Výzkumní pracovníci - D2: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


D2

Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

didaktika literární výchovy, literatura pro děti a mládež

Specializace:

Literární komunikace, didaktická interpretace textu

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ZÍTKOVÁ, J. Kapitoly z didaktiky literární výchovy ve 2.-5. ročníku základní školy. Brno: PdF MU, 2004, 56 s., ISBN 80-210-3327-4.

 • ZÍTKOVÁ, J. Hodnotové preference v čítankách pro primární školu. In POLÁČEK, J. (ed.) Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace. Slavkov: BM Typo, 2003, s. 38-43.

 • ZÍTKOVÁ, J. Několik poznámek k literární komunikaci v primární škole. In JANÍK, T., MUŽÍK, V., ŠiIMONÍK, O. (ed.) Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. (CD) Brno: MU, 2004.

 • ZÍTKOVÁ, J. Slovenská literatura pro děti a mládež v českých čítankách. In ŠUBRTOVÁ, M. (ed.) Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Slavkov: BM Typo, 2004, s. 86-90.

 • ZÍTKOVÁ, J. Národní literatury v čítankách – paralely a souvislosti. In STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. (eds.) Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. Prešov: PdF PU, 2005, s. 30-34.

 • ZÍTKOVÁ, J. Nejnovější česká literatura pro děti a mládež v čítankách pro primární školu. In ŠUBRTOVÁ. M. (ed.) Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slavkov: BM Typo, 2005, s. 103-109.

 • ZÍTKOVÁ, J. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství. In LIGOŠ, M. (ed.) Odborová didaktika při príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2006, s. 227-238.

 • ZÍTKOVÁ, J. Uplatňování komunikačního zřetele v čítankách pro primární školu. In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání (CD). Brno: PdF MU, 2006. 6 s.

 • ZÍTKOVÁ, J. Z evaluačního výzkumu čítanek pro primární školu. In ŠUBRTOVÁ, M. (ed.) Cesty současné literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. Slavkov: BM Typo, 2006, s. 81-88.

 • ZÍTKOVÁ, J. Obraz dítěte a dětství v současných čítankách. In NOVÁK, R. (ed.) Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v zrcadle času. (CD) Ostrava: PdF OU, 2006, s. 130-136.

 • ZÍTKOVÁ, J. Metoda interpretace literárního textu – poznámky k literární výchově v primární škole. In Školní vzdělávací programy (metodický portál). Brno: PdF MU, 2006, 13 s. http://svp.muni.cz

 • ZÍTKOVÁ, J. Funkce čítanky v primární škole. In Školní vzdělávací programy (metodický portál). Brno: PdF MU, 2006, 20 s. http://svp.muni.cz

 • ZÍTKOVÁ, J. Několik poznámek k metodě didaktické interpretace uměleckého textu na základní škole. In MLČOCH, M., HOMOLOVÁ, K. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex, 2007, s. 251-256.

 • Recenze a články v časopise Ladění.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. PdF UP v Olomouci, 12. a 13. 4. 2007.

 • Konference Přístupy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. PdF MU Brno, 12. a 13. 9. 2007.

 • Odborný seminář Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. PdF OU v Ostravě, 15. a 16. 11. 2007.

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, 11 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • ZÍTKOVÁ, J. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In BARTOŇOVÁ, M. et al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 237-248. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • ZÍTKOVÁ, J. K pojetí literárního textu jako předmětu didaktické interpretace na základní škole. In MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. [CD] Olomouc: PdF UP, 2007, s. 394-401. ISBN 978-80-244-1947-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. PdF UP v Olomouci, 10. a 11. 4. 2008. Prezentace příspěvku
  Recepce lyrické poezie žáky primární školy.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. PdF MU, 17.9. 2008. Prezentace příspěvku
  Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem.

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, 15 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • ZÍTKOVÁ, J. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, MU, 2008, s. 279-292. ISBN 978-80-7315-168-3. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • ZÍTKOVÁ, J. Několik poznámek ke struktuře obsahu literární výchovy na základní škole. In NOVÁK, R. (ed.) Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. [CD] Ostrava: PdF OU, 2008, s. 84-89. ISBN 978-80-7368-492-1.

 • ZÍTKOVÁ, J. Tvořivá interpretace a lyrický text. In ŠUBRTOVÁ, M. (ed.) Nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2008, s.65-71. ISBN 978-80-903707-6-0.

 • ZÍTKOVÁ, J. Uplatňování komunikačního zřetele v čítankách pro primární školu. In ZÍTKOVÁ, J. (ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: MU, 2008, s. 109-115. ISBN 978-80-210-4533-0.

 • ZÍTKOVÁ, J. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. (Příspěvek na mezinárodní konferenci s tématem Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole pořádané KČJL PdF UP v Olomouci 10. a 11. 4. 2008. Sborník je v tisku, bibliografický údaj bude upřesněn.)

 • ZÍTKOVÁ, J. (Ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4533-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2.-3.4. 2009. Vystoupení v sekci.
  ZÍTKOVÁ, J. Verbální tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami inspirovaná lyrickou poezií

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Pedagogická fakulta MU, 16.-17.9. 2009. Vystoupení v sekci.
  ZÍTKOVÁ, J. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství

 • Ostrava: Konference s mezinárodní účastí Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi a mládeží – spojující a rozdělující. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 5.-6.11. 2009. Vystoupení v sekci.
  ZÍTKOVÁ, J. Ke čtenářským preferencím a schopnosti adaptivního čtení při recepci lyrické poezie u žáků primární školy

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství UP, 2009, s. 392-400, ISBN 978-80-244-2240-4

 • ZÍTKOVÁ, J. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. Verbal Creativity of Pupils with Special Educational Needs and Different Level of Individual Reading. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 138-138, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ZÍTKOVÁ, J. Ke čtenářským preferencím a schopnosti adaptivního čtení při recepci lyrické poezie u žáků primární školy. Příspěvek na konferenci Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi a mládeží – spojující i rozdělující konané na PdF UO 5. a 6. listopadu 2009. Sborník se připravuje, bibliografický údaj bude doplněn.

 • ZÍTKOVÁ, J. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. Verbal Creativity of Pupils with Special Educational Needs and Different Quantity of Reading Books. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 275-286. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině. Příspěvek
  ZÍTKOVÁ, J. Charakter literární komunikace s vybranými jevy lyrických textů v čítankách pro primární školu.

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. K didaktické interpretaci lyriky v čítankách pro primární školu. Didactic Interpretation of Lysical Texts in the Readers for Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 191-200, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • ZÍTKOVÁ, J. Verbální tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami inspirovaná lyrickou poezií. In KUSÁ, J., SLÁMA, J. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: vydavatelství UP, 2010, s. 309-316. ISBN 978-80-244-2435-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Mezinárodní vědecká konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. PdF UP v Olomouci, 12. 4. 2011. Zařazení v pracovní skupině. Zítková, J.: Obrazy zdravotně handicapovaných hrdinů v čítankových antologiích.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU Brno, 7. 9. 2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  ZÍTKOVÁ, J. Tematika zdravotního handicapu v čítankách pro základní školu.

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. Potenciální modelovost reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy. Presentation of Disability in Literature Readers as a Potential Model. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 73. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • ZÍTKOVÁ, J. Potenciální modelovost reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy. Presentation of Disability in Literature Readers as a Potential Model. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 570-583, 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - "PProfesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole". PdF MU Brno, 12. 9. 2012.
  ZÍTKOVÁ, J. Vztah porozumění textu a volby budoucí profese u žáků s SPU.

Publikační činnost

 • ZÍTKOVÁ, J. Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Text Comprehension and Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 205-212, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • ZÍTKOVÁ, J. Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012. s. 35-58. ISBN 978-80-210-6053-1.

 • ZÍTKOVÁ, J. Obrazy zdravotně handicapovaných hrdinů v čítankových antologiích pro základní školu. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex, 2012. s. 285-293. ISBN 978-80-7409-050-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education