Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katerda německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Německý jazyk, didaktika německého jazyka

Specializace:

Autonomní cizojazyčná výuka, výuka němčiny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dramatická výchova ve výuce cizím jazykům

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • JANÍKOVÁ, V. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta, 2003. 120 s. ISBN 80-210-3135-2.

 • JANÍKOVÁ, V. Výuka němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch skol. Bratislava: Lingos, 2004, s. 85-93. ISBN 80-89113-10-9.

 • JANÍKOVÁ, V. Tvůrčí psaní jako jeden z prostředků terapie při výuce němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21.století. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004, s. 130-133. ISBN 80-7290-177-X.

 • JANÍKOVÁ, V. Lernstrategien fördern die Lernerautonomie auch beim Fremdsprachenlernen. In Brünner Hefte für Germanistik. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 68-76. ISBN 80-210-3882-9.

 • JANÍKOVÁ, V. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická východiska na příkladu němčiny jako cizího jazyka. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 184 s. ISBN 80-210-3877-2.

 • JANÍKOVÁ, V. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum Selbststudium. Brno : Masarykova univerzita, 2005, 86 s. ISBN 80-210-3782-2.

 • JANÍKOVÁ, V. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In JANÍKOVÁ V. (ed.) Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s. 19-39.. ISBN 80-210-4164-1.

 • JANÍKOVÁ, V., GRUNDER, H.-U. (ed.) Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. Baltmannsweiler : Schneider Verlag, 2007, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, Brno, PdF MU, září 2007: Workshop:
  GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)

Zahraničí

 • Švýcarsko: červen 2007. Přednáška na téma "Lernstörungen und Fremdsprachenunterricht" na Pädagogische Hochschule Zofingen.

 • Německo: 5.10. – 11.10.2007. Vystoupení na mezinárodním sympoziu "Sprache: Deutsch" Univerzita Würzburg. příspěvek
  Lernstörungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace workshopu Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení v rámci konference Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, Brno, PdF MU, září 2007.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R.,HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 79 - 94, 15 s. ISBN 9788073151508

 • JANÍKOVÁ, V. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno : Paido, 2007. od s. 92-114. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • JANÍKOVÁ, V. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. Lingua viva, České Budějovice : Jihočeská univerzita, č.5/2007, s. 44-53. ISSN 1801-1489.

 • JANÍKOVÁ, V. Žáci s poruchami učení a chování ve výuce němčiny: rituály a pohyb. In Komenský. Brno, Pedagogická fakulta MU. ISSN 0323-0449, 2007, s. 29-33.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Zábřeh: Konference Specifické poruchy učení a cizojazyčná výuka. 10.dubna.2008. Přednáška a workshop
  "Kinder mit Teilleistungsstörungen im Deutschunterricht".

 • Telč: Mezinárodní konference Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre, 22.5.-23.5.2008. Příspěvek
  "Lernschwache Schüler im Deutschunterricht – Sprachstörungen".

 • Brno: Konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení. PdF MU, 5.června 2008. Příspěvek
  "Wie die Kinder mit gestörter Kommunikationsfähigkeit Deutsche sprechen lernen".

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. PdF MU 17.9.2008. Workshop:
  "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností"

Zahraničí

 • Finsko: Mezinárodní konference 17. GeSuS- Linguistiktage na Univerzitě Helsinky/Kouvola. 4.3 – 8.3.2008: Příspěvek
  "Lernerzentriertheit im Fremdsprachenunterricht und Kinder mit Lernstörungen".

 • Rakousko: Mezinárodní konference Lehrer/innenbildung in Europa na Pedagogické vysoké škole ve Vídni. 8.5. – 9.5.2008: Příspěvek
  "Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und –lehrerinnen".

 • Německo: Přednáškový a studijní pobyt na Univerzitě Drážďany. 30.8. – 4.7.2008. Přednáška a workshop
  "Daf-Unterricht für Kinder mit Teilleistungsstörungen"

  Švýcarsko:
  Přednáškový a studijní pobyt na Vysoké pedagogické škole v Solothurnu. 30.10. – 5.11.2008. Přednáška a workshop
  "Fremdsprachenlernen bei Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen".

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení. PdF MU, 5.června 2008.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. PdF MU 17.9.2008. Workshop: "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností".

Publikační činnost

 • JANÍKOVÁ, V. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. Phonetic and Phonological Kompetence of Pupils with Impaired Communication in Learning German. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, s. 211-228. ISBN 978-80-7315-168-3.

 • JANÍKOVÁ, V. Teilleistungsstörungen beim Fremdsprachenlernen. In Inozemni movi, 2/2008. Kyjev: Kyjevská národní univerzita, Ukrajina s. 14-18. ISSN 1817-8510.

 • JANÍKOVÁ, V. Kommunikativer Fremdsprachenunterricht und Kinder mit Teilleistungsstörungen. Ihre Schwächen und Stärken um Deutschuntericht. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicatie Approach in foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 69-78. ISBN 978-80-210-4782-2.

 • JANÍKOVÁ, V. Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen. In SEEBAUER, R. et al. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien : LIT Verlag, 2008, s 119-125. ISBN 978-3-8258-1274-4.

 • JANÍKOVÁ, V. Komunikativní výuka němčiny a ústní projev u žáků s narušenou komunikační schopností. In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, s. 159-173. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • JANÍKOVÁ, V. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. In KÁŠOVÁ, M. et al. Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 4.6.2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  JANÍKOVÁ, V. Didaktické implikace metod dramatické výchovy do výuky cizího jazyka.

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. PdF MU. Vystoupení v sekci.
  JANÍKOVÁ, V. Metody a techniky dramatické výchovy při osvojování výslovnosti cizího jazyka.

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. PdF MU. 22.4.-23.4.2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  JANÍKOVÁ, V. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka.

Zahraničí

 • Německo: Mezinárodní konference. 18. Linguistik-Tage in Jena. Friedrich-Schiller-Universität Jena, 24.2.-26.2.2009. Přednáška
  JANÍKOVÁ, V. Fremdsprachenlernen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten und Lehrwerke.

 • Německo: Mezinárodní konference. XIV. Internationale Tagung der Deutshlehrerinnen und Deutschlehrer. Friedrich-Schiller-Universität Jena, 3.8. 8.8.2009. Vystoupení v pracovní skupině
  JANÍKOVÁ, V. Auch Kinder mit Lernschwierigkeiten können die Fremdsprachen stressfrei lernen.

 • Švýcarsko: Odborný seminář. Differenzierung im Fremdsprachenunterricht: Kinder mit LRS. Solothurn, PH Nordwestschweiz, 3.9.2009. Přednáška.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. PdF MU, 4.6.2009. Spoluorganizátorka konference (dále R. Grenarová, S. Hanušová, H. Kyloušková).

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. PdF MU 22.4.-23.4.2009. Spoluautorka workshopu (dále R. Grenarová, S. Hanušová, H. Kyloušková).

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • JANÍKOVÁ, V. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. In KÁŠOVÁ, M. et al. Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, 11 s., ISBN 978-80-555-0002-7.

 • JANÍKOVÁ, V. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerb bei lernschwachen Schülern. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinky University Press. Finsko, roč. 7., č. 7/2009, s. 425-442, 18 s., ISSN 1796-0150.

 • JANÍKOVÁ, V. „Bewegtes Lernen“ und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, V., SORGER, B. (Hrsg.). Didaktik Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno, ACADEMICUS, 2009, s. 104-113, 11 s. ISBN 978-80-87192-04-7.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • JANÍKOVÁ, V. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. Efficiency of Drama Education Methods in Pupils with Specific Learning Difficulties in Teaching German as a Foreign Language. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 311-319. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Fremdsprachliche Lehrwerke und lernschwache Schüler. In Lingua viva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, roč. 5, č. 9/2009. ISSN 1801-1489, s. 56-64.

 • JANÍKOVÁ, V. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Maribor: Pedagoška fakulteta, Slovinsko, roč. 2, č. 2-3/2009. ISSN 1855-4431, s. 43-54.

 • JANÍKOVÁ, V. Lernpotential von dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : MU, 2009. ISBN 978-80-210-5074-7, s. 75-95.

 • JANÍKOVÁ, V. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2, s. 207-217.

 • JANÍKOVÁ, V. Nácvik správné výslovnosti němčiny hrou u žáků s narušenou komunikační schopností. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 134, 2/2009. ISSN 0323-0449, s. 20-23.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Konference Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace? FF UK, 4.11.2010. Vystoupení v plénu.
  JANÍKOVÁ, V. Diferenciace v cizojazyčné výuce a oborově didaktickém výzkumu.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Nadaný žák v cizojazyčné výuce. PdF MU, 3.6. 2010. Vystoupení v plénu.
  JANÍKOVÁ, V. Nadání, jazykové nadání a výuka němčiny.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině/workshopu Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni. Příspěvek
  JANÍKOVÁ, V. Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků.

Zahraničí

 • Rakousko: Mezinárodní kongres 3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. Vídeň, Univerzita Vídeň, 8.-10. 4. 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  JANÍKOVÁ, V. Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb: ein Blick in die Theorie und Empirie.

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí "Cudzie jazyky v škole 7" (Foreign Languages at School 7). Nitra, PdF UKF, 1.7.-2.7.2010.
  JANÍKOVÁ, V. Nadání a mimořádná pokročilost ve výuce cizích jazyků.

 • Lotyšsko: Mezinárodní konference Bildung und Bürgergesellschaft. Liepaja, Univerzita Liepaja, 6.9.-10.9.2010.
  JANÍKOVÁ, V. Heterogenität und Chancengleichheit im Fremdsprachenunterricht.

 • Polsko: Vyžádaná přednáška. Wroclaw, Univerzita Wroclav, 18.11.2011.
  JANÍKOVÁ, V. Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb – gestörte Kommunikationsfähigkeit.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference mezinárodní účastí Nadaný žák v cizojazyčné výuce. Brno, PdF MU, 3.6. 2010. Organizátoři: Janíková, V., Grenarová, R., Hanušová, S., Kyloušková, H.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Organizátoři: Janíková, V., Grenarová, R., Hanušová, S., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • JANÍKOVÁ, V. Diferencovaný a individuální přístup k žákům ve výuce cizích jazyků. Diferentiated and Individual Approaches to Pupils in Foreign Language Teaching. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • JANÍKOVÁ, V. Jazykové nadání a mimořádně pokročilí žáci ve výuce němčiny. German Language Teaching to Gifted, Talented and Advanced Pupils. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 185-195, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • JANÍKOVÁ, V., Mimořádné pokročilost v jazyce a jazykovém nadání v pedagogickém výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 46-56, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • JANÍKOVÁ, V. Hig level language proficiency and language talent in pedagogical research. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 27-37, 10 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • JANÍKOVÁ, V. Sprachbegabung und überdurschschnittliche Sprachkenntnisse im DaF-Unterricht. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s.107-125, 19 s. ISBN 978-80-210-5375-5

 • JANÍKOVÁ, V., SORGER, B. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut!“ Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen. In Frühes Deutsch. 19/2010, Heft 21. Bielefeld: Bertelsmann, s. 8-14. ISSN 1866-3451

 • JANÍKOVÁ, V. Zu Neurowissenschaften im Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenlehren. In Lingua Viva. VI/2010, č. 11. České Budějovice: JČU, s. 55-62. ISSN 1801-1489

 • JANÍKOVÁ, V. Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. In SEEBAUER, R. (ed.) Europäische Perspektiven 3. Wien : LIT Verlag, 2010, s. 117-126, 10 s. ISBN 978-3-643-50204-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Mezinárodní konference: Linguistik-Tage. 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) e.V. Metropolitní univerzita, 26.-28.5.2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  JANÍKOVÁ, V. Zur Neuinterpretation von Differenzierung im Fremdsprachenunterricht.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2.6.2011. Vystoupení v plénu.
  JANÍKOVÁ, V. Hodnocení a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků se zaměřením na žáky s SPU

Zahraničí

 • Slovinsko: Mezinárodní konference: Internationales Jahr der Jugend. Maribor, Pedagogická fakulta, 5.-6.5.2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  JANÍKOVÁ, V. DaF-Lernen kann - auch lernschwachen - Kindern Spaß machen.

 • Švýcarsko: Odborný seminář. Solothurn, Pedagogická vysoká škola, 11.5.2011. Aktivní vystoupení.
  JANÍKOVÁ, V. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen beim Fremdsprachenlernen.

 • Německo: Přednáška v rámci odborného semináře didaktiky cizích jazyků. Univerzita Greifswald, 29.11.2011.
  JANÍKOVÁ, V. DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülern.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2.6.2011.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Poradenství a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků v kontextu inkluzivního vzdělávání. Language Advising and Diagnostic Competence of Foreign Language Teachers within the Scope of Inclusive Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 219-232. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Leistungsbeurteilung im DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. Název příspěvku. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 84-113. ISBN 978-80-210-5664-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Žáci se specifickými poruchami učení v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1.6.2012. Vystoupení v plénu.
  JANÍKOVÁ, V. Učební materiály a žáci se SPU.

Zahraničí

 • Rusko: Mezinárodní konference Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. Sankt Petersburg, Pedagogické centrum pro další vzdělávání, 11.-15.9.2012. Přednáška v sekci.
  JANÍKOVÁ, V. Lebenslanges Fremdsprachenlernen.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Vědecká konference s mezinárodní účastí Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1. 6. 2012, spoluautorky
  JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S., KYLOUŠKOVÁ, H., GRENAROVÁ, R.

Publikační činnost

 • JANÍKOVÁ, V. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. Affective Strategies in Foreign Language Teaching to Pupils with Specific Learning Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 245-256, 12 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • JANÍKOVÁ, V. Učebnice cizích jazyků a žáci se specifickými poruchami učení. In GRENAROVÁ, R. a M. VÍTKOVÁ. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 54-87, 34 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

 • JANÍKOVÁ, V. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts. In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. Sankt Petersburg: SPB APPO, 2012. s. 96-100, 5 s. ISBN 978-5-7434-0614-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education