Výzkumní pracovníci: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.


D1

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

IS MUNI

rok 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Adiktologie, preventivní medicína, biostatika, IT

Specializace:

Desktiptivní studie, mapování drogové scény u různých populačních skupin, školní programy primární prevence závislostí, hodnocení rizikových momentů životního stylu pedagogů a žáků, využití IT v oblasti prevence a vzdělávání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KACHLÍK, P. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. Pilot Project Aimed at Mapping the Occurrence of Addictive Behavior in a Sample of Persons with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 137-161, 25 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • KACHLÍK, P. Pilotní projekt zaměřený na výskyt závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. Pilot Study of Substance Abuse in Selected Sample of Persons with Physical Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 111-133, 23 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M. Prevention od Problems with Spine at school. In ŘEHULKA, E. (ed) School and Health 21-Volume 2 / Škola a zdraví 21 - 2. díl. Sborník z 1. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 1.vyd. Brno: Paido, 2006, s. 835-840, ISBN 80-7315-119-7

 • KACHLÍK, P., KUBÁTOVÁ, J., HAVELKOVÁ, M. Support of the first Aid teaching a the 1 gade of Basic School. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21-Volume 2/ Škola a zdraví 21 – 1. díl. Brno: Paido, 2006, s. 1 091-1099. ISBN 80-7315-119-7

 • KACHLÍK, P., MATĚJOVÁ, H. Pilotní intervenční projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad) – analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144

 • HAVELKOVÁ, M., KACHLÍK, P. Praktická cvičení ze somatologie. Protokoly - 1. část. 1. vyd. Brno: MU, 2006, 120 s. ISBN 80-210-4216-8

 • KACHLÍK, P. Internetové adresy – postižení a internet. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006, s. 371-388. ISBN 80-7315-120-0

 • HAVELKOVÁ, M. KACHLÍK, P. Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 1: Příprava dotazníkového šetření a pilotní studie. Závěrečná zpráva o řešení fakultního grantu PdF MU, Id.č. Aa-2/05. Brno: PdF MU, 2006, 57 s

 • KACHLÍK, P. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod. Dopad alias DDD. In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference konané v rámci oslav 60. výročí PdF MU. CD ROM. Brno 2006. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, 302 s. ISBN 80-7315-134-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • KACHLÍK, P. Pes jako fenomén. Dog as a phenomenon. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 40. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

 • KACHLÍK, P. Pes jako fenomén. Dog as a phenomenon. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 199-215, 17 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KACHLÍK, P., KÜHNELOVÁ, J. Rizikové chování dětí a dospívajících při manipulaci s informačními a komunikačními technologiemi. Risk Behaviour of Children and Adolescents when Using Information and Communication Technologies. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 343-360, 18 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Benešov u Prahy: Celorepubliková konference o výchově ke zdravému životnímu stylu KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví XV. Akreditace MŠMT ČR 9004/2009-25-163, Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha, Ke Stadionu 1918, Benešov, 27.-29.4.2012. Přednáška
  KACHLÍK, P. Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně ZŠ.
  KACHLÍK, P. Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů.

 • Křtiny: 4. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012, Zámeček Křtiny, 18.-19.9.2012. Přednáška.
  KACHLÍK, P. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě.

 • Brno: X. pracovní celorepublikový seminář „Výchova ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR“. PdF MU, 6.12.2012. Přednáška
  KACHLÍK, P. Potřebují studenti MU prevenci závislostního chování?

Publikační činnost

 • KACHLÍK, P. Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. Substance Abuse in Students of Masaryk University. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KACHLÍK, P. Je škola rizikovým pracovištěm ? In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 321-334. ISBN 978-80-210-5800-2.

 • KACHLÍK, P. Informační a komunikační technologie - využití a hrozby. In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 335-352. ISBN 978-80-210-5800-2.

 • KACHLÍK, P. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 140-152. ISBN 978-80-7375-644-4.

 • KACHLÍK, P. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník abstraktů 4. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 16-17. Celkem 40 s. ISBN-.

 • KACHLÍK, P. (ed.) Kalakogathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 799 s. Sborník z konference. ISBN 978-80-210-5800-2.

 • KACHLÍK, P. Protidrogová výchova. In KOTULÁN, J. a kol. (eds.). Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 229-237. 258 s. ISBN 978-80-210-5763-0.

 • ŠIMŮNEK, J., KACHLÍK, P. Vybrané kapitoly z první pomoci. In KOTULÁN, J. a kol. (eds.). Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 245-252. 258 s. ISBN 978-80-210-5763-0.

 • KACHLÍK, P. E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví. E-learningový kurs v LMS Moodle 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2012. 372 s. ISBN-. Dostupné na adrese: web2.mendelu.cz/icv_791_opory/moodle/course/view.php

 • KACHLÍK, P. Addictive substances, the risks of abuse and possible prevention [on-line]. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 43 s. ISBN-. Dostupné na WWW: www.ped.muni.cz/wsedu/zdroj_mat/stud_mat/ERASMUS_Addictive%20substances.pdf

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • KACHLÍK, P., TRÁVNÍČKOVÁ, M. Kouření tabáku na středním odborném učilišti. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 367-379, 13 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • KACHLÍK, P., ŠERÁK, S. Užívání substitučních drog a možná preventivní opatření na vybraném středním odborném učilišti. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 381-393, 13 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • CHMELÍKOVÁ, J., KACHLÍK, P. Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 77-84, 8 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • KACHLÍK, P. Pohled učitelů na závislostní chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 85-102, 18 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • BOLANOVÁ, R., KACHLÍK, P. Společné aspekty rodinného prostředí u sebepoškozujících se jedinců v období dospívání. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 152-162, 11 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • KACHLÍK, P. Užívání legálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 187-202, 16 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • DOBŠÍČKOVÁ, M., KACHLÍK, P. Aspekty užívání drog u žen poskytujících sexuální služby. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s., od s. 203-209, 7 s. ISBN 978-80-210-6645-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.



zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education