Výzkumní pracovníci: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.


D1

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, členka Oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika PdF MU

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie, problematika jedinců s narušenou komunikační schopností, logopedická intervence u vad a poruch komunikačních schopností, výchova a vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KLENKOVÁ, J. Logoped a komunikační kompetence žáků základní školy. In. BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005, s. 183 – 187, ISBN 80-86633-38-1

 • KLENKOVÁ, J. Neverbální složky komunikace žáků ve škole a narušení jejich koverbálního chování. In. BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005, s. 188 – 192, ISBN 80-86633-38

 • BLAHUTKOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., ZACHOVÁ, D. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: MU, 2005, ISBN 80-210-3627-3

 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006, 224 s., ISBN 80-247-1110-9

 • BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J, PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik – Vorstellumg eines geplanten Forschungsprojekts. In ALBRECHT, F., BÜRLI, A. (Hrsg.) Internationale und vergleichtende Heil – und Sonderpädagogik. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbronn, 2006, s. 259 – 256. ISBN 3-7815-1467-6

 • KLENKOVÁ, J., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s.

 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 328 s. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Účast na konferenci s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná v rámci VZ dne 12. září 2007, Brno, PdF MU.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace a vedení workshopu Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání v rámci Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Aktivní vystoupení s příspěvkem Komunikační kompetence žáků základní školy. Uveřejněno ve sborníku a CD z konference.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2

 • KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0. výzkumný záměr MSM0021622443

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. Vystoupení v plénu
  Klenková, J. Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol.

 • Praha: Seminář Asociace logopedů ve školství, Praha: MŠMT, 11. 4. 2008. Hlavní referát.
  Klenková, J. Výzkum v rámci realizace výzkumného záměru – vzdělávání žáků s vývojovou dysfázie v základní škole.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole v rámci realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. Organizátor konference, moderátor jednání v plénu.

 • Brno: Workshop Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru (VZ MSM0021622443) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. Organizátor a moderátor

 • Brno: organizace doprovodného programu v rámci Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno, 18. 9. 2008, MŠ a ZŠ logopedická, Veslařská 234 Brno a Klinika LOGO, s.r.o., Vsetínská 20, Brno. Jednání odborných logopedických pracovníků v oblasti intervence u žáků s narušenou komunikační schopností.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 328 s. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • KLENKOVÁ, J. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Analysis of Occurence of Impaired Communication Ability in Primary School Pupils in the South Moravian Region. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 31- 44. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. Education of Pupils with Dysphasia at Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 57-68. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 25-30. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Analysis of Occurence of Impaired Communication Ability in Primary School Pupils in the South Moravian Region. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 59. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. Education of Pupils with Dysphasia at Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 60. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí k problematice osob se specifickými potřebami Olomouc, PdF Univerzity Palackého, 4. 3. 2009. Vystoupení v logopedické sekci, příspěvek
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Žák se specificky narušeným vývojem řeči v základní škole. Příspěvek ve sborníku, v tisku

 • Praha: Odborný seminář Asociace logopedů ve školství. Praha, MŠMT, 25. 3. 2009, přednáška
  KLENKOVÁ, J. Logopedické aspekty v problematice specificky narušeného vývoje řeči.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno,PdF MU, 16. září 2009, aktivní účast ve workshopu Rozvoj komunikačních schopností žáků se sociálním znevýhodněním, příspěvek
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k 60. Výročí založení logopedické školy, PdF MU a ZŠ logopedická, Veslařská 234 v Brně, 17. 9. 2009. Přednáška
  KLENKOVÁ, J. Skupinová integrace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v Jihomoravském kraji

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 16. září 2009, autor workshopu Klenková J., spoluautoři Bočková, B., Doležalová, L., Hricová, L.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k 60. výročí logopedické školy, Brno, PdF MU a ZŠ logopedická v Brně, Veslařská 234, 17.9.2009. Organizátor konference.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. Integration of Pupils with Impaired Communication Abilities in Speech Therapy Classes of Primary Schools. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 117-117, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno : Paido, 2009. s. 160. 34-34, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling for Pupils with Impaired Communication Abilities in Integration in Primary Schools. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 118-118, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Socially Disadvantaged Pupils. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 91-101. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • KLENKOVÁ, J. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. Integration of Pupils with Impaired Communication Ability in the Logopedical Classes of Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 139-150. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými poruchami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Rodina a její místo ve speciální pedagogice. PdF Univerzity Palackého, 3. - 4. 3. 2010. Vystoupení v logopedické sekci
  KLENKOVÁ, J. Skupinová integrace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Příspěvek ve sborníku z konference, v tisku.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Příspěvek
  KLENKOVÁ, J. Žák s narušenou komunikační schopností v období zahájení školní docházky

 • Ostrava: Odborný seminář Asociace logopedů ve školství Nové přístupy v terapii poruch komunikace. Základní škola pro žáky s kombinovaným postižením, kpt. Vajdy, 13. 10. 2010. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Terapie vývojové dysfázie (prezentace výsledků šetření v rámci VZ VT9).

 • Praha: Konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. PdF UK v Praze, 22. 10. 2010. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Příspěvek ve sborníku.

Zahraničí

 • Francie: Přednáška na IUFM při univerzitě Mirail v Toulouse, 21. 9. 2010
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Education des eleves aux besoins educatifs specifiques - troubles de communication - en Republique tcheque. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - narušenou komunikační schopností v České republice (prezentace výsledků výzkumných šetření v rámci řešení VZ VT9).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Organizátoři: Klenková, J., Bočková, B., Hricová, L., Doležalová, L.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Obtíže v oblasti rozvoje komunikativní kompetence sociálně zněvýhodněných žáků. Difficulties in Communicative Competences Development of Socially Disadvantaged Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků 1. stupně ZŠ pro sluchově postižené. Communication Competences of Students in Primary School for Hearing Impaired. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Obtíže při poradenských službách speciálních pedagogů. Problems Experienced by Teacher Providing Spcial Needs Services. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J. Logopedie In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 117-129, 13 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J. Výuka anglického jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností. Teaching English to Pupils with Communication Disorders. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 225-232, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků primárních škol pro sluchově postižení v německé spolkové republice Baden-Württemberg. Communication Competences of Pupils in Primary Schools for Hearing Impaired in the German Federal Republic Baden-Württemberg. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 233-247, 15 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. Žák s narušenou komunikační schopností v období zahájení školní docházky. Pupils with Communication Disorders at the Beginning of School Attendance. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 277-289, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenské služby pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling Services for Integrated Pupils with Communication Disorders in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 291-302, 12 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Logopedická diagnostika narušeného vývoje řeči. Logopedic Assessment of Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 85-97, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Analýza zkušeností učitelů inkluzivní základní školy v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Analysis of Experience of Inclusive Primary School Teachers with Education of Pupils with Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 117-126, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114 – 122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutická konference na téma „Teorie praxi – praxe teorii“. Olomouc, 3 – 4. 3. 2011. Vystoupení v pracovní skupině Logopedie.
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie.

 • Brno: 5. Konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole v rámci řešení výzkumného záměru. Brno, PdF MU, 7.9. 2011. Vystoupení ve workshopu Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy (případové studie).

 • Praha: Odborný seminář Asociace logopedů ve školství, Praha, MŠMT, 11. 10. 2011. Přednáška na téma: Vzdělávání žáků s narušeným vývojem řeči – výsledky výzkumu v rámci řešení VZ, tým VT9.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: 5. konferenci s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole v rámci řešení Výzkumného záměru. Brno, PdF MU,7. 9. 2011, workshop Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, autorky workshopu
  Klenková, J., Doležalová. L., spoluautorky workshopu Bočková, B., Hricová, L.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J. Zjišťování lexikální a morfologicko-syntaktické jazykové roviny u dětí v rámci speciálněpedagogické diagnostiky. Special Educational Diagnostics of Lexical and Morphosyntactic Language Levels in Children. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 217-226., 10 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B. Lexikální a morfologicko-syntaktická složka řeči u dětí s tělesným postižením. Lexical, Morphological and Syntactic Speech Components in Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 227-239., 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 28. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 36-44. 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 33. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 95-106. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., KOUTSKÁ, M. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Involvement of Cultural Institutions in Education of Deaf Pupils in Primary Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 41. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • KLENKOVÁ, J., KOUTSKÁ, M. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Involvement of Cultural Institutions in Education of Deaf Pupils in Primary Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 216-223. 8 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • SYCHROVÁ, P., KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusive Environment of Elementary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 147-156, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • KLENKOVÁ, J. MICHLÍČKOVÁ, J. Využití technických pomůcek v logopedické intervenci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. The Use of Technical Aids in Speech Therapy Intervention of Children and Pupils with Impaired Communication Ability. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 331-342, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie. In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Teorie praxi – praxe teorii. Olomouc: e-Pedagogium, 2011, v tisku

 • HRICOVÁ, L. , KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené. In Komenský, odborný časopis pro učitele základních škol. Brno: Masarykova univerzita, číslo 5/135, s. 6 – 16, 11 s. ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference Mezinárodní setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, 1.- 2.2.2012. Vystoupení v 6. sekci Názory pedagogů z inkluzivních škol na vzělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Příspěvek:
  KLENKOVÁ, J. Žáci s NKS v inkluzivní škole - výsledky výzkumného šetření v inkluzivních školách v Jihomoravském kraji.

 • Karviná: odborný seminář Asociace speciálních pedagogů, Karviná, 23. 2. 2012. Zvaná přednáška
  KLENKOVÁ, J. Specificky narušený vývoj řeči – současné názory na etiologii a symptomatologii.

 • Olomouc: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, Umělecké centrum Konvikt. 8. 3. 2012.
  BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Specifika vzdělávání žáků s narušeným vývojem řeči

 • Praha: celostátní seminář Asociace logopedů ve školství. MŠMT Praha, 25. 4. 2012. Zvaná přednáška:
  KLENKOVÁ, J. Výsledky výzkumu z oblasti diagnostických postupů u dětí s narušeným vývojem řeči (výzkum v rámci VZ)

 • Křtiny: 4. mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012 (International Conference of Lifelong Education) - Aktuální trendy v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech EU. Křtiny, Vzdělávací středisko Mendlovy univerzity, 18. - 19. 9, 2012. Zvaná přednáška v plénu:
  KLENKOVÁ, J. Možnosti rozvoje kompetencí speciálních pedagogů - logopedů v rámci dalšího vzdělávání

 • Brno: 6. konference s mezinárodní účastí v rámci řešení VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443 - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno, PdF MU, 12. 9. 2012. Příspěvek v sekci
  KLENKOVÁ, J. Učitel a jeho kompetence k podpoře vývoje komunikačních dovedností dětí a žáků.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference Mezinárodní setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, 1.- 2. 2. 2012. organizace 6.
  Klenková, J., Bočková, B., Doležalová, L. sekci Názory pedagogů z inkluzivních škol na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443 - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. Organizace workshopu
  DOLEŽALOVÁ, L., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J. Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání. Acquiring Competences to Support Natural Development of Communication Skills of Children in Preschool Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 95-108, 14 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. Speech Therapy in Context of Education of Pupils Living in Homes for People with Disabilities and Week Care Centres. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 135-147, 13 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. Raná péče poskytovaná dětem s vrozenou vývojovou vadou - orofaciálním rozštěpem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU, 2012. s. 227-247, 21 s. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-40, 26 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. neuveden. ISBN 978-80-210-6101-9.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ. Role pracovníků v sociálních službách při posilování komunikačních dovedností uživatelů z pohledu logopedů. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 41-51, 11 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • GIRGLOVÁ, V. KLENKOVÁ, J. Analýza poskytování logopedické intervence integrovaným žákům s narušenou komunikační schopností. In Špeciálny pedagog. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2012, č. 2. Evid. Číslo EV 4561/12. ISSN 1338-6670.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ L. Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 52-65, 222 s. ISBN 978-80-555-0591-6.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 153-163, 400 s. ISBN 978-80-7375-644-4.

 • KLENKOVÁ, J., GIRGLOVÁ, V. Možnosti poskytování kariérového poradenství žákům s narušenou komunikační schopností v prostředí základní školy. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 371-404, 34 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KOŠŤÁLOVÁ, M., ULREICHOVÁ, M., POLÁKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J., LASOTOVÁ, N., BEDNAŘÍK, J. Dotazník funkcionální komunikace (DFK). Konfereční abstrakta. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. Impact factor: 0.279 v roce 2011

 • DVOŘÁKOVÁ, H., KOŠŤÁLOVÁ, M., KLENKOVÁ, J. Role komunikačního partnera při logopedické intervenci pacienta s chronickou afázií: kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. Impact factor: 0.279 v roce 2011

 • KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • KLENKOVÁ, J., GIRGLOVÁ, V. Možnosti poskytování kariérového poradenství žákům s narušenou komunikační schopností v prostředí základní školy. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Narušená komunikační schopnost. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6001-2.

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Význam posilování pragmatické roviny jazyka u žáků se středně těžkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 153-164, 12 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J. Podpora komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností pedagogem běžné základní školy. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 227-236, 10 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. Vývoj řeči u žáků základní školy a žáků s lehkým mentálním postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 237-248, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Analýza přístupů k rozvoji sociálního užití komunikačních dovedností žáků s mentálním postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 249-256, 8 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízení sociálních služeb. Individuals with Communication Disorders and with Hearing Loss in an Inclusive Learning Environment in Schools and in Social Services Facilities. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2013. 179 s., ISBN 978-80-210-6652-6.

 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízení sociálních služeb. Individuals with Communication Disorders and with Hearing Loss in an Inclusive Learning Environment in Schools and in Social Services Facilities. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2013. 179 s., od s. 9-33, 25 s. ISBN 978-80-210-6652-6.

 • KLENKOVÁ, J. Specifika ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s., od s. 101-118, 16 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků záklandí školy speciální. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s., od s. 113-124, 12 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • KLENKOVÁ, J., VAŠÍKOVÁ, D., VÝVARSKÁ, K. Vliv četby na rozvoj komunikační schopnosti dětí před zahájením školní docházky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 60-71, 12 s. ISBN 978-80-210-6515-6. 

zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education