Výzkumní pracovníci: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.


D1

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Francouzský jazyk

Specializace:

Didaktika francouzského jazyka, literární komunikace ve výuce cizích jazyků, interkulturní aspekt v cizojazyčné výuce

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Comment faciliter la lecture des textes littéraires en classe de langue. In Lingua viva, České Budějovice : Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2008, 7, od s. 25-32, 8 s. ISSN 1801-1489.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 172 s. 102. ISBN 978-80-210-4373-2.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Contes, médiateurs de cultures. In Lingua viva, České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, 4, od s. 71-76, 6 s. ISSN 1801-1489.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Interkulturní kompetence ve výuce cizího jazyka. Brno : Školní vzdělávací programy na Portálu PdF MU, 2005. 3 s.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Jak pracovat s uměleckým textem ve výuce cizího jazyka. Brno : Školní vzdělávací programy na Portálu PdF MU, 2005. 5 s

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Literární text ve výuce cizím jazykům - metodické postupy. In Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 2005, 48, 4, od s. 130-132, 3 s. ISSN 1210-0811.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Pour une démarche interculturelle. In Romanistické studie - Studia romanistica 4, Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004, od s. 247-253, 7 s. ISBN 80-7042-674-8

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Modernité dans la pédagogie du texte littéraire. In Actes du 8e séminaire international d’Etudes doctorales, Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2004, od s. 264-268, 5 s. ISBN 80-969277-2-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole." PdF MU, 12. září 2007. Vystoupení ve workshopu Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení s příspěvkem zaměřeným na danou problematiku ve výuce francouzského jazyka.

Zahraničí

 • Francie: Studijní pobyt na Stendhalově univerzitě v Grenoblu (Université Stendhal de Grenoble 3). Rešerše v oblasti specifických poruch učení spojených s výukou francouzského jazyka se zaměřením se na to, jak je daná problematika traktována ve francouzských odborných statích.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Spoluúčast na organizaci workshopu Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení v rámci konference Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, PdF MU, 12. září 2007.

Publikační činnost

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Problematika výuky francouzštiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 215-226, 12 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 133-146, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU" PdF MU, 5. června 2008, Příspěvek
  Žáci s SPU a francouzský jazyk.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností" k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. PdF MU, 17. září 2008, Vystoupení ve workshopu
  "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností" s příspěvkem zaměřeným na problematiku výslovnosti u žáků s daným handicapem.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Spoluorganizace a jedna z hlavních přednášek konference s mezinárodní účastí "Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU" PdF MU, 5. června 2008.

 • Brno: Spoluúčast na workshopu "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností" v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. PdF MU, 17. září 2008

Publikační činnost

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se specifickými poruchami učení ve výuce francouzského jazyka; výsledky výzkumu provedeného na školách Jihomoravského kraje. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : MU, 2008. od s. 183-196, 14 s. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • KYLOUŠKOVÁ, H., SCHEJBALOVÁ, Z. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 67-83, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6. (plné znění článku na CD ROM).

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Le français et les troubles d’apprentissage spécifiques. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno : MU, 2008, s. 87-91. 5 s. ISBN 978-80-210-4782-2.

 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce z francouzského jazyka. In Sborník ze studentské konference na téma: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno : Masarykova univerzita, 2008, od s. 8-13, 6 s. ISBN 978-80-210-4660-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastní Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, Pedagogická fakulta MU, 4. 6. 2009. Vystoupení v plénu.
  KYLOUŠKOVÁ, H. Francouzský jazyk a dramatická výchova na školách JmK

Zahraničí

 • Francie: Sympozium s mezinárodní účastí Situation et perspectives d’évolution des départements d’études françaises des universités européennes. Sèvres, Centre international d’études pédagogiques, 25.-29. 3. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  KYLOUŠKOVÁ, H. Avenir du français en République tchèque.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: spoluautorka workshopu na konferenci s mezinárodní účastní Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, Pedagogická fakulta MU, 4.6. 2009, další autorky: Grenarová, R., Hanušová, S. Janíková, V.

Publikační činnost

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Les activités théâtrales en classe de FLE. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama Techniques in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno : nakladatelství MU, 2009. 158 s. od s. 96-111. 14 s. ISBN 978-80-210-5074-7.

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Francouzský jazyk a dramatická výchova na školách Jihomoravského kraje; výsledky výzkumu. French Language and Drama Education for Children with Specific Learning Difficulties in the South Moravian Region – Empirical Research Results. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 121-121, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Jak usnadnit žákům s SPU výuku cizího jazyka. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. 13, 3, od s. 27-32, 6 s. ISSN 0323-0449.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Francouzský jazyk a dramatická výchova u žáků se SPU na školách Jihomoravského kraje – výsledky výzkumu. French Language and Drama Education in Children with Specific Learning Difficulties at Schools in the South Moravian Region – Results of the Empirical Research. s. 450. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. 443 s., s. 321-332. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Didaktika literárního textu. In Sborník ze studentské konference na téma: Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 18-27, 10 s. ISBN 978-80-210-4860-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference mezinárodní účastí Nadaný žák v cizojazyčné výuce. Brno, PdF MU, 3.6. 2010. Vystoupení s příspěvkem
  KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní žáci ve výuce francouzského jazyka v Jihomoravském kraji.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ s workshopem
  KYLOUŠKOVÁ, H. "Kouzelná krabička" zaměřeným na rozvíjení slovní zásoby u žáků s SPU.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference mezinárodní účastí Nadaný žák v cizojazyčné výuce. Brno, PdF MU, 3.6. 2010. Organizátoři: Janíková, V., Grenarová, R., Hanušová, S., Kyloušková, H.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. organizace workshopu: Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Organizátoři: Janíková, V., Grenarová, R., Hanušová, S., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní žáci ve výuce francouzského jazyka - výsledky výzkumu na školách Jihomoravského kraje. French Language Teaching to Gifted and Very Advanced Pupils - Results of Empirical Research in South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 177-183, 7 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Enfants doués en classe de français - résultats d'une recherche. In GRENAROVÁ, R. – VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 126-139, 14 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2. června 2011. Organizátoři:
  Grenarová, R., Hanušová, S., Janíková, V., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Évaluation des enfants avec des TSA en classe de français. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 137-155. ISBN 978-80-210-5664-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce“. Pedagogická fakulta MU, 1. 6. 2012. Organizátoři:
  Grenarová, R., Hanušová, S., Janíková, V., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • KYLOUŠKOVÁ, H. Diferencované čtení v cizím jazyce. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012. strany 126-141. ISBN 978-80-210-6024.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education