Výzkumní pracovníci: PhDr. Hana Filová, Ph.D.


D1

PhDr. Hana Filová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Školní pedagogika, primární pedagogika, šklní pedagogika

Specializace:

Školní pedagogika, epistemologická východiska primárního vyučování, alternativní školy, pedeutologie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • FILOVÁ, H. Mravní výchova dětí školního věku. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: PdF MU, 2005, s. 59-81. ISBN 80-210-3687-7

 • FILOVÁ, H.; HORKÁ, H. Intervence cvičného učitele při rozvíjení profesionálních dovedností studentů učitelství 1. st. ZŠ. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005, s. 80-91. ISBN 80-210-3884-5

 • FILOVÁ, H. Příprava budoucích učitelů primární školy na rozvíjení počáteční gramotnosti žáků. In KASÁČOVÁ, B., ĎUROŠOVÁ, E., CABANOVÁ, M. (eds.) Škola – edukácia - príprava učiteĺa III. Banská Bystrica : PdF UMB, 2006. ISBN 80-8083-234-X

 • FILOVÁ, H. Česká primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít? In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (ed.) Orientace české základní školy. Brno: PdF MU, 142-149. ISBN 80-210-3870-5

 • FILOVÁ, H. Hodnocení studentů na pedagogické praxi – hledání alternativ. In FILOVÁ, H., HAVEL, J. (eds.) Problémy hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno : PdF MU, 2006.

 • HORKÁ, H., FILOVÁ, H. Reflektivní pojetí přípravy na učitelskou profesi. Zkušenosti s novým programem profesionální přípravy v kontextu kutikulární reformy české školy. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Sborník z pracovního semináře. Brno : PdF MU, 2007. ISBN 978-80-86633-95-4

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Portfolio v pregaduální přípravě učitele primární školy. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice : UP, 2007, s. 93-97. ISBN 978-80-7395-024-8

 • FILOVÁ, H., HORKÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Stimulující vliv činností studenta v profesionální přípravě – hledání cest. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec : PdF TU, 2008, s. 86-94. ISBN 978-80-7372-422-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“. Brno: PdF MU, 12. - 13. 9. 2007.

 • Pracovní seminář “Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky“. Brno: katedra pedagogiky PdF MU, 15. 11. 2007.

Organizace konferencí/workshopů

 • Vedení workshopu (sekce) „Jak jsme vyřešili začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v našem ŠVP“; v rámci konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“. Brno: PdF MU, 12. - 13. 9. 2007.

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H.; HAVEL, J. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno : Paido, 2007, s. 43-54. ISBN 978-80-7315-162-1

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H.; HAVEL, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, CD ROM. Brno : MSD, 2007, 12 s. ISBN 978-80-7392-006-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností". Brno: PdF MU, 17. 9. 2008.

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : PdF MU, 132, 3, 2008, s. 5-8. ISSN 0323-0449.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, 18 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Organizace konferencí/workshopů

 • Dolní Dubňany: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole I". Dolní Dubňany: Základní škola, 14.5. 2009. HAVEL, J., FILOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J.

 • Moravec: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole II". Moravec: Základní škola, 22.10. 2009. HAVEL, J.; FILOVÁ, H.

Publikační činnost

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2.

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57, 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 45-45, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Jsme školou inkluzivní - školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace - vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 1, 2009, s. 21-29. ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU, 14. 1. 2010. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J., FILOVÁ, H. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Mezinárodní vědecká konference Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica, PdF UMB, 14. – 15. 10. 2010. Vystoupení v sekci.
  HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole.

Organizace konferencí/workshopů

 • Ivančice: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole III. ZŠ a MŠ Řeznovice, 19. 1. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole IV. ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 25. 3. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Myslibořice: Pracovní workshop "Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole V. ZŠ a MŠ, 20. 5. 2010. HAVEL, J., FILOVÁ, H

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL. J. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. Inclusive Teacher in Inclusive Primary School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávací inkluze v primární škole očima učitelů. Educational Inclusion in Primary Schools by Teachers´ Eyes. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 39-51, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy maximální účasti. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 3, 2010, s. 12-16. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 4, 2010, s. 14-18. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole. In BURKOVIČOVÁ, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010, s. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In KASÁČOVÁ, B. (ed.) Primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: PdF UMB, 2010. 4 s. ISBN (v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU, 7. 9. 2011. Vystoupení v sekci.
  FILOVÁ, H. Žáci se zdravotním postižením/znevýhodněním.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VI“. ZŠ Horácké náměstí 13. 3. 2. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VII“. ZŠ a MŠ Pastviny 70, 31. 3. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Pracovní workshop „Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VIII“. ZŠ Vedlejší 10, 14. 5. 2011. HAVEL, J., FILOVÁ, H.

 • Brno: Workshop v rámci konference s mezinárodní účastí „Učitelé a žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v primární škole“. PdF MU, 7. 9. 2011. HAVEL, J.

Publikační činnost

 • HAVEL, J, FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. od s. 45-61 s. 17 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. Experience and Knowledge of Primary School Teachers of Teaching Children with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 32. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. Experience and Knowledge of Primary School Teachers of Teaching Children with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 83-94. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1.

 • FILOVÁ, H. Rozvíjení inkluzivní kompetence budoucích učitelů primární školy. In ŠIMONÍK, O. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl. 1. vyd. Brno: MU, 2011, s. 45-56, 12 s. ISBN 978-80-210-5561-2.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In DUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011. s. 94-97, 4 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 71-82, 12 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2013. 319 s., od s. 173-190, 18 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido), ISBN 978-80-210-6457-7 (MU).zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education