Výzkumní pracovníci: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.


D1

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Pedagogika, oborová didaktika

Specializace:

Didaktika technicky zaměřených předmětů, profesní orientace dětí a mládeže

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • FRIEDMANN, Z. Člověk a svět práce – vzdělávací oblast RVP pro základní vzdělávání ve školské praxi. In Trendy ve vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference konané 20.-21. června 2006 na PedF UP. Olomouc: Votobia 2006, s. 28-31. ISBN 80-7220-260-X

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MU, 2005, s. 165-177. ISBN 80-210-3687-7

 • FRIEDMANN, Z. K přípravě učitelů pro oblast profesní orientace. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 9-11. ISBN 80-7041-342-5, ISSN 1214-0554

 • FRIEDMANN, Z. Rámcový vzdělávací program a profesní orientace na základních školách. In Trendy technického vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc: UP, 2004, s. 41-44. ISBN 80-7220-182-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Mezinárodní konference. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Hradec Králové, 2007.

 • XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. Brno, 2007.

 • XX. Didmattech. Mezinárodní vědecko-odborná konference. Univerzita Palackého Olomouc, 2007.

 • Moderní technologie ve výuce. Mezinárodní konference. Pedagogická fakulta MU, Katedra technické a informační výchovy. Brno, 2007.

 • Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Mezinárodní konference. Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky. Brno, 2007.

Organizace konferencí/workshopů

 • Vedení workshopu (sekce) "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"; v rámci konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole". Brno: PdF MU, 12. - 13. 9. 2007.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. základní dílo. Praha : Raabe, 2007. 150 s. ISBN 1802-4513.

 • FRIEDMANN, Z. Technické centrum pro mládež – možnost nebo utopie? In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové, Gaudeamus 2007, s. 57-62. ISBN 978-80-7041-764-5.

 • FRIEDMANN, Z. Úloha učitele předmětů technického charakteru v procesu profesní orientsce žáků. In XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany 2007, s. 64. ISBN 978-80-7231-228-3.

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace a řemesla. In XX. Didmattech. Monografie z mezinárodní vědecko-odborné conference. Olomouc: Votobia 2007, s. 590-593. ISBN80-7220-296-0.

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z.. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 77-81. CD. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • FRIEDMANN, Z. Elementární technické vzdělávání jako základ perspektivního profesního uplatnění. In Moderní technologie ve výuce. Brno : MSD s.r.o., 2007, s. 14-17. ISBN 978-80-7392-003-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.

 • FRIEDMANN, Z, LAZAROVÁ, B. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 51 s. 34-38. ISSN 1214-7230

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové: Mezinárodní vědecká konference s názvem Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů konaná ve dnech 30.1.- 31. 1. 2008. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

 • Olomouc: Mezinárodní vědecká konference s názvem Trendy ve vzdělávání konaná ve dnech 4.-5. června 2008. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" k výzkumnému záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu". 17. září 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

 • Plzeň: Konference s mezinárodní účastí "Psychologie ve vzdělávání“ konaná 14. listopadu 2008. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

 • Brno: 2. mezinárodní konference s názvem "Moderní technologie ve výuce" konaná 27. listopadu 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Zahraničí

 • Kypr: Mezinárodní vědecká konference s názvem International Conference on Educational Science (ICES 08) konaná ve dnech 23.-25. června 2008. Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta – North Cyprus.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Vedení workshopu (sekce) "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"; v rámci konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". 17.9.2008, Pedagogická fakulta MU.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. Orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k profesím technického charakteru – dílčí výsledky výzkumu. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: PedF UHK, 2008, s. 34-38. ISBN 978-80-7041-154-4.

 • FRIEDMANN, Z. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách - dílčí výsledky výzkumného šetření. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Votobia , 2008. s. 58-61. ISBN 978-80-7220-311-6.

 • FRIEDMANN, Z. Technické vzdělávání, základní školy a profesní orientace. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 69-74. ISBN 978-80-7231-511-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Role of Basic School in Vocational Guidance for Pupils: On the Situation in the Czech Republic. In ICES 08. Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta North Cyprus: 2008, s. 16-20.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 341- 350. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Školní poradenství – téma pro (nejen) psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání. Plzeň: ZČU, 2008.

 • FRIEDMANN, Z. Technické vzdělávání v základních školách a jeho význam pro profesní orientaci. In Moderní technologie ve výuce. Brno: PedF MU, 2008.

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ – aktualizace 2008. Praha: Raabe, 2008. ISSN 1802-4513.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové: Mezinárodní vědecká konference s názvem "Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů" konaná ve dnech 1.-2.4. 2009. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Vystoupení v sekci. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory v Jihomoravském kraji - výzkumné šetření.

 • Brno: Odborná konference s názvem "Řemeslo má zlaté dno aneb renesance řemesla jako ochrana podnikání" konaná dne 17.4.2009 v areálu KDU-ČSL Brno-venkov. Vystoupení v plénu. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory a řemesla.

 • Olomouc: Mezinárodní vědecko-odborná konference s názvem "Trendy ve vzdělávání" konaná dne 25.6. 2009. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vystoupení v sekci. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory a řemesla v Jihomoravském regionu.

 • Brno:Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Řešitel VZ MSM0021622443. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009. Vystoupení v sekci. Příspěvky
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  FRIEDMANN, Z. Podíl základních a středních škol na orientaci mládeže k oborům technického charakteru.

 • Brno: Mezinárodní konference s názvem "Moderní technologie ve výuce." 5.11. 2009. Pedagogická fakulta MU. Vystoupení v plénu. Příspěvky:
  FRIEDMANN, Z. Ke studiu učitelství technické a informační výchovy v České republice.
  FRIEDMANN, Z. K možnostem podpory orientace žáků k technickým oborům – z případových studií.

Zahraničí

 • Řecko: Mezinárodní vědecká konference s názvem „International Conference on Education“ (ATINER) konaná ve dnech 25.-28.5. 2009 na Athéna Institute for Education and Research – Athény. Vystoupení v sekci. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Career Choice in Pupils with Special Educational Needs – Comparison of Case Studies

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: vedení workshopu (sekce) s názvem Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Řešitel VZ MSM0021622443. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory v Jihomoravském kraji - výzkumné šetření. In DRTINA, R. (ed.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2009. ISBN 978-80-7041-611-2. ISSN 1214-0554.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The role of basic school in vocational guidance for pupils: On the situation in the Czech republic. In OZER, B., YARATAN, H., CANER, H (eds.) Proceedings of International conference of educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta : Eastern Mediterranean University, 2009. od s. 804-809, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory v Jihomoravském kraji - výzkumné šetření. In CHRÁSKA, M. (ed.) Media4u Magazine, Hradec Králové, X1/2009, X1, 4 s. ISSN 1214-9187.

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory a řemesla v Jihomoravském regionu In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 4 s. ISBN 978-80-7220-316-1.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Emotions in the Process of Professional Orientation: a Comparison of Case Studies of Pupils with Special Educational Needs. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 103-103, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z Podíl základních a středních škol na orientaci mládeže k oborům technického charakteru. The Role of Primary and Secondary Schools in Orientation of Young People on Technical Study Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 102-102, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • FRIEDMANN, Z. Ke studiu učitelství technické a informační výchovy v České republice. In HRBÁČEK, J. (ed.) Nové technologie ve výuce. Sborník z 3. mezinárodní konference PedF MU. Brno: 2009. ISBN 978-80-210-5092-1

 • FRIEDMANN, Z. K možnostem podpory orientace žáků k technickým oborům – z případových studií. In HRBÁČEK, J. (ed.) Nové technologie ve výuce. Sborník z 3. mezinárodní konference PedF MU. Brno: 2009. ISBN 978-80-210-5092-1

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ – aktualizace 2009. Raabe, Praha: 2009. ISSN 1802-4513.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Role školy v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – případové studie. The Role of School in Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs – Case Studies. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 403-418. 16 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Školní poradenství - téma (nejen) pro psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Monografie ZČU, Plzeň: 2009, s. 94-98. ISBN 978-80-7043-802-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové Mezinárodní vědecká konference s názvem Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1.4. 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Vystoupení v sekci. Příspěvek
  FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: integrace do všeobecných proudů nebo cílené praktické vyučování?

 • Olomouc Mezinárodní vědecko-odborná konference s názvem Trendy ve vzdělávání 24. 6. 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Vystoupení v sekci. Příspěvek
  FRIEDMANN, Z. První rok učení se řemeslu: od představ k realitě.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvky:
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování
  FRIEDMANN, Z.,Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť
  FRIEDMANN, Z.,Výchova k volbě povolání na prvním stupni základní školy – ano či ne?

 • Brno: 4. mezinárodní konference s názvem "Moderní technologie ve výuce" 11. 11. 2010, Pedagogická fakulta MU. Příspěvek
  FRIEDMANN, Z. Střední odborná učiliště a jejich podíl na volbě učebního oboru u žáků základních škol.

Zahraničí

 • Turecko: Mezinárodní vědecká konference s názvem International Conference on New Horizont in Education Faculty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta – North Cyprus. 23.-25. 6. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  vedení workshopu: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť. Motivation and Circumstances of the Choice od Study Field in Students of Vocational Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z. Výchova k volbě povolání v primární škole - ano či ne? Education for Career Choice in Primary Schools - Yes or No? In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 81-87, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování. Specific Aspects of Career Choice of Pupils with Specific Learning Difficulties and Behaviorel Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 331-338, 8 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace na 1. stupni základní školy očima učitelů. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 135, 1/135, od s. 10-15, 6 s. ISSN 0323-0449.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability. In International Conference on new Horizons in Education - 2010. Proceedings Book. 1. vyd. Famagusta : Mediterranean University of North Cyprus, 2010. od s. 865 - 870, 5 s. Dostupné http://www.inte.net/index.php?page=search&title=&abstract=&keyword=&author=friedmann&Type=Search

 • FRIEDMANN, Z. První rok učení se řemeslu: od představ k realitě. In CHRÁSKA, M. (ed.) Trendy ve vzdělávání 2010. Monografie z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2010, s. 69-72. ISBN 978-80-87244-09-0.

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: integrace do všeobecných proudů nebo cílené praktické vyučování? In Media4u Magazine, Hradec Králové, 7. ročník, X1/2010, 3 s. ISSN 1214-9187.

 • FRIEDMANN, Z. Střední odborná učiliště a jejich podíl na volbě učebního oboru u žáků základních škol. In DOSEDLA, M. (ed.) Nové technologie ve výuce 2010. Sborník z 4. mezinárodní konference PedF MU. Brno: 2010. ISBN 978-80-210-5333-5.

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: integrace do všeobecných proudů nebo cílené praktické vyučování? In DRTINA, R., KOTKOVÁ, M. (ed.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2010, s.58-61. ISBN 978-80-7435-014-6. ISSN 1214-0554.

 • FRIEDMANN, Z. Exkurze jako specifická forma výuky. In Poradce k volbě povolání – aktualizace 2010 (D 2.18). Praha: Raabe, 2010, s. 1-7. ISSN 1801-8440.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Mezinárodní vědecko-odborná konference s názvem Trendy ve vzdělávání konaná dne 23. června 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystoupení v sekci. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z. Problémy v oblasti přípravy žáků na volbu povolání očima výchovných poradců, školních psychologů a pracovníků úřadů práce.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole“ konaná 7. září 2011 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Vystoupení v sekci. Příspěvek:
  FRIEDMANN, Z. Aspirace a možnosti sociálně znevýhodněných žáků z dětských domovů v oblasti přípravy na volbu povolání

 • Brno: 5. mezinárodní konference s názvem „Moderní technologie ve výuce“ konaná 10. listopadu 2011 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z. Praktické vzdělávání, základní školy praktické a profesní orientace.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Vedení workshopu (sekce) "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"; v rámci konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". 7.9.2011, Pedagogická fakulta MU.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. Aspirace a možnosti sociálně znevýhodněných žáků z dětských domovů v oblasti přípravy na volbu povolání. Aspirations and Opportunities of Pupils with Social Disadvantage from Children's Homes in Occupational Choice. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 277-283, 7 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace jako pedagogický proces. Professional Assessment as Educational Process. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 13-19, 7 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Rámcový vzdělávací program a profesní orientace v základních školách. Framework Educational Programme and Professional Assessment on Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 21-28, 8 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Praktické technické vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Technical Training of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 29-37, 9 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách. On Professional Aspiration and Technical Education in Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 225-241, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť. Motivation and Circumstances of Choice of Study Programme in Students of Vocational Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 243-248, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Podíl integrovaných škol, středních odborných škol a odborných učilišť na profesní orientaci žáků se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. The Role of Integrated Schools, Secondary Technical Schools and Vocational Schools in Professional Assessment of Students with Focus on Students with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 249-254, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Možnosti I. stupně základních škol v přípravě na volbu studijního oboru či povolání. Lower Primary Schools and their Role in Preparation for Vocational Choice. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 255-260, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z. Tři různé podoby volby: vliv emocí a školy v případových studiích. Three Different Forms of Choice: The Influence of Emotions and School in Case Studies. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 261-289, 29 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Aspirations of the youth for technical professions. 2011. In Technologia vydelavania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra: Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, 19, 1, od s. 8-12, 5 s. ISSN 1335-003X. 2011.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Professional choice of Pupils with Special Education Needs. In IJONTE - International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 2011, 3, od s. 56-62, 7 s. ISSN 1309-6249. 2011.

 • FRIEDMANN, Z. Problémy v oblasti přípravy žáků na volbu povolání očima výchovných poradců, školních psychologů a pracovníků úřadů práce. In KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání 2011 - sborník z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2011, s. 57-60. ISBN 978-80-86768-34.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU
  12. 9. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
  FRIEDMANN, Z. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce na II. stupni základních škol.

 • Brno: 6. mezinárodní konference s názvem "Nové technologie ve výuce" konaná 15. listopadu 2012 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Vystoupení v plénu.
  FRIEDMANN, Z. Základní školy praktické a profesní orientace.

 • Olomouc: Mezinárodní vědecko-odborná konference "Trendy ve vzdělávání" konaná ve dnech 20. a 21. 6. 2012 v Olomouci. Vystoupení v pracovní skupině.
  FRIEDMANN, Z. Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol.

Zahraničí

 • Belgie: Mezinárodní vědecká konference s názvem 3rd World Conference on Learning, Teaching and Education Leadership konaná v Bruselu ve dnech 25.-28. října 2012. Vystoupení v sekci.
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 12. 9. 2012.
  organizace konference
  PIPEKOVÁ, J., FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z. Vzdělávací oblast člověk a svět práce na II. stupni základních škol. The Educational Area People and the World of Work at Higher Primary Schools. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 29-40, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 57-64, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Okolnosti volby studijní/profesní cesty u žáků se sociálním znevýhodněním. Circumstances of Academic/Professional Choice in Pupils with Social Disadvantage. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 83-94, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu. In DRTINA, R., KOTKOVÁ, M. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2012, s.47-49. ISBN 978-80-7435-175-4. ISSN 1214-0554.

 • FRIEDMANN, Z. Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol. In KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání 2012. Sborník z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2012, s. 86-89. ISBN 978-80-86768-36-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 327-340, 14 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018