Výzkumní pracovníci: Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.


D1

Mrg. Jana Kratochvílová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Pedagogická diagnostika, teorie a praxe projektové výuky, pedagogická evaluace, hodnocení, tvorba školního kurikula

Specializace:

Diagnostikování a hodnocení žáka; tvorba školního kurikula

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Tvorba ŠVP krok za krokem s pedagogickým sborem. Brno: MU, 2006. 116 s. ISBN 80-210-4063-7.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Na co si dát pozor při tvorbě ŠVP? Učitelské listy, 2006, č.3. ISSN 1210-6313

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Profesní příprava studentů učitelství ve vztahu k tvorbě a realizaci ŠVP. In Profesní příprava studentů učitelství ve vztahu k tvorbě a realizaci ŠVP. Hradec Králové: 2006. s 61-65. ISBN 80-7041-404-9

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kompetence studentů k tvorbě ŠVP. In Jak koncipovat profesní přípravu studentů v souladu s požadavky nového kutikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? Brno: PdF MU, 2006.CD

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitelů. In Didaktika – opora proměn výuky. Sborník příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí v Hradci Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 119 s. ISBN 80-7041-498-7

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program očima studentů. Komenský, 2004, č.3, s. 2-5. ISSN 0323-0449

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Obtíže učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu. In Bulletin ČPV. Brno, 2004. 66 s.ISBN 80-86633-25-X

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole", 12. - 13. 9. 2007, PdF MU

 • "Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky" – 15. 11. 2007, Brno

Organizace konferencí/workshopů

 • Workshop (sekci) "Jak jsme vyřešili začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v našem ŠVP"; (Brno 12.-13.9.2007)

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J., Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Organizing of pupils with special educational needs (SEN) in school curriculum, s. 43 - 54. 2007.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce d nadanými žáky. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-006-7, s. 137-146.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008 - druhý rok realizace výzkumného záměru.
  Materiál pro partnery výzkumu: Vlastní hodnocení škol - Výsledky rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání, autoevaluačního nástroje školy – Analytická studie.

 • Hradec Králové: ČAPV 3.-4. 9. 2008 příspěvek:
  Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech.

 • Praha: International school of Prague – duben, Individualizace a diferenciace ve výuce – bez příspěvku

 • Praha: ČŠI ČR – Differentiating Teaching And Learning In Multi-Lingual Schools – workshop pro evropské školy, 30.10.2008 MŠMT ČR, příspěvek:
  Tvorba osnov českého jazyka s akcentem na individualizaci a diferenciaci ve výuce

Zahraničí

 • Litva: Studijní návštěva NAEP - SVES: Influence of evaluation ad self-evaluation on the quality of education, 13.-17.10. 2008

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Uspořádání workshopu v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu s názvem: Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. Pedagogická fakulta MU 17.9.2008.

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno : Paido, 2008. str. 97-113. ISBN 978-80-7315-170-6., MU ISBN 978-80-210-4736-5

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, Brno, PdF MU. ISSN 0323-0449, 2008, vol. 132, no. 3, s. 5-8.

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008. s. 78-95. ISBN 978-80-7315-167-6, (plné znění článku na CD ROM).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech. In. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta UHK 2.-4. září 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. str. 553-562. ISBN 978-80-7041-287-9.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole,. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008. s. 108 -126. ISBN 978-80-7315-167-6, (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. Self-evaluation of Inclusive Environment at Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 127-135. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 45-45. 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

 pracovně v zahraničí

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Inkluzivní vzdělávání není sci-fi. ZŠ Praha Lyčkovo náměstí, 17.10.2011. Vyžádaná přednáška.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluze v kurikulu 1. Stupně ZŠ.

 • Velké Bílovice: Konference s mezinárodní účastí Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Hotel Akademie, 7. – 9. 12. 2011. Vystoupení v sekci.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J. Metody a formy výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zahraničí

 • Bratislava: Konference s mezinárodní účastí. Inkluzívne vzdelávanie: nastavovanie politiky (bariéry a výzvy). Hotel Mercure, 8.12.2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J. Výsledky analýzy inkluzivního prostředí na 1. stupni ZŠ.

Organizace konferencí/workshopů

 • Karlsruhe: workshop s mezinárodní účastí. Criteria of the asssessment - support of the individualization and inclusive environment. European School Karlsruhe, 7.11.2011, Jana Kratochvílová, Dana Pavličiková

 • Brusel: workshop s mezinárodní účastí. Pupil Assessment and Self-assessment - support of the individualization of the instruction. European School Brussels III, 9.2.2011, Jana Kratochvílová, Vladimír Brtník

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové Konference Gramotnost ve škole. Univerzita Hradec králové, Pedagogická fakulta, 28.-29.3. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J. Sebeevaluace inkluze ve školách, inovace výzkumného nástroje.

 • Praha: Konference s mezinárodní účastí. Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. PdF UK, 10. – 11. 2012. Vystoupení v pracovní skupině
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi.

Zahraničí

 • Španělsko: Mezinárodní konference Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA) The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. Cádiz, University of Cádiz, 17. – 21. 9. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools.

 • Belgie: Mezinárodní konference. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012). Brusel, Maison N.-D. Chat d'Oiseau, 22. – 28. 10. 2012. Prezentace v sekci.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion.
  HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic.

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 71-82, 12 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: PdF UK, 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. In e-Pedagogium, roč. IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, Brno, 10.-11. 9. 2013,
  Prezentace v sekci. Kratochvílová, J. Kvalita inkluze v primárním vzdělávání.

Zahraničí

 • Španělsko, Barcelona: konference s mezinárodní účastí 4rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. University of Barcelona, 27.10. 2013. Přednáška:
  Havel, J., & Kratochvílová, J. Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils.
  Kratochvílová, J., & Havel, J. Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, Brno, 10.-11. 9. 2013,
  spoluautoři workshopu: Kratochvílová, J., Havel, J., Filová, H.

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 173-190, 18 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff – One of the Characteristic Features ofI nclusion. The New Educational Review, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729. [online] Dostupné na http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume32.htm

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inclusive Education and Teachers Self-evaluation in Czech Primary Schools. American International Journal of Social Science, 2013, 2(5), s. 17-22. ISSN 2325-4149.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inclusive Education and Teachers Self-evaluation in Czech Primary Schools. American International Journale of Social Science, 2013, 2(5), s.17-22. ISSN 2325-4165. [online] Dostupné na http://www.aijssnet.com/journals/Vol_2_No_5_September_2013/3.pdf

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. In ODABASI, H. F. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Brusel: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.075.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018