Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Radek Pospíšil


D4 - DSP

Mgr. Radek Pospíšil

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

obecná didaktika, didaktika pro 1.stupeň základní školy

Specializace:

Kázeňské problémy, vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, pregraduální příprava učitelů, pedagogická komunikace, pedagogická praxe

Fakultní výzkumný projekt 2007:

Kázeňské problémy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Kázeňské problémy u nadaných žáků

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • POSPÍŠIL, R. (ed.) Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. Brno: Katedra pedagogiky, 2009. ISBN 978-80-7392-096-8.

 • POSPÍŠIL, R. Kázeňské problémy - šikana. In POSPÍŠIL, R. (ed.) Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. Brno: Katedra pedagogiky, 2009. od s. 44-64. ISBN 978-80-7392-096-8.

 • POSPÍŠIL, R. Šikana a školní klima – dílčí výsledky výzkumu. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogické-ho výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1.vyd. Plzeň : ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 32. ISBN 80-7043-483-X....

 • POSPÍŠIL, R.; VLČKOVÁ, K. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL, Brno : MU, 88 s. ISSN 1802-128X. 2006. Dostupný na : http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl.

 • VLČKOVÁ, K.; POSPÍŠIL, R. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL, Brno : MU Brno, XX s. ISSN 1802-128X. 2006. Dostupný na : http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl.

 • POSPÍŠIL, R. Případové studie a jejich využití při řešení kázeňských problé-mů. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktika (v di-sertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno : MSD, 2006. od s. 60-64, 268 s. ISBN 80-210-4163-3.

 • POSPÍŠIL, R. Případové studie jako podklad k řešení kázeňských problémů. In Študentské fórum (Zborník príspevkov z VIII. ročníka konaného v júni 2005). Bratislava : PdF UK, 2006. od s. 67 - 73, 178 s. ISBN 80-969146-5-0.

 • KRÁTKÁ, J., POSPÍŠIL, R. Vysokoškolský učitel a jeho budoucnost na PdF MU v Brně. In Zborník príspevkov zo seminára Quo vadis vysokoškolský uči-teľ? 1. 12. 2005, Trnava. 1. vyd. Trnava : Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda - Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Trnave, 2006. od s. 70-77, 8 s. ISBN 80-89220-37-1.

 • POSPÍŠIL, R. Kázeňské problémy a příprava studentů na jejich řešení. In Pedagogický výzkum : reflexe společenských potřeb a očekávání? první. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. od s. 236-239, 368 s. ISBN 80-244-1079-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky - prezentace příspěvku s názvem: POSPÍŠIL, R. Kázeňské přestupky u nadaných žáků.

Organizace konferencí/workshopů

 • Spoluorganizátor konference Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky konané v Brně dne 15.11.2007

Publikační činnost

 • POSPÍŠIL, R. Kázeňské přestupky u nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Sborník z mezinárodní konference Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : MSD, 2007 s. 199-203, 5 s. ISBN 978-80-7392-006-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí. Učitel a nadaný žák. Brno, 20. 11. 2008. Vystoupení v pracovní skupině.
  POSPÍŠIL, R., MACHŮ, E. Rizikové skupiny nadaných dětí
  MACHŮ, E., POSPÍŠIL, R. Možné problémy nadaných dětí

Publikační činnost

 • POSPÍŠIL, R., MACHŮ, E. Rizikové skupiny nadaných dětí In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. s. 112 – 119. ISBN 978-80-7392-055-5.

 • MACHŮ, E., POSPÍŠIL, R. Možné problémy nadaných dětí In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. s. 105 – 111. ISBN 978-80-7392-055-5.

 • POSPÍŠIL, R. Nadaní žáci a kázeňské přestupky. Gifted pupils and discipline problems. In Komenský, časopis pro učitele základní školy, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, ročník 132, č. 3, od s. 9-12, 4 s. ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí Nadaní žáci: výzva pro učitele. Mezinárodní seminář. Brno, 24.11.2009. Vystoupení v pracovní skupině
  POSPÍŠIL, R., ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M., PIŠTĚKOVÁ, L. Informovanost učitelů o problematice nadání.

Publikační činnost

 • POSPÍŠIL, R., ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M., PIŠTĚKOVÁ, L. Informovanost učitelů o problematice nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009. od s. 122-129. ISBN 978-80-210-5039-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • POSPÍŠIL, R. Research of the Significance of Function of the Class Teacher from the Point of View of the Class Teachers, the School Management, the Pupils and their Parents. In GÓMEZ CHOVA, L., MARTÍ BELENGUER, D., CANDEL TORRES, I. EDULEARN10 Proceedings CD. Valencia : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. od s. 3516-3521. ISBN 978-84-613-9386-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno, 5.-7.9.2011. Vystoupení v pracovní skupině
  KRÁTKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Zkušenosti studentů pedagogické fakulty s kyberšikanou.

Publikační činnost

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education