Výzkumní pracovníci: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.


D1

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Anglický jazyk, didaktika anglického jazyka

Specializace:

Osvojování cizího jazyka, faktor věku v procesu osvojování cizího jazyka, metody cizojazyčné výuky, pregraduální vzdělávání učitelů anglického jazyka

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. (eds) Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 89 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7

 • HANUŠOVÁ, S. Výuka cizích jazyků u dětí s SPU a dyslexií. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 2006

 • HANUŠOVÁ, S., NAJVAR, P. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In HANUŠOVÁ, S., NAJVAR, P. (eds.) Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006. od s. 77-82, 6 s. ISBN 80-210-414

 • HANUŠOVÁ, S.,VÁŇOVÁ, T. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In JANÍKOVÁ, V. Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. od s. 100 -108, 9 s. ISBN 8021041641

 • HANUŠOVÁ, S. Pregraduální vzdělávání učitelů anglického jazyka. 1. vyd. Brno: MSD, 2005. 140 s. ISBN 808663339X

 • HANUŠOVÁ, S. Teacher competences and the ways to develop them in ELTE study programmes. In OBENAUSOVÁ, S. (eds.) New trends in educating future teachers of English (Proceedings). 1. vyd. Olomouc: Palackého universita, 2005. od s. 31 - 37. ISBN 8024412497

 • HANUŠOVÁ, S. Lingvodidaktický pohled na problematiku výuky cizích jazyků u dětí s SPU a dyslexií. In BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MSD, 2005. od s. 125-133, 9 s. ISBN 8086633381

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, PdF MU, 12.9. 2007, vedení workshopu:
  GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H.: Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)

Zahraničí

 • Německo: Mezinárodní konference English Projects in Teaching and Research in Central Europe, Freiberg, květen 2007. Příspěvky:
  HANUŠOVÁ, S., ČUJKOVÁ, H., CHUDOVÁ, K., ZERZOVÁ, J.: Course Design in an ELTE Study Programme.
  HANUŠOVÁ, S., NAJVAR, P.: The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Portfolio v cizojazyčném vyučování - Krok ze školy do života, PdF MU, Brno, 1.6.2007, spoluorganizátorka

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S., MLÝNKOVÁ, R. Problematika výuky angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 85-, 15 s. ISBN 9788073151508.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 79 - 94, 15 s. ISBN 9788073151508

 • HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. (eds) Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 89 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Přednáška pro odbornou veřejnost, PdF MU, 18.11. 2008.
  HANUŠOVÁ, S. Učební styly a strategie žáka v cizojazyčném vyučování.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU, PdF MU, 5.6.2008 Příspěvek
  HANUŠOVÁ, S. Rozvíjení komunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení.

Zahraničí

 • Polsko: přednáška pro studenty na Institut Jazyka Angielskiego, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznan, 16.5.2008.
  HANUŠOVÁ, S. Accommodating Learning Styles in Language Teaching.

 • Velká Británie: mezinárodní konference IATEFL Conference, Exeter, Exter University, 7.-11.4.2008
  HANUŠOVÁ, S. Individualization of Language Teaching in Mainstream Schools.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení, PdF MU, 5.6.2008, spoluorganizace a jedna z hlavních přednášek

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S. Učební styly a strategie ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 132, 5, od s. 25-30, 6 s. ISSN 0323-0449. 2008.

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6

 • HANUŠOVÁ, S. Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. s. 175 -181. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. ISBN 978-80-7315-168-3.

 • HANUŠOVÁ, S. Developing communicative competence in learners with specific learning difficulties. Rozvíjení komunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 59-68. ISBN ISBN 978-80-210-4782-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 4. 6. 2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  HANUŠOVÁ, S. Dramatická výchova v cizojazyčném vzdělávání u dětí s SPU.

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 22.4. 2009. Vystoupení v sekci.
  HANUŠOVÁ, S. Dramatické techniky v rozvoji cizojazyčného mluvního projevu u žáků se specifickými poruchami učení

 • Zlín: Motivační setkání vyučujících angličtiny (X. ročník). 5.11. 2009. Vystoupení v sekci/přednáška.
  HANUŠOVÁ, S. Teaching English to Heterogeneous Classes

Zahraničí

 • Rakousko: Mezinárodní konference Bridging the Gap between Theory and Practice. Wien, Universität Wien, 26.–28.2. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  HANUŠOVÁ, S., COLLINS, R. Modeling Action Research in a Teacher-training Program

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. PdF MU, 4.6. 2009, spoluorganizátorka konference. Další organizátoři: Janíková, Grenarová, Kyloušková

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S. Dramatické techniky v rozvoji cizojazyčného mluvního projevu u žáků se specifickými poruchami učení. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2

 • COLLINS, R. C., HANUŠOVÁ, S. Modeling Action Research in a Teacher-training Program. VIEWS (VIenna English Working Papers), Vienna : University of Vienna, 18, 3, od s. 56-58, 3 s. 2009.

 • HANUŠOVÁ, S. Foreign language teaching and learning at an early age. Lingua Viva, České Budějovice : Pedagogická fakulta JČU, 5, 8, od s. 9-16, 8 s. ISSN 1801-1489. 2009.

 • HANUŠOVÁ, S. a kol. Research in English language Teacher Education. 1. vyd. Brno : Masarkykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. Development of Communicative Competence in a Foreign Language in Pupils with Specific Learning Difficulties. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 112-112, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. Development of Communicative Competence in a Foreign Language in Pupils with Specific Learning Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 301-310. 10 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: evropská konference Cizojazyčná výuka a nadaný žák (Foreign Language Teaching and a Gifted Learner). PdF MU, 3. 6. 2010. Vystoupení v plénu.
  COLLINS, R. C. Developing the Creativity of Gifted and Talented Students in Inclusive Programs: Odyssey of the Mind

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu. Příspěvek
  HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., GRENAROVÁ, R., KYLOUŠKOVÁ, H., MAREČKOVÁ, P., SCHEJBALOVÁ, Z., COLLINS, R. C. Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

 • Praha: evropská konference Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace? FF UK: 4. 11. 2010. Vystoupení v plénu.
  HANUŠOVÁ, S. Diferenciace cizojazyčného vzdělávání.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Challenges in Foreign Language Education. Bratislava, PdF UK, 26.11. 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  HANUŠOVÁ, S. Foreign Language Teacher as an Adviser.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: evropská konference Cizojazyčná výuka a nadaný žák (Foreign Language Teaching and a Gifted Learner). PdF MU, 3. 6. 2010.
  Organizátoři konference: Janíková, V. , Grenarová, R. , Hanušová, S., Kyloušková, H.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Organizátoři: Grenarová, R., Hanušová, S., Janíková, V., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S. Individuální zvláštnosti žáka v cizojazyčném vyučování. Individual Learner Differences in Foreign Language Teaching. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 217-224, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • HANUŠOVÁ, S. Individual differences in foreign language learners. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 38-45, 8 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • HANUŠOVÁ, S. English Language Teaching to Gifted, Talented and Advanced Pupils. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 90-107, 18 s. ISBN 978-80-210-5375-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Celostátní konference Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.PdF MU, 2.6.2011. Vystoupení v plénu.
  HANUŠOVÁ, S. Pohled učitelů na hodnocení žáků s SPU v cizojazyčné výuce.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2.6.2011
  Kyloušková, H., Janíková, V., Hanušová, S., Grenarová, R.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • HANUŠOVÁ, S. Modern Approaches to Assessment of Pupils with Specific Learning Difficulties in Foreign Language Teaching. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 68-83, 14 s. ISBN 978-80-210-5664-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1.6.2012. Přednáška.
  HANUŠOVÁ, S. Příprava učitelů angličtiny pro práci s dyslektickými žáky v evropském kontextu.

 • Olomouc: Celostátní konference New trends in educating future teachers of English VIII. PdF UP. 20.11.2012. Vystoupení v plénu.
  HANUŠOVÁ, S. Teaching English to pupils and students with dyslexia (DysTEFL project).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1.6.2012
  JANÍKOVÁ, V. HANUŠOVÁ, S., KYLOUŠKOVÁ , H., GRENAROVÁ, R.

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S. Příprava učitelů angličtiny pro práci s dyslektickými žáky v evropském kontextu. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 9-35, 27 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018