Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Kristýna Balátová


D4 - DSP

Mgr. Kristýna Balátová

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Specifické poruchy učení

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BALÁTOVÁ, K., MACHÁČOVÁ, I. Problematika specifických poruch učení v dospělosti (kvalitativní výzkum - případová studie). In VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

 • BALÁTOVÁ, K. Hodnoty u dětí s poruchami chování. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 15-21, 6 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference studentů DSP Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. PdF MU. 5. 10. 2010. Příspěvek
  BALÁTOVÁ, K. Hodnoty u dětí s poruchami chování

Publikační činnost

 • BALÁTOVÁ, K., MACHÁČOVÁ, I. Problematika specifických poruch učení v dospělosti (kvalitativní výzkum - případová studie). The Issue of Specific Learning Difficulties in Adulthood (Qualitative Research - Case Study). In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BALÁTOVÁ, K. Hodnoty u dětí s poruchami chování. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 15-21, 6 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

 • BALÁTOVÁ, K. Hodnoty jako bariéry v inkluzivním vzdělávání (u žáků s poruchou chování). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 337-346, 10 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Doktorandská konference. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. PdF MU, 2011. Příspěvek.
  BALÁTOVÁ, K. Výzkum hodnot u adolescentů s poruchami chování.

Publikační činnost

 • BALÁTOVÁ, K., PANČOCHA, K. Postoje budoucích učitelů k jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. Attitudes of Future Teachers towards Individuals with Disabilities as a Precondition of Successful Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 61-73, 13 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BALÁTOVÁ, K. Komplexní diagnostika specifických poruch učení ve Spojených státech amerických (USA). Comprehensive Diagnostics of Specific Learning Disabilities in the United States of America (USA). In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 57. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BALÁTOVÁ, K. Komplexní diagnostika specifických poruch učení ve Spojených státech amerických (USA). Comprehensive Diagnostics of Specific Learning Disabilities in the United States of America (USA). In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 379-389. 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BALÁTOVÁ, K. Výzkum hodnot u adolescentů s poruchami chování. In PANČOCHA, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 137-151, 15 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5663-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013
zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education