Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Petr Kopečný


D4 - DSP

PhDr. Petr Kopečný

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie. Problematika speciálně pedagogických přístupů k rozvoji komunikační schopnosti u dospělých osob se zdravotním postižením, oblast symptomatických poruch řeči, poskytování logopedické intervence v rezortu práce a sociálních věcí.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KLENKOVÁ, J., KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 135-147, 13 s. Neuveden. ISBN 978-80-7315-235-2.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ, L. Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 52-65, 14 s. ISBN 978-80-555-0591-6.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Študent na ceste k praxi II. Zborník abstraktov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013. ISBN 978-80-555-0777-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pedagogická fakulta MU. 12. 9. 2012. aktivní účast v sekci
  KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích.

 • Křtiny: Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012 "Neformální vzdělávání jako významná součást celoživotního učení." Kongresové centrum Mendelovy univerzity. 18. 9. 2012. aktivní účast v sekci KOPEČNÝ, P. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory.

 • Brno: Konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika. PdF MU, říjen 2012. aktivní účast
  KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením.

 • Praha: Sněm Asociace logopedů ve školství. MŠMT. 5. 11. 2012. odborná přednáška
  KOPEČNÝ, P. Možnosti stimulace komunikačních dovedností u žáků s mentálním a kombinovaným postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Zahraničí

 • Německo: Konference "Die Tagung ,Anschluss statt Ausschluss´, (Inklusive) Medienbildung an Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht."  Technische Universität, Dortmund, 23. 3. 2012 - aktivní účast v sekci
  GAJZLEROVÁ, L., KOPEČNÝ, P. Mediální výchova v RVP v České republice.

 • Slovenská republika: Studentská vědecká konference "Student na cestě k praxi" v oboru speciální pedagogika a léčebná pedagogika. Katedra speciální pedagogiky PF PU v Prešově. 15. 5. 2012. aktivní účast v sekci
  KOPEČNÝ, P. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky.

Publikační činnost

 • KLENKOVÁ, J., KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 135-147, 13 s. Neuveden. ISBN 978-80-7315-235-2.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ, L. Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 52-65, 14 s. ISBN 978-80-555-0591-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Konference Psychopedické společnosti a Katedry speciální pedagogiky PdF UK - Komunikace. Pedagogická fakulta UK. 13. 2. 2013. aktivní účast v plénu
  KOPEČNÝ, P. Posilování komunikačních dovedností u osob s mentálním postižením v zařízeních sociálních služeb.

 • Olomouc: XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Pedagogická fakulta UPOL. 8. 3. 2013. aktivní účast v sekci.
  KOPEČNÝ, P. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Studentská vědecká konference Student na cestě k praxi v oboru speciální pedagogika a léčebná pedagogika. Katedra speciální pedagogiky PF PU v Prešově. 15. 5. 2013. aktivní účast v sekci
  KOPEČNÝ, P. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb.

Publikační činnost

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb. In Študent na ceste k praxi II. Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013. ISBN 978-80-555-0777-4.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education