Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Pavla Sychrová


D4 - DSP

PhDr. Pavla Sychrová
IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie, problematika jedinců s narušenou komunikační schopností, logopedická intervence u vad a poruch komunikačních schopností

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Obtíže při poradenských službách speciálních pedagogů. Problems Experienced by Teacher Providing Spcial Needs Services. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GIRGLOVÁ, V., ŠVOJGROVÁ, P. Žáci s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusice Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 127-133, 7 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky, PdF MU 2009

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling for Pupils with Impaired Communication Abilities in Integration in Primary Schools. In VOJTOVÁ, V., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 118-118, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠVOJGROVÁ, P. Zajištění poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole, In Sborník ke konferenci Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky, 2009

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu. Příspěvek:
  ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy.

 • Praha: Konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. PdF UK v Praze, 22. 10. 2010. Účast ve workshopu s příspěvkem:
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Příspěvek ve sborníku.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Obtíže při poradenských službách speciálních pedagogů. Problems Experienced by Teacher Providing Spcial Needs Services. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GIRGLOVÁ, V., ŠVOJGROVÁ, P. Žáci s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusice Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 127-133, 7 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • ŠVOJGROVÁ, P. Analýza názorů na poskytování poradenských služeb žákům s narušenou komunikační schopností. Analysis of Counselling Service for Students with Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 135-142, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenské služby pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling Services for Integrated Pupils with Communication Disorders in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 291-302, 12 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114-122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7. 9. 2011. Aktivní účast ve workshopu s názvem: Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Prezentace příspěvku
  GIRGLOVÁ, V., SYCHROVÁ, P. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy

 • Olomouc: XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Název Konference Teorie praxi - praxe teorii. Univerzita Palackého v Olomouci, 2.- 3. 3. 2011 Aktivní účast v sekci logopedické. Prezentace příspěvku
  ŠVOJGROVÁ, P. Analýza zajišťování poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole.

Publikační činnost

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 33. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 95-106. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • SYCHROVÁ, P., KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusive Environment of Elementary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 147-156, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • SYCHROVÁ, P. Analýza poradenských služeb a podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností vzdělávaných v běžné základní škole In PANČOCHA, K. a kol. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80-210-5653-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education