Výzkumní pracovníci: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


D1

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Didaktika prvopočátečního čtení a psaní, rozvíjení počáteční gramotnosti, pedagogické praxe učitelství 1. stupně ZŠ

Specializace:

Didaktika čtení a psaní, pedagogická praxe

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. (eds.) Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 54 s. ISBN 978-80-210-5876-7.

 • HAVEL, J. Reflexe praktické pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno : MSD spol. s.r.o., 2008, 7 s. ISBN 978-80-7392-052-4

 • HAVEL, J.; FILOVÁ, H. Portfolio v pregaduální přípravě učitele primární školy. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice : UP, 2007, s. 93-97. ISBN 978-80-7395-024-8

 • HAVEL, J. Ein Modul für die Ausbildung von Primarlehrkräften. In Die Qualität von Lehre und Unterricht von neuen Herausforderungen. Erlangen : IAHE, 2007, s. 237-245. ISBN 978-3-8340-0285-3

 • HAVEL, J., ŠIMONÍK, O. Kooperující učitel. Brno: MSD s.r.o., 2006. 129 s. ISBN 80-86633-43-8

 • HAVEL, J. Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Škola - Edukácia - Príprava učiteľa III. Banská Bystrica: Katedra elementárnej pedagogiky, PdF UMB, 2006. ISBN 80-8083-234-X, pp. 155-160. 5.5.2005, PdF UMB v Banské Bystrici

 • HAVEL, J., KRÁTKÁ, V. Příprava učitelů na rozvíjení čtenářské gramotnosti. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-211-9, pp. 39-42. 25.5.2004, PdF UHK v Hradci Králové

 • HAVEL, J. Jak dnes učíme didaktiku prvopočátečního čtení a psaní. In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. vyd. první. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie PdF JU, 2005. ISBN 80-7040-789-1, pp. 176-178. 15.9.2005, PdF JU v Českých Budějovicích

 • VLČKOVÁ, K., HAVEL, J. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů (výzkumná zpráva). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník z mezinárodní konference konané dne 24.2.2004 na PdF MU v Brně. Sborník prací PdF MU č. 174. Řada pedagogiky a psychologie č. 22. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9, pp. 155-175. 24.2.2004, PdF MU, Brno

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole". Brno: PdF MU, 12. - 13. 9. 2007.

 • Pracovní seminář "Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky". Brno: katedra pedagogiky PdF MU, 15. 11. 2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Vedení workshopu (sekce) „Jak jsme vyřešili začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v našem ŠVP“; v rámci konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“. Brno: PdF MU, 12. - 13. 9. 2007.

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. FILOVÁ, H.; HAVEL, J. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno : Paido, 2007, s. 43-54. ISBN 978-80-7315-162-1

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H.; HAVEL, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, CD ROM. Brno : MSD, 2007, 12 s. ISBN 978-80-7392-006-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností". PdF MU, 17.9.2008.

 • Brno: Pracovní seminář "Učitel a nadaný žák." katedra pedagogiky PdF MU, 20. 11. 2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Vedení workshopu (sekce) "Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole" v rámci konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností." Brno: PdF MU, 17. 9. 2008.

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : PdF MU, 132, 3, 2008, s. 5-8. ISSN 0323-0449.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, 18 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Slovenská republika: Vědecká konference s mezinárodní účastí "Príprava učiteľov v procese školských reforiem". Prešov: PdF PU, 16.-17.9. 2009. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů.

Organizace konferencí/workshopů

 • Dolní Dubňany: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole I". Dolní Dubňany: Základní škola, 14.5. 2009. HAVEL, J., FILOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J.

 • Moravec: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole II". Moravec: Základní škola, 22.10. 2009. HAVEL, J.; FILOVÁ, H.

Publikační činnost

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2.

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 45-45, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů. In KANCÍR, J., ZEĽOVÁ, V. Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 955. 693-699, 7 s. ISBN 978-80-555-0014-0.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H., HORKÁ, H. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU v kontextu školských reforem. In KANCÍR, J., ZEĽOVÁ, V. Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov : Prešovská univerzita, 2009. s. 955. s. 796-802, 7 s. ISBN 978-80-555-0014-0.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní - školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace - vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 1, 2009, s. 21-29, 9 s. ISSN 0323-0449.

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. Self-evaluation of Inclusive Environment at Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 127-135. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU, 14. 1. 2010. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J., FILOVÁ, H. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. - 16. 9. 2010. Vystoupení v plénu.
  HAVEL, J. Vytváření inkluzivního prostředí ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Mezinárodní vědecká konference Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica, PdF UMB, 14. – 15. 10. 2010. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace konference

 • Ivančice: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole III. ZŠ a MŠ Řeznovice, 19. 1. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole IV. ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 25. 3. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Myslibořice: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole V. ZŠ a MŠ, 20. 5. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H

Publikační činnost

 • HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

 • FILOVÁ, H., HAVEL. J. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. Inclusive Teacher in Inclusive Primary School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávací inkluze v primární škole očima učitelů. Educational Inclusion in Primary Schools by Teachers´ Eyes. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 39-51, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy maximální účasti. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 3, 2010, s. 12-16. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 4, 2010, s. 14-18. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J. Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 135, 2, 2010, s. 57-58. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole. In BURKOVIČOVÁ, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010, s. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In KASÁČOVÁ, B. (ed.) Primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: PdF UMB, 2010. 4 s. ISBN (v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Velké Bílovice: Konference s mezinárodní účastí Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Hotel Akademie, 7. – 9. 12. 2011. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J. Metody a formy výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU, 7. 9. 2011. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J. Zkušenosti primárních škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VI“. ZŠ Horácké náměstí 13, 3. 2. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VII“. ZŠ a MŠ Pastviny 70, 31. 3. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VIII“. ZŠ Vedlejší 10, 14. 5. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Workshop v rámci konference s mezinárodní účastí „Učitelé a žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v primární škole“. PdF MU, 7. 9. 2011. HAVEL, J.

Publikační činnost

 • HAVEL, J, FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. od s. 45-61 s. 17 s. 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. Experience and Knowledge of Primary School Teachers of Teaching Children with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 32. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. Experience and Knowledge of Primary School Teachers of Teaching Children with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 83-94. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In DUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011. s. 94-97, 4 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

 • HAVEL, J. Některé aspekty výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In WIEGEROVÁ, A., VÁVROVÁ, S. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárnej a preprimárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, 2011, s. 154-163. ISBN 978-80-89443-10-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole." Pedagogická fakulta MU PdF MU, 12. 9. 2012. Prezentace v sekci.
  FILOVÁ, H., HAVEL, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace.

 • Praha: Konference s mezinárodní účastí. Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. PdF UK, 10. – 11. 2012. Prezentace v sekci.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi.

Zahraničí

 • Španělsko: Mezinárodní konference. The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. Cádiz, University of Cádiz, 18. – 21. 9. 2012. Prezentace v sekci.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools.

 • Belgie: Mezinárodní konference. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Brusel, Maison N.-D. Chat d'Oiseau, 25. – 28. 10. 2012. Prezentace v sekci.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion.
  HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic.

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 71-82, 12 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: PdF UK, 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. In e-Pedagogium, roč. IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 10. – 11. 9. 2013. Prezentace v sekci.
  HAVEL, J. Inkluzivní pojetí výuky elementárního čtení a psaní ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Zahraničí

 • Španělsko: Mezinárodní konference. 4rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Barcelona: University of Barcelona, 27. – 30. 10. 2013. Prezentace v sekci.
  HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J. Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils.
  KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 173-190, 18 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • HAVEL, J. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. In ODABASI, H. F. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Brusel: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.075.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018