Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Radka Pavlíčková


D4 - DSP

Mgr. Radka Pavlíčková

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

NEWTON College, a.s. Generála Píky 7, 61300

Odborné zaměření:

Multikulturní výchova,výtvarná výchova / artefiletika a arteterapie, dramatická výchova / dramaterapie

Specializace:

Vzdělávání a výchova dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výtvarné a dramatické výchovy ve spojitosti s arte terapií.

Řešené projekty:

2006 – Rodinné podmínky facilitující vzdělávání romských dětí
2005 - Specifické podmínky rodinné výchovy u romských dětí z hlediska jejich vzdělávacích perspektiv

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Specifika ve vzdělávání a rodinné výchově romských dětí. In časopis Komenský. Brno : PdF MU, č.4 2007. s.31-35

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Uplatnění multikulturní a interkulturní výchovy v mezipředmětových vztazích rámcově vzdělávacího programu na II. stupni základní školy. In Sborník z mezinárodní konference Rubikova kostka-Multikulturalita. Praha :Komise Rady hl. Města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. s. 631-637. ISBN 80-903727-2-4

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Výchova a vzdělávávní romských dětí. In Sborník z konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc : PdF UP, 2006. s.63-68 ISBN 80-7220-280-4

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Rodinné podmínky facilitující vzdělávání romských dětí. In Sborník z konference Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno : PdF MU, 2006. s.54-59 ISBN 80-210-4163-3

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Romské dítě v pěstounské rodině. In Sborník z mezinárodní konference Sociália 2006. Hradec Králové : PdF UHK, 2006. s. 203-208, ISBN 978-80-7041-741-6

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Specifické podmínky rodinné výchovy a vzdělávání u romských dětí. In. Sborník z mezinárodní konference Sociália. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2005. ISBN 978-808082-160-9

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Dramatická výchova a její podíl na utváření identity romských dětí v rámci sociálně – osobnostního rozvoje. In. Sborník z mezinárodní konference Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Praha : Komise Rady hl. Města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. s.495-499. ISBN 80-903727-1-6

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Význam tvořivosti a jejího rozvoje u dětí. In GULOVÁ, L., ČECH, T. Teoreticko- metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno : Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2003. s.43-47. ISBN 80-8663-03-3

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Sociální práce s mládeží. In. GULOVÁ, L., ČECH, T. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno : Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2003. s.123-126. ISBN 80-86633-03-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Prezentace výstupu na konferenci Hodnoty a výchova PdF MU 30.8.2007 (Specifika hodnotové orientace romských dětí v rámci edukace s využitím prvků dramatické výchovy)

Zahraničí

 • Slovenská republika: Prezentace výstupu na mezinárodní konferenci - SOCIALIA 2007 Banská Bystrica 7.– 8. 11. 2007 (Prevence sociálně patologických jevů ve školním prostředí pomocí metod dramatické výchovy.)

Publikační činnost

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Specifika hodnotové orientace romských dětí v rámci edukace s využitím prvků dramatické výchovy. Brno : Katedra pedagogiky PdF MU, 2007. s.370-376. ISBN 978-80-86633-78-7

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Prevence sociálně patologických jevů ve školním prostředí pomocí metod dramatické výchovy. In. Sborník z mezinárodní konference Sociália 2007.Banská Bystrica: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2007. ISBN(v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Liberec: 1. mezinárodní konference "Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu" konaná dne 27.-28.11.2008. Prezentace příspěvku
  Uplatnění metod dramatické výchovy v rámci multikulturního vzdělávání dětí.

Publikační činnost

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Uplatnění metod dramatické výchovy v rámci multikulturního vzdělávání dětí In Sborník z 1.mezinárodní konference Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu. Liberec: Liberecké romské sdružení o.s. 2008. ISBN (v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • PAVLÍČKOVÁ, R. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných - (romských) dětí v jejich domácím prostředí. Remarks from Tutorage of Socially Disadvantaged (Roma) Children in their Home Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 75-75, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • NĚMEC, J., PAVLÍČKOVÁ, R., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace romských dětí očima studentů (domácích učitelů). In NĚMEC a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno : MUNI PRESS, 2010. od s. 43-58, 16 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education