Výzkumní pracovníci - D2: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.


D2

Mgr. Ema Štěpřová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Sociální pedagogika, projektování zaměřené sociálně znevýhodněné skupiny, zejména na integraci romského obyvatelstva. Kvalitativní a kvantitativní výzkum se zaměřením na okruh žáků se sociálním znevýhodněním

Specializace:

Sběr dat a třídění vzhledem ke sledovaným oblastem šetření; komunikace s vybranými školami a mimoškolními zařízeními; studium výzkumného prostředí; výběr respondentů a informantů; práce se zaměřenými skupinami; vyhodnocení výzkumných šetření; publikační činnost

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2009. 146 l, 77 l. příl. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

 • NĚMEC, J., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Buďte rádi, že máte chytré ženy aneb Romská žena v zrcadle vyprávění. In Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. od s. 283-299, 17 s. ISBN 80-7330-087-7.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Historie Romů - O původu vlasti Romů [on-line]. Zlín : Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraje, 2005. Zkola.cz.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E., DVOŘÁČEK, T. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogiky.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociální práce pro kombinované studium. In E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Specifika romské rodiny [on-line]. : Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraj, 2005. Zkola.cz.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Teoretická východiska multikulturní výchovy. In STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2005. od s. 178 - 188, 10 s. ISBN 80-210-3687-7.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Volnočasová zařízení a organizace pro romské děti a mládež v rámci města Brna. In Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno : Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, 2004. ISBN 80-8633-14-4.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vybrané aspekty sexuální výchovy. In GULOVÁ, L., ČECH, T. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno : Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy, 2003. od s. 15 - 18, 3 s.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Historie Romů - O původu vlasti Romů. : Dostupné na: www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/ , 2002.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Specifika romské rodiny. : Dostupné na: www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/ , 2002.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní konference Katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno, PdF MU, srpen 2007.

 • Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář). Brno, 28.11.2007.

 • Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. Brno, 28.11.2007.

 • Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. Brno, 28.11.2007.

Organizace konferencí/workshopů

 • Celosvětová mezinárodní konference, ICCP - THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Konference 5. – 6. 9. 2007.Brno, PdF, 2007.

Publikační činnost

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Hodnoty romských rodin v rámci města Brna. In Hodnoty a výchova. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference Katedry pedagogiky PdF MU, Brno: PdF MU, 2007.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. In Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno, PdF MU, 2007.(v tisku)

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. In Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno, PdF MU, 2007.(v tisku)

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Pedagogická a sociální praxe. Praxe sociálních pedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelů a pedagogů volného času. (elektronický kurz). 2007.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Kdo jsou Romové? In. GULOVÁ, L. K otázkám sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. Brno, PdF MU, 2007 (v tisku)

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Romové. In. GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a multikulturní výchova. Brno, PdF MU, 2007 (v tisku)

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Organizovaný volný čas romských dětí v Brně. In. Výchova a volný čas 2. Brno, MSD, s. 110 – 113, 2007, ISBN 978-80-86633-97-8.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Pedagogická a sociální praxe. In E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. E-learningový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a CŽV.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Vzdělávání asistenta pedagoga v prostředí PdF MU, vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. Odborný seminář pořádaný v rámci VZ s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. (PdF MU, 10. 4. 2008)

 • Brno: Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. Mezinárodní konference - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PdF MU, 17. 9. 2008)

 • Brno: Vlivy prostředí na rozvoj nadání romského žáka. Mezinárodní konference - Učitel a nadaný žák. (PdF MU, 20. 11. 2008)

Publikační činnost

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Co víme o národnostních menšinách žijících v České republice? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 245-264, 19 s. Vzděl. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Jaká hnutí skinheads působí v České republice? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Kdo jsou lidé s odlišnou sexuální orientací a jaké mají problémy? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Kdo jsou Romové? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. In KLAPKO, D. Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • BUCHTOVÁ, Z., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vlivy prostředí na rozvoj nadání romského žáka. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře  1. vyd. Brno : MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. od s. 6-6, 1 s. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. In Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, 16.-17.9. 2009.
  NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů pedagoga v kontextu transakční analýzy

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sekce Edukační přístupy jako prevence rizik sociálního znevýhodnění aplikovaná ve školním i mimoškolním prostředí budou představeny a diskutovány v této sekci. PdF MU 16.-17.9.

Publikační činnost

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of Transaction Analysis. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 71-71, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. E-learningový kurs pro studenty doučující děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. Brno, 2009. Katedra sociální pedagogiky PdF MU. E-learningový kurz pro studenty prezenčního studia MU v rámci předmětu Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of the Transaction Analysis. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 211-227. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • ŠTĚPAŘOVÁ, E. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů. Romany Language from University Students´ Point of View. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 16 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., PAVLÍČKOVÁ, R. Edukace romských dětí očima studnetů - domácích učitelů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 43-58, 16 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace romských žáků očima pedagogikých asistentů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 59-80, 21 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-94, 14 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 8-55, 47 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 56-91, 35 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

 • BUCHTOVÁ, Z., GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Vztah studentů pedagogické fakulty k romskému etniku v diskurzní analýze. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 92-109, 17 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Workshop. Setkání asistentů pedagoga a jejich příznivců. PdF MU 25. 11. 2011, autor workshopu Gulová Lenka, spoluautoři workshopu Štěpařová Ema a Vodičková Martina.

Publikační činnost

 • GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, M. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). The Research among Romology Students (Cultural Differences Can Enrich Us). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 153-170, 18 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018