Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Jana Nováková


D4 - DSP

PhDr. Jana Nováková

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, edukace žáků s mentálním postižením, edukace jedinců s poruchou autistického spektra

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, katedra speciální pedagogiky, 16.–17.9. 2009. Aktivní účast ve workshopu s názvem Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole. Příspěvek
  SRBKOVÁ, J. Žáci s poruchou autistického spektra a inkluzivní škola.

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B., SRBKOVÁ, J. Žáci s autismem a inkluze: je to možné? Pupils with Autism and Inclusion: Is It Possible? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 307-314, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • SRBKOVÁ, J. Son-Rise program a důvody rodičů pro jeho volbu. In PANČOCHA, K. (eds.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 135-140. 6 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika, Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Brno, Poříčí 9, 11. 10. 2011. Aktivní účast.
  NOVÁKOVÁ, J. Přijetí nebo odmítání žáků s poruchou autistického spektra vrstevníky?

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchou autistického spektra. Educational and Therapeutic Approaches in Students with Autism Spectrum Disorders. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 269-281, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • NOVÁKOVÁ, J. Nácvik sociálních dovedností jako součást inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Social Skills Training for Pupils with Autism Spectrum Disorders as a Part of Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 44. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • NOVÁKOVÁ, J. Nácvik sociálních dovedností jako součást inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Social Skills Training for Pupils with Autism Spectrum Disorders as a Part of Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 240-255. 15 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním. Experience of Students with Autism Spectrum Disorders in Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 261-270, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education