CHÝLÍVÁ, H. (eds): Sborník přednášek z VII. Konference o slangu a argotu v Plzni 24. – 25. září 2003. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7043-359-0

 • HAUSER, P., KLÍMOVÁ, K., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-2010-4244-5

 • Přednášková činnost:
  • Práce s talentovanými studenty v ČR. Celostátní konference SOČ SROV. Piešťany 27.4.2004.
  • Vzdělávací systém v ČR. Pedagogická univerzita Tallin, říjen 2004.
  • Systém vzdělávání učitelů v ČR. Pedagogická univerzita Tallin, říjen 2004.
  • Současná transformace vzdělávání učitelů češtiny. Univerzita Tartu, říjen 2004.
  • Spisovný jazyk a nespisovné útvary češtiny. Univerzita Lipsko, 21.6.2006
 • Další odborná činnost:
  • Vedoucí redaktor odborného pedagogického časopisu Komenský.
  • Člen ústřední komise středoškolské odborné činnosti ČR.
  • Člen školské komise Svazu měst a obcí ČR.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • K problematice výzkumu komunikačních aspektů výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Vystoupení na konferenci Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno, Pedagogická fakulta MU, 12.9.2007.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace workshopu (společně s doc. Sieglovou) Český jazyk a literatura(specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno,12.9.2007.

Publikační činnost

 • K problematice výzkumu komunikačních aspektů výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.): Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007 ISBN 978-80-7315-150-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu s názvem Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností konaná 17.9.2008, Brno, PdF MU. Příspěvek přednesený na workshopu:
  Kulturně-lingvistické aspekty v komunikaci žáků s problémy v dorozumívání.

Organizace konferencí/workshopů

 • Praha: organizace workshopu/semináře se zahraniční účastí pro pedagogy českých škol v Chorvatsku Metodické a didaktické otázky vyučování v českém jazyce v podmínkách národnostní menšiny. Praha 25. – 29.3.2008

 • Brno: organizace workshopu (společně s doc.Sieglovou) Český jazyk a literatura v procesu komunikace II (czech Language and Literature in Proces sof Communication II) pořádaného v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, konané 17.9.2008, Brno, PdF MU. Příspěvek přednesený na workshopu:
  Kulturně-lingvistické aspekty v komunikaci žáků s problémy v dorozumívání.

Publikační činnost

 • MARTINEC, I., KUBÍNKOVÁ, D. K problémům komunikace z kulturně-lingvistického hlediska. Komenský, 2008-2009, roč. 133, č 2, ISSN 0323-0449

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Organizace konferencí/workshopů

 • Břeclav: workshop pro učitele českých menšinových škol v Chorvatsku. Vyučování v českém jazyce. ZŠ a MŠ Velké Bílovice a Břeclav. 21. 4.- 25. 4. 2009
  autor workshopu: PaedDr.I. Martinec

 • Rakousko: workshop pro členy školské komise Svazu měst a obcí ČR. Integrace v hlavním městě Rakouska. Islámské gymnázium, Česká škola J. A. Komenského, Vídeň, 24.- 26. 10 .2009.
  autor workshopu: PaedDr.I. Martinec, spoluautoři workshopu:PaedDr. M. Pešová

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Organizace konferencí/workshopů

 • Úštěk seminář pro učitele českých menšinových škol v Chorvatsku (př. s mezinárodní účastí) Výuka a integrace v českých školách. ZŠ a MŠ Úštěk a Liěšice. 6. – 10. 4.
  autor workshopu: MARTINEC, I.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • .

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Mezinárodní setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7 - 9, Brno. 1.2. 2012 – 2.2. 2012, organizátor konference
  MARTINEC, I.

 • Plzeň: workshhop s mezinárodní účastí. Seminář pro pedagogy českých menšinových škol v Chorvatsku. Plzeň. 1.4. – 5.4. 2011, organizátor workshopu: MARTINEC, I., spoluorganizátor workshopu: STANJA-BRDAR, J. (garantvzdělávání pro českou menšinu MŠ Republiky Chorvatsko).

 • Višňové: workshop Výchovná práce s dětmi se závažnými poruchami chování. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1. Datum konání: 7. 6. 2012 – 8. 6. 2012, organizátor workshopu.
  MARTINEC, I.

 • Plzeň: workshhop s mezinárodní účastí. České menšinové školství v Chorvatsku. Místo konání: Daruvar, Záhřeb (Chorvatsko). Datum konání: 6. 11. - 9. 11. 2012, organizátor workshopu: MARTINECH, I., spoluorganizátor workshopu: STANJA-BRDAR, J. (garant vzdělávání pro českou menšinu MŠ Republiky Chorvatsko).

Publikační činnost

 • MARTINEC, I. Sociálně-pedagogické souvislosti zkoumání specifických potřeb vzdělávání dětí z menšinových společenství se zaměřením na překonávání komunikačních bariér. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 71 - 76, ISBN 978-80-210-6053-1.

 • MARTINEC, I. Specifické podmínky vyučováníčeskému jazyku na českých menšinových školách v Chorvatsku. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012., s. 105 - 126, ISBN 978-80-210-6053-1.

 • MARTINEC, I. Mezinárodní setkání k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. 2 s. In Komenský, odborný časopis pro učitele ZŠ, č. 4, roč. 136, s. 32 – 33, ISSN 0323-0449.

 • MARTINEC, I. Návštěva ředitelů škol ve výchovném ústavu Višňové. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. 2 s. In Komenský, odborný časopis pro učitele ZŠ, č. 5, roč. 136, s. 30 – 31, ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • MARTINEC, I. Problematika speciálních vzdělávacích potřeb a komunikativní hledisko v podmínkách menšinového školství. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 303-313, 11 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • MARTINEC, I. Teaching Czech at Czech Minority Schools in Croatia with Respect to the Development of Communicative Skills of Pupils. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s., od s. 92-102, 22 s. Výzkumný záměr MSM0021622443. ISBN 978-80-210-6281-8.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education