Výzkumní pracovníci: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.


D1

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra ruského jazyka Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Ruský jazyk, didaktika ruského jazyka, specifické poruchy učení, gramatika ruského jazyka, dějiny Ruska

Specializace:

Počáteční etapa vyučování ruskému jazyku na ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, výuka ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami, problematika jazykové interference, frazeologie a frazeodidaktika, rozvoj komunikativní kompetence žáků, klasické a alternativní metody, prvky dramatické výchovy, multisenzorický přístup

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • GRENAROVÁ, R. The current situation in the teaching Russian language in common classes with pupils with specific learning disorders in the region of South Moravia in the Czech Republic at senior primary grades and in the lower grades of multi-annual grammar schoools (reserch results). In MOVA. Naukovo-teoretiččskij časopis z movoznavstva. NO 13. Odessa : Astroprint, 2008, s. 125-130. UDK 81(05)

 • GRENAROVÁ, R. RKomponenty kulturologického výkladu ve výuce ruštině. In Pedagogická orientace. Brno : Čsps, 2007, roč. 17, č, 4, od s. 15-27, 13 s. ISSN 1211-4669.

 • GRENAROVÁ, R. Role lingvoreálií a kulturologických aspektů v metodice realizace ruského frazeologického minima ve vyučování ruskému jazyku v české škole. In Konceptosfera – diskurs – kartina mira: meždunarod. sb. nauč. tr. po lingvokulturologii. Samara: Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2006, s. 196-201, 6 s. ISBN 5-98996-034-4

 • GRENAROVÁ, R. Studentská mluva na počátku 3. tisíciletí v češtině a ruštině. In Frazeologia a jezykowe obrazy swiata przelomu wiekow. 1. vyd. Opole : Uniwersytet Opolski, 2007. s. 457-462, 7 s. ISBN 978-83-7395-245-4.

 • GRENAROVÁ, R. The Qualities Deciding about the Professional Fitness of a Teacher of Foreign Languages at Today´s School. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN : Schneider Verlag, 2007. s. 103-106, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.

 • GRENAROVÁ, R. Prepodavanije russkogo jazyka na načalnom etape v češskoj škole (stili obučenija, sredstva motivacii, strategii, metody). In Tradicii i inovacii v prepodavanii russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva: MGU imeni M. V. Lomonosova, MAKS Press, 2006, s. 54-56, 3 s. ISBN 5-317-01835-8

 • GRENAROVÁ, R. Slavkovská bitva v románové epopeji Vojna a mír L. Tolstého. In Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu. Brno: 2006, s. 319-341, 22 s. ISBN 80-239-7694-X

 • GRENAROVÁ, R. Reedukace dyslexie při výuce ruštiny na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 2005. Brno : MSD, spol. s. r. o., 2005. s. 134-144, 267 s. ISBN 80-86633-38-1

 • GRENAROVÁ, R. K některým specifickým aspektům realizace závěrů Boloňské deklarace do přípravy učitelů ruštiny pro ZŠ na PdF MU. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. Praha: UK PedF Praha, 2004, s. 97-100, 4 s. ISBN 80-7290-177-X

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, září 2007. Workshop:
  GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V. KYLOUŠKOVÁ, H.: Vliv SPU na výuku cizích jazyků (AJ, Nj, Fj, RJ)

 • Konference Portfolio v cizojazyčném vyučování – krok ze školy do života, Brno, PdF MU, červen 2007. Přednesení příspěvku:
  Jazykové portfolio pro Rusko jako nástroj hodnocení a rozvíjení žáka

Zahraničí

 • Studijní pobyt v Ruské federaci na Státním institutu ruského jazyka a literatury A. S. Puškina v Moskvě. Rešerše a studium odborné literatury v oblasti specifických poruch učení spojených s výukou ruského jazyka se zaměřením na to, jak je daná problematika traktována v ruských odborných statích.

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace workshopu Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení v rámci konference Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, Brno, PdF MU, září 2007.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Jazykové portfolio pro Rusko jako nástroj hodnocení a rozvíjení žáka. In HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. (eds.) Portfolio v cizojazyčném vyučování – krok ze školy do života 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. od s. 77-88, 12 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7.

 • GRENAROVÁ, R. Problematika výuky ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 193-214, 21 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 133-146, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • GRENAROVÁ, R. Partial results from the project Language and communication mapping the teaching of russian as foreign language to pupils with specific learning disorders in the Czech Republic. In STEFANSKIJ, E. E. (ed.) Jazyk na perekrjostke kultur. 1. vyd. Samara : Samar. gumanit. akad., 2007, s. 225-230, 6 s. ISBN 978-5-98996-059-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference XXVI. International Colloquium on the management of educational process. Univerzita obrany. 22. 5. 2008. Přednáška
  "Ruský jazyk a komunikace ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“.

 • Brno: Konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení. PdF MU, 5. 6. 2008. Přednáška
  "Rozvoj komunikativních dovedností u žáků s SPU pomocí klasických i alternativních metod a postupů ve výuce ruštině".

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. PdF MU, 17. 9. 2008. Workshop:
  "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností".

Zahraničí

 • Itálie: Mezinárodní vědecká konference CIERUS – Multijazyčná Evropa a ruský jazyk Cliro Boloňské univerzity, Národní asociace italských Slavistů, Národní asociace italských Rusistů, RUDN. 25. 2. – 27. 2. 2008. Přednáška
  „Razvitije navykov čtenija u češskich staaršeklassnikov so specifičeskimi obrazovatelnymi potrebnostjami v načalnom obučeniji russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo jazyka v zerkale prinjatoj reformy prosveščenija“.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení. PdF MU, 5. 6. 2008.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. PdF MU 17. 9. 2008. Workshop:
  "Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností".

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Razvitije kommunikativnych sposobnostej u učenikov so specifičeskimi potrebnostjami při pomošči klassičeskich i alternativních metod i strategij v obučenii russkomu jazyku. Rozvoj komunikativních dovedností u žáků s SPU pomocí klasických i alternativních metod a postupů ve výuce ruštině. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2008, s. 41-51, 10 s. ISBN 80-210-4782-2.

 • GRENAROVÁ, R. Problematika počáteční výuky jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností – výsledky výzkumu. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno : Paido, 2008, s. 197-210, 14 s. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • GRENAROVÁ, R. Ruský jazyk a komunikace ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In XXVI. International Colloquium on the management of educational process. 1. vyd. Brno : UO, 2008, 10 s. ISBN 978-80-7231-511-6.

 • GRENAROVÁ, R. Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností - výsledky výzkumu. The initial stage of teaching Russian in classes with pupils with communication ability disturbance - research results. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008, 18. s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • GRENAROVÁ, R. Razvitije navykov čtenija u češskich staaršeklassnikov so specifičeskimi obrazovatelnymi potrebnostjami v načalnom obučeniji russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo jazyka v zerkale prinjatoj reformy prosveščenija. In CLIRO CIERUS. Forli, 2008. V tisku.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova a prvky dramatické výchovy ve výuce ruštině u žáků se speciálními potřebami. Brno, 22.4. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  GRENAROVÁ, R. Dramatická výchova na hodinách ruského jazyka.

 • Brno: Národní konference. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, 4.6. 2009 Vystoupení v plénu/přednáška.
  GRENAROVÁ, R. Didaktické hry s dramatizačními prvky v cizojazyčné výuce u žáků s SPU.

 • Brno: Národní konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. 17.4. 2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  GRENAROVÁ, R. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině nejen u žáků se specifickými poruchami učení.

 • Brno: Mezinárodní konference XXVII Internacional Colloquium on the Management of Educational Process. 21.5. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  GRENAROVÁ, R. Rozvoj fonetické a fonologické kompetence ve výuce ruštině u žáků s narušenou komunikační schopností.

Zahraničí

 • Řecko: Mezinárodní konference Russkij jazyk v sovremennom mire: tradiciji i innovaciji v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo i v perevode. Saloniki, MGU, 2.2. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  GRENAROVÁ, R. Mir čeloveka i mir životnych v ustojčivych verbaľnych sravnenijach s animalizmami i s sojuzom kak při izučeniji russkogo jazyka kak inostrannogo.

 • Republika Kazachstán: Mezinárodní konference Jazyk i mentaľnosť. Almaty, Kazak university, 14.5. 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  GRENAROVÁ, R. Mentaĺnosť i formirovanije kommunikativnoj, lingvističeskoj, sociolingvističeskoj i mežkuĺturnoj kompetencij u češskcih studentov so specifičeskimi potrebnostťami v obučenii russkim frazemam.

 • Ukrajina: Mezinárodní konference Rusistika i sovremennosť. Odessa, Národní státní univerzita, 1.10. 2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  GRENAROVÁ, R. Novyje obrazovateľnyje informacionnyje technologii obučenija russkomu jazyku.

 • Slovensko: Mezinárodní konference Bratislavskije vstreči. Bratislava, ŠPU + RSVK Bratislava, 10.10. 2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  GRENAROVÁ, R. Značenije sovremennych sredstv obrazovanija dla formirovanija navykov mežkuľturonogo obščenija.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. PdF MU, 4.6. 2009. Spoluorganizátora konference (dále Hanušová, Janíková, Kyloušková)

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Razvitije navykov čtenija u češskich staršeklassnikov so specifičeskimi obrazovateĺnymi potrebnosťami na načaĺnom etape obučenija russkomu jazyku kak vtoromu (v zerkale prinatoj reformy prosveščenija). In BERARDI, C. et all. Russkij jazyk i mnogojazyčnaja Jevropa. Bologna : CLUEB, 2009, s. 167-176. ISBN 978-88-491-3235-9.

 • GRENAROVÁ, R. Semantizacija obraznych i kulůturno-istoričeskich elementov v sravniteĺnych frazeologizmech na zaňatijach po russkomu jazyku kak inostrannomu. In PALINSKI, A., ZENTALA, G. Sovremennyje problemy glottodidaktiki. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 35-45. ISBN 978-83-7338-482-8.

 • GRENAROVÁ, R. Mir čeloveka i mir životnych v ustojčivych verbaľnych sravnenijach s animalizmami i s sojuzom kak při izučeniji russkogo jazyka kak inostrannogo. In Russkij jazyk v sovremennom mire: tradiciji i innovaciji v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo i v perevode. Moskva – Saloniki : MGU, 2009, 184-190. ISBN 978-5-87449-085-x.

 • GRENAROVÁ, R. Rozvoj fonetické a fonologické kompetence ve výuce ruštině u žáků s narušenou komunikační schopností. In HÁJKOVÁ, E., VÝMOLOVÁ, R. (eds.). XXVII Internacional Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

 • GRENAROVÁ, R. Mentaĺnosť i formirovanije kommunikativnoj, lingvističeskoj, sociolingvističeskoj i mežkuĺturnoj kompetencij u češskcih studentov so specifičeskimi potrebnostťami v obučenii russkim frazemam. In Jazyk i mentaľnosť. Almaty : Kazak universitští, 2009, s. 151-156. ISBN 9965-30-770-9.

 • GRENAROVÁ, R. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení – výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje. The Topic of Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties – Results of a Research Conducted in the Higher Primary Schools in the South Moravian Region. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 105-105, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VITKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení – výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje. Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties – Results of a Research Conducted in the Second Grade of Primary Schools in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 289-300. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Interkulturní komunikace, integrace a edukace sociálně znevýhodněních žáků-cizinců z východní Evropy v Jihomoravském kraji. Intercultural Communication, Integration and Education of Socially Disadvantaged Pupils-Foreigners from Eastern Europe. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 103-114. 12 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • GRENAROVÁ, R. Integrace rusky mluvících žáků-cizinců ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v české škole. In KORYCANKOVA, I. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IX. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 203-214. ISBN 978-80-210-5057-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Národní konference s mezinárodní účastí Cizojazyčná výuka a nadaný žák. PdF MU, 3. 6. 2010. Vystoupení v plénu/přednáška
  GRENAROVÁ, R. Pedagogická podpora nadaných žáků pro výuce ruského jazyka

 • Brno: Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, 7. 9. 2010. Vystoupení v plénu/přednáška.
  GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u nadaných a mimořádně pokročilých žáků – výsledky výzkumu

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v rámci workshopu Individualizace a diferenciace vy výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.
  GRENAROVÁ, R. Prvky genetické metody a metod kritického myšlení v cizojazyčné výuce (na příkladu ruštiny)

Zahraničí

 • Slovenská republika: Mezinárodní konference Hledání ekvivalentností V. Prešov, KRaT IRUS FF PU v Prešově, 8. 9. 2010. Vystoupení v lingvokulturologické sekci.
  GRENAROVÁ, R. K lingvistickému a didaktickému aspektu nových frazeologických jednotek při výuce ruského jazyka v inkluzivní třídě

 • Lotyšsko: Mezinárodní vědecká konference Rusistika a současnost. Riga. Baltická mezinárodní akademie, 8. 10. 2010. Vystoupení v sekci 6.
  GRENAROVÁ, R. Metody kritického myšlení ve výuce ruštině na 2. stupni ZŠ

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. PdF MU, 3.6. 2010. Spoluorganizátora konference spou s Hanušová, S., Janíková, V., Kyloušková, H.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  Spoluorganizátorka workshopu: Individualizace a diferenciace vy výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Organizátoři: Grenarová, R., Hanušová, S., Janíková, V., Kyloušková, H.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Inovační metody ve vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy. Innovative Methods in teaching Russian in Primry School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 24 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R. Výzkum kulturních, sociálních a lingvistických bariér u žáků-cizinců z východní Evropy na 1. a 2. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Research on Cultural, Social and Linguistic Barriers in Pupils-Foreigners form Eastern Europe in Primary Schools in the South Moravian Region. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 153-166, 14 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u nadaných a mimořádně pokročilých žáků - výsledky výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 11. ISBN 978-80-210-5274-1

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u nadaných a mimořádně pokročilých žáků - výsledky výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 77-87. 11. s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • GRENAROVÁ, R. Rezultaty issledovanij – odaronnyj učenik v obučeniji russkomu jazyku. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 68-89. ISBN 978-80-210-5375-5.

 • GRENAROVÁ, R. Vliv mateřského jazyka a rusko-české jazykové interference v počáteční etapě výuky ruskému jazyku v inkluzívní škole – výsledky výzkumu. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. CD-ROM. Brno : University of Defence Faculty of Economics and Management, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Mezinárodní vědecká konference XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. UO Brno, 19. 5. 2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  Grenarová, R. Nadaní žáci ve výuce ruskému jazyku – výzkumný projekt.

 • Brno: Vědecká konference s mezinárodní účastí Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2. 6. 2011. Přednáška v plénu
  Grenarová, R. Výzkumná sonda k problematice hodnocení ve výuce ruštině se zvláštním zřetelem k žákům s SPU.

Zahraničí

 • Slovensko: Mezinárodní vědecká konference Bratislavskije vstreči 2011. CAR Bratislava, Bratislava, 13. – 15. 10. 2011, Vyžádaná přednáška v plénu 2. kulatého stolu
  Grenarová, R. Effektivnyje metody sovremennogo inojazyčnogo obučenija (ne tolko u učenikov s SON).

 • Čína: 12. Mezinárodní kongres Russkij jazyk i literatura vo vremeni i prostranstve. Shanghai, SISU Shanghai, 10. – 15. 5. 2011, vystoupení v pracovní skupině
  Grenarová, R. Izučenije russkogo jazyka kak inostrannogo u češskich učenikov so specifičeskimi trudnostami v obučeniji.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Vědecká konference s mezinárodní účastí Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 2. 6. 2011
  spoluautorky Janíková, V., Hanušová, S., Kyloušková, H., Grenarová, R.

 • Bratislava: Vědecká mezinárodní konference Bratislavskije vstreči 2011. Bratislava, 13. – 15. 10. 2011, workshop Vtoroj kruglyj stol k metodike obučenija russkomu jazyku kak innostrannomu,
  spoluautoři workshopu Berdičevskij, A. L, ., Bočina, T. G., Grenarova, R., Krasnova, L. S., Prochorov, Ju. E., Ries, L., Sugaj, L. A.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Mimořádně nadaní žáci v ruskojazyčných soutěžích a v ruskojazyčné výuce - výsledky výzkumu na úrovni základního školství v Jihomoravském kraji. Highly Gifted Learners in Competitions of Russian Language and in Russian Language Teaching – Results of Research on Primary School System of the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 233-247. 15 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Izučenije russkogo jazyka kak inostrannogo u češskich učenikov so specifičeskimi trudnostami v obučeniji. In VERBICKAJA, L. A., LU LIMIN, JURKOV, E. E. Russkij jazyk i literatura vo vremeni i prostranstve. Shanghai: Shanghai foreign Language education Pres, 2011, s. 379-385. ISBN 978-7-5446-2255-4.

 • GRENAROVÁ, R. Nadaní žáci ve výuce ruskému jazyku – výzkumný projekt. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 411-420. ISBN 978-80-7231-812-4.

 • GRENAROVÁ, R. Výzkum jazykové interference u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruštině In STEFANSKIJ, E. E. Jevropejskaja mentalnost skvoz prizmu jazyka. Samara: Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2011, s. 151-157. ISBN 978-5-98996-096-5.

 • GRENAROVÁ, R. Ocenka v obučeniji russkomu jazyku u učenikov so specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 45-67. ISBN 978-80-210-5664-0.

 • GRENAROVÁ, R. Didaktičeskaja teatralizovannaja igra na uroke russkogo jazyka u češskich učenikov so specifičeskimi potrebnostami. In QUERO GERVILLA, E.F., BARROS GARCÍA, B., KOPYLOVA, T. R. at al. Lengua Rusa, Visión del Mundo y Texto. Russkij jazyk, mentalnost, tekst. Granada: Sección Departamental de Filología Eslava, 2011, CD ROM 7 s. ISBN 978-84-615-1702-2.

 • GRENAROVÁ, R. Hodnocení a diferencovaný přístup k žákům s SPU ve výuce ruskému jazyku v pedagogickém výzkumu. In LUCKÁ, M. Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. Zborník príspevkov konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis © 2011, 2011, s. 56-62. ISBN 978-80-8082-509-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Vědecká konference s mezinárodní účastí Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1. 6. 2012. Přednáška v plénu.
  GRENAROVÁ, R. Výzkumné šetření k výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Výzkum – teorie – praxe – profesní příprava. PdF MU, 11. 6. 2012. Přednáška v sekci.
  GRENAROVÁ, R. Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení

Zahraničí

 • Polsko: Mezinárodní konference Russkij jazyk v jazykovom i kulturnom prostranstve Jevropy i mira: čelovek, soznanije, kommunikacija, internet. Varšava, Varšavská univerzita, 11. 5. 2012. Přednáška v sekci.
  GRENAROVÁ, R. Interaktivnyje metody obučenija učenikov ne tolko so specifičeskimi trudnostami russkojazyčnomu obščeniju

 • Estonsko: Mezinárodní konference Russkij jazyk v multikulturnom obščestve. Tallinn, University Tallinn, 24. 5. 2012. Přednáška v sekci.
  GRENAROVÁ, R. Jazykovaja igra kak put ovladenija inojazyčnoj kulturoj na načalnom etape obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu

 • Bulharsko: Mezinárodní konference Education, researche, development. Sunny Beach, Bulgarian Academy of Sciences, 9. 9. 2012. Přednáška v sekci.
  GRENAROVÁ, R. Research of teaching Russian language as foreign language to learners with specific learning difficulties

 • Itálie: Mezinárodní virtuální kongres Planeta russkij jazyk v virtualnom lingvo-kommunikativnom prostranistve. Bologna, 3. 10. 2012.
  GRENAROVÁ, R. Research in Russian Language аs Foreign Language Instruction to Learners with Dysgraphia in the Czech School

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Vědecká konference s mezinárodní účastí Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce. PdF MU, 1. 6. 2012, spoluautorky
  JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S., KYLOUŠKOVÁ, H., GRENAROVÁ, R.

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení. Specifics of Reading Comprehension in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 257-272, 17 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení. Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 179-190, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 88-125. ISBN 978-80-210-6024-1.

 • GRENAROVÁ, R. Results from the two projects in part “Language and communication” mapping the teaching of Russian as foreign language to pupils with specific learning difficulties in the Czech Republic. In HORVÁTHOVÁ, B. New directions in teaching foreign languages. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 29-48. ISBN 978-80-210-6003-6.

 • GRENAROVÁ, R. Interaktivnyje metody obučenija učenikov ne tolko so specifičeskimi trudnostami russkojazyčnomu obščeniju. In Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Internet, 2012, roč. 2012, 5.2012, s. 423-428. ISSN 0239-3506.

 • GRENAROVÁ, R. Research of teaching Russian language as foreign language to learners with specific learning difficulties. In Educational Alternatives, Volume 10, Part 1, 2012, s. 278-286. ISSN 1313-2571.

 • GRENAROVÁ, R. Rezultaty issledovatelskogo projekta Jazykovaja odaronnost v obučeniji russkomu jazyku kak inostrannomu. In Naučno-teoretičeskij i prikladnoj žurnal širokogo profila Aspirant. Doktorant. Gumanitarno-socialnyje issledovanija, t. 2, 2012, s. 208-213. ISBN 978-605-407-123-5.

 • GRENAROVÁ, R. Jak hodnotíme žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivní cizojazyčné výuce. In POKRIVČÁKOVÁ, S. Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Nitra : PF UKF v Nitre, 2012, s. 34-43. ISBN 978-80-558-0184-1.

 • GRENAROVÁ, R. Výzkumné šetření mezi učiteli ruského jazyka k hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v kontextu integrace a inkluze. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita Obrany, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-7231-865-0.

 • GRENAROVÁ, R. Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Výzkum – teorie – praxe – profesní příprava. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 121-128, ISBN 978-80-210-5876-7.

 • GRENAROVÁ, R. Výsledky výzkumného šetření k problematice vyučování ruskému jazyku u žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v kontextu inkluzívního vzdělávání v České republice. In KORYČÁNKOVÁ, S. Aktualnyje problémy obučenija russkomu jazyku X. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 527-537. ISBN 978-80-210-5991-7.

 • GRENAROVÁ, R. Učíme se s Mášou – didaktická jazyková hra ve výuce ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení. In JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Z., SOKOLOVÁ, L. Rozvíjanie cudzojazyčných zručností dětí v školskom a v rodinnom prostredí. Bratislava : Havava, s.r.o., 2012, s. 30-43. ISBN 978-80-971123-0-1.

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • GRENAROVÁ, R. Sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruského jazyka na 2. stupni základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 225-236, 12 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruského jazyka. In SAYOUD SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. a kol. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 294 s., od s. 75-80, 6 s. ISBN 978-80-210-6674-8. MUNI/B/0748/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education