Výzkumní pracovníci - D2: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.


D2

PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika IVZ

Specializace:

Dějiny pedagogiky, Didaktika integrovaného vědního základu

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Introduction to pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno : PdF MU, 2008. od s. 4-45, 42 s. Pedagogická teotie.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Outline of the history of pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno : PdF MU, 2008. od s. 46-68, 22 s. Pedagogická teorie.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. 1. vyd. Brno : MSD s.r.o., 2008. 97 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-7392-040-1.

 • ŠMAHELOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J. Kapitoly z obecné pedagogiky. 1. vyd. Brno : MSD s.r.o., 2007. 140 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Didaktika integrovaného vědního základu. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HORKÁ, H (Eds.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno : MSD s.r.o., 2007. od s. 110-111, 2 s. ISBN 978-80-86633-95-4.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno : MSD s.r.o., 2008. od s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4.

 • FABIÁNKOVÁ, B. Prvouka v 1. - 3. ročníku základní školy. Brno : Paido, 1996. 59 s. ISBN 80-85931-31-1.

 • FABIÁNKOVÁ, B. Didaktika prvouky. Brno: Paido, 1995, 55 s. ISBN 80-85931-03-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Seminář s mezinárodní účastí "Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky". Brno: katedra pedagogiky PdF MU, 15. listopadu 2007. Název příspěvku:
  Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy

Publikační činnost

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno : MSD, Lidická 23, Brno, 2007. od s. 259-269, 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Seminář s mezinárodní účastí "Učitel a nadaný žák ". Brno: PdF MU, 20. listopadu 2008. Název příspěvku:
  Nadaní žáci na 1. stupni základní školy

Publikační činnost

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nadaní žáci na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno : PdF MU, 2008. od s. 56-59, 3 s. ISBN 978-80-7392-055-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Seminář s mezinárodní účastí "Nadaní žáci - Výzva pro učitele." Brno: PdF MU, 18.11. 2009. Název příspěvku:
  ŠMAHELOVÁ, B. Práce s mimořádně nadanými žáky na 1. stupni základní školy

Publikační činnost

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Práce s mimořádně nadanými žáky na 1.stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. 1. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 24-25. ISBN 978-80-210-5023-5.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J, ŠMAHELOVÁ, B. Nadaný žák na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MU, 2009, od s. 188-206, 19 s. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nový způsob výuky předmětu Didaktika integrovaného vědního základu. In NELEŠOVSKÁ a kol. (eds.) Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogoky.1. vyd. Olomouc: Votobia 2009,od s. 119-123, 5 s. ISBN 978-80-7220-315-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Seminář s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, 7.9.2010. Vystoupení v pracovní skupině. Název příspěvku
  ŠMAHELOVÁ, BOHUMÍRA. Práce s nadanými dětmi na 1. stupni základní školy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v plénu.
  ŠMAHELOVÁ, BOHUMÍRA. Práce s nadanými žáky v primární škole.

Publikační činnost

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky v primární škole. Work with Gifted Pupils in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými dětmi na 1. stupni základní školy ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 22. ISBN 978-80-210-5274-1

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými dětmi na 1. stupni základní školy ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 197-200, 4 s. ISBN 978-80-210-5330-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni ZŠ. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5760-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2012. od s. 220-228, 9 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education