Výzkumní pracovníci: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.


D1

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Sociální pedagogika, projektování zaměřené sociálně znevýhodněné skupiny.

Specializace:

Oblast sociální práce, axiologie, andragogiky a multikulturní výchovy. Vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin, projekty zaměřené na integraci romského obyvatelstva a migrujících cizinců. Sociální pedagogika a její aplikace do prostředí rozvojového školství (projekt sociálně pedagogického centra v Angole). Sociální pedagogika v praxi; uplatnění sociální pedagogů.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • GULOVÁ, L. Sociální práce (Pro pedagogické obory). Praha: Grada, 2011, 208 s. ISBN 978-80-247-3379-1.

 • NĚMEC, J., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Buďte rádi, že máte chytré ženy aneb Romská žena v zrcadle vyprávění. In HAŠKOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, A., LINKOVÁ, M. (eds.) Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. od s. 283-299, 17 s. ISBN 80-7330-087-7

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E., DVOŘÁČEK, T. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogiky

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociální práce pro kombinované studium. In E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika

 • GULOVÁ, L. Výchova k hodnotám a hodnotová orientace současné mládeže. In STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno : MSD, 2005, ISBN 80-210-3687-7.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. (ed.) Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno : MSD, 2004. ISBN 80-86633-14-4.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova v podmínkách PdF MU. In GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. ed. al. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno : Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, 2004. ISBN 80-8633-14-4.

 • GULOVÁ, L., ČECH, T. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. Brno: MSD, 2003. 148 s. ISBN 80-86633-06-3

 • GULOVÁ, L. Vzdělávací programy určené romské mládeži. In Socialia 2002 – K sociální analýze mládeže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. ISBN 80-7041-557-6.

 • GULOVÁ, L. Význam multikulturní výchovy jako součásti profesní přípravy pedagogických pracovníků. In GOŇCOVÁ, M. (ed) Lidská práva v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-3034-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, pořádaná Českou pedagogickou společností a Ústavem pedagogických věd FF MU. Brno, 2007

 • Konference Hodnoty a výchova, pořádaná Katedrou pedagogiky PdF MU. Brno: srpen, PdF 2007.

 • Symposium k výročí narození prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář). Brno, PdF, listopad 2007.

Zahraničí

 • Slovensko: Konference Kontexty rozvoje studijního programu sociální pedagogiky a sociální práce o sociální pedagogice a sociální práci, pořádaná Katedrou pedagogiky, psychologie a sociálních věd FPV v Žilině, květen 2007.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace a příprava odborného symposia (spoluřešitelka): Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář). Brno, listopad, 2007.

 • Celosvětová mezinárodní konference, ICCP - THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Konference 5. – 6. 9. 2007.Brno, PdF, 2007.

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L. Výchova k hodnotám jako součást vzdělávání sociální pedagogů. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference Katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, 2007.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Pedagogická a sociální praxe. Praxe sociálních pedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelů a pedagogů volného času. (elektronický kurz) 2007.

 • GULOVÁ, L., BUCHTOVÁ, Z. Celoživotní vzdělávání. Průvodce vzdělávacími programy určenými vychovatelů, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. (elektronický kurz). 2007.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Rozvoj vzdělávacích perspektiv romských dětí. Odborný seminář pořádaný MŠMT ČR s názvem Vzdělávání romských dětí v České republice. Vyžádaná přednáška (Poslanecká sněmovna, 17. 3. 2008)

 • Brno: Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. Mezinárodní konference - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PdF MU, 17.9.2008)

 • Praha: Vzdělávání bez bariér, romské děti v České republice. Mezinárodní konference organizovaná Evropským centrem pro práva Romů, Romských vzdělávacím fondem a Nadací Open Society Fund Praha. (12.-13. 11. 2008)

 • Praha: Vzdělávací modul na PdF MU zaměřený na sociálně znevýhodněné skupiny. Odborný seminář Evropský rok mezikulturního dialogu. Vyžádaná přednáška (MŠMT, Praha, 11. 12. 2008)

 • Brno: Sociální práce jako důležitá součást vzdělávání sociální pedagogů. II. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. (Brno, PdF MU, 29.10.2008)

 • Brno: Asistent pedagoga a jeho perspektiva v oblasti školství. Odborný seminář pořádaný v rámci VZ s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. (Brno, PdF MU, 10. 4. 2008)

 • Brno: Sociální pedagogika v prostředí rozvojové země. Odborný seminář spojený s kulturním programem a prezentací s názvem Dny angolské kultury (Brno, PdF MU, 27. 11. 2008)

Zahraničí

 • Slovenská republika: Účast na mezinárodní konferenci s názvem Vzdělávání a výchova romských dětí a mládeže. Bratislava (Council of Europe, Education of Roma children in Europe, 8. - 9. 4. 2008)

 • Sýrie: Studijní pobyt v Sýrii, v Libanonu a v Jordánsku. Studium v rámci interkulturní a multikulturní výchovy. Damašská univerzita Sýrie, Pedagogická fakulta. (Sýrie 28.5. - 12.6.2008)

Organizace konferencí/workshopů

 • Odborný seminář pořádaný v rámci VZ s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. (Brno, PdF MU, 10. 4. 2008)

 • Dialog různých kultur a národností. Kulatý stůl II. (Brno, PdF MU, 27. 11. 2008)

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L. et. al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. str. 51-56. ISBN 978-80-210-4724-2

 • GULOVÁ, L. Co nám přináší multikulturní výchova? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova jako specializace ve vzdělávání sociálních pedagogů? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Antisemitismus dnes? Proč? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 131-136. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Ženy a muži - jsou si skutečně rovni? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. s. 147-154 ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Budeme někdy hovořit o migraci jako o jevu z minulosti? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. str 113-119. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova v prostředí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. In KLAPKO et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 47-52. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • GULOVÁ, L. Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6. (plné znění článků na CD ROM).

 • NĚMEC, J., DVOŘÁČEK, T., GULOVÁ, L., KLAPKO, D. Social pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 2. Brno, PdF MU, 2008, str. 72 – 107.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Problematika vzdělávání Romů. V rámci projektu Mluvme o Romech - Aven vakeras pal Roma. PdF Ostravské univerzity, 9.11.2009. Zvaná přednáška.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. PdF MU, 16.-17.9. 2009, Projekty zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny.

 • Brno: 3. oborově vědecký seminář. Sociálně pedagogické centrum v prostředí afrického státu. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 30.11.2010.

 • Brno: Týden lidských práv v Brně. Projekt sociálně pedagogického centra v Angole. FSS MU, 9.10.2009. Zvaná přednáška a prezentace.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. PdF MU, 16.-17.9. 2009, Projekty zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny.

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L. Sociální práce jako důležitá součást vzdělávání sociálních pedagogů. In SOJÁK, L. et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4945-1.

 • GULOVÁ, L. Sociální pedagogika. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. E-learningový kurs pro studenty PdF MU.

 • GULOVÁ, L. Analýza postojů asistentů pedagoga ke vzdělávání romských žáků. The Analysis of Teacher Assistants´ Attitudes towards the Education of Roma Pupils. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 229-237. 9 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • GULOVÁ, L. Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků – výzkumné teze. Analysis of Teacher Assistants´ Attitudes towards Education of Roma Pupils. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 48-49, 2 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Zlín: přednáškový cyklu Osobnosti sociální pedagogiky. Ústav pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2. 11. 2010 Vyžádaná přednáška
  GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a její přínos sociálně znevýhodněným skupinám.

 • Praha: X. mezinárodní konference o rodinné politice. Rodinná politika v kontextu evropského roku boje proti chudobě. Národní centrum pro rodinu a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR. 4. 10. 2010. Vyžádaná přednáška
  GULOVÁ, L. Česká rodina a podoby chudoby v současném světě.

 • Brno: Konference Kulturní a náboženská identita: marginalizace, integrace a multikulturní výchova. 22. 10. 2010. Vyžádaná přednáška
  GULOVÁ, L. Jak lze přiblížit témata multikulturní výchovy dětem.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Skryté hodnoty v kultuře školy. Pedagogická fakulta MU. 20. 4. 2010.

 • Brno: Odborný seminář Žít s židovskou hvězdou - setkání studentů s paní Erikou Bezdíčkovou, pamětnicí holocaustu. Pedagogická fakulta MU, 11. 5. 2010

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L. Soužití menšin a většinové společnosti aneb jsme zde stále za cizince. Coexistence of Minorities and Majority Society - We Are Still the Foreigners Here. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GULOVÁ, L. Asistent pedagoga, řízená diskuse a reflexe asistentů a výzkumníků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 95-99, 5 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • GULOVÁ, L. Integrace a segregace v závěrečné reflexi. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 114-117, 4 s. ISBN 978-80-210-5148-5

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 8-55, 47 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 56-91, 35 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vztah studentů pedagogické fakulty k romskému etniku v diskurzní analýze. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 92-109, 17 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • GULOVÁ, L. Několik tezí k analýze výzkumných šetření. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 207-209, 3 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Jihlava: Konference s mezinárodní účastí. Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí. Kraj Vysočina, 31. 3. 2011. Vyžádaná přednáška.
  GULOVÁ, L. Sociální znevýhodnění jako stigma rodin a dětí.

Zahraničí

 • Ukrajina: Workshop v rámci Postgraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků na Krymu. Krym, Jalta: Pedagogický institut, Škola budoucnosti, 3. 10. 2011.
  GULOVÁ, L. Multikulturní výchova, teorie a praxe.

 • Ukrajina: Workshop v rámci Postgraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků na Krymu, ve stepní škole. Krym. Krasnoperekopsk: Základní škola, 7. 10. 2011.
  GULOVÁ, L. Multikulturní výchova v prostředí školy.

Organizace konferencí/workshopů

 • Odborný workshop s mezinárodní účastí KULTURA UZNÁNÍ – SKRYTÉ HODNOTY V KULTUŘE ŠKOLY, Pedagogická fakulta MU. 5. 4. 2011. GULOVÁ, L.

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, M. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). The Research among Romology Students (Cultural Differences Can Enrich Us). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 153-170, 18 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • GULOVÁ, L. Sociální práce (Pro pedagogické obory). Praha: Grada, 2011, 208 s. ISBN 978-80-247-3379-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference Jinakost – předsudky – extrémismus (možnosti a limity při realizaci multikulturní výchovy), Palackého univerzita, 23. 11. 2012. Přednáška
  GULOVÁ, L. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání pedagogů.

Organizace konferencí/workshopů

 • Ukrajina: Vzdělávací workhopy pro učitele stepních škol na Krymu. Kyrm, Simferopol, Vzdělávací centrum pro pedagogy v Simferopolu. Dne 4. 10. 2012. Autoři workshopu
  GULOVÁ, L., TRAPL, F., ZAPLETALOVÁ, M.

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L. Náročná situace asistenta pedagoga v prostředí školy. In GULOVÁ, L. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6030-2.

 • GULOVÁ, L. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M., GULOVÁ, L. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 234 s. ISBN 978-80-244-3287-8.

 • GULOVÁ, L. Reflexe k tématu vzdělávání v kontextu romské populace. In KALEJA a kol. Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-175-6.

 • GULOVÁ, L. a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 - 2012. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6092-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., VODIČKOVÁ, M. Od výzkumu k praxi a teorii - Sociálně znevýhodněné skupiny v centru výzkumných šetření. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 79-96, 18 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018