Výzkumní pracovníci - D2: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.


D2

prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Odborné zaměření:

Obecná didaktika, pedeutologie

Specializace:

Vzdělávací strategie, vzdělávání nadaných žáků, pregraduální příprava učitelů, pedagogická praxe

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠIMONÍK, O.; ŠKRABÁNKOVÁ, J. The role of the integrated conceptional maps in the education process. In Modern Science and Textbook Creation. Brochure of conference. Part 3. Frankfurt am Mohan: Educational Publisher Didaktis Ltd, 2006. ISBN 80-85456-12-3. s. 41-51

 • ŠIMONÍK, O. Čtenářská gramotnost v kontextu kvality lidského života a poslání školy. In Čitateľská gramotnosť detí mladšieho školského veku. Zborník z medzinárodnej konferencie. Banské Bystrica: PdF UMB, 2006. ISBN 80-8083-234-X. s. 29-34

 • ŠIMONÍK, O. The influence of pedagogical and social environments on the educational activities of newly qualified teachers. In Selected Educational Problémes. Symposium reports of conference. Krakov: Impuls, 2005. s. 161-172. ISBN 83-7308-563-7

 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. 128 s. ISBN 80-86633-30-6

 • ŠIMONÍK, O. Příprava budoucích učitelů. Brno: MSD, 2005. 95 s. ISBN 80-86633-32-2

 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. 140 s. ISBN 80-86633-33-0

 • ŠIMONÍK, O. Vztah teorie a praxe v pregraduální přípravě učitelů. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference. [CD ROM] Brno: PdF MU, 2005, 8 s. ISBN 80-86633-38-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní vědecký seminář Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Přednesený referát: Edukace nadaných žáků: teorie, výzkum, dokumenty a realita. Den konání: 15. listopadu 2007 na PdF MU v Brně.

 • Mezinárosní vědeceká konference Hodnoty a výchova. Přednesený referát: Výuka didaktiky a výchova k hodnotám. Datum konání: 30.– 31. srpna 2007 na PdF MU v Brně.

 • Mezinárosní vědeceká konference Hodnoty a výchova. Přednesený referát: Podpora nadání – významný společenský úkol. Datum konání: 30.– 31. srpna 2007 na PdF MU v Brně.

Zahraničí

 • Polsko: Mez. Věd. konference Edukacja; konteksty historyczno-pedagogiczne. Proces hystoryczny a współszesne unowoczešnianie systemu dydakticznego.  Krakov, leden 2007.

 • Slovenská republika: ŠIMONÍK, O.; ŠKRABÁNKOVÁ, J.: Nadaní žáci z pohledu evaluace jejich výsledků v přírodovědných soutěžích. Referát na mez. Konferenci v únoru 2007.Banská Bystrica.

Organizace konferencí/workshopů

 • Uspořádání mezinárodního semináře na téma Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky dne 15. listopadu 2007. 148 účastníků.

 • Mezinárodní konference Hodnoty a výchova, která se konala 30.-31. srpna 2007 na PdF MU v Brně.

Publikační činnost

 • ŠIMONÍK, O.: Edukace nadaných žáků: teorie, výzkum, dokumenty a realita. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, který se konal 15. listopadu 2007 na PdF MU v Brně. CD ROM. Brno: MSD, 2007, 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • ŠIMONÍK, O.: Výuka didaktiky a výchova k hodnotám. In Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30.– 31. srpna 2007 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2007. CD ROM. s. 442-449. ISBN 978-80-86633-78-7.

 • ŠIMONÍK, O.: Podpora nadání – významný společenský úkol. In Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30.– 31. srpna 2007 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2007. CD ROM. s. 450-456. ISBN 978-80-86633-78-7.

 • ŠIMONÍK, O.; ŠKRABÁNKOVÁ, J.: Nadaní žáci z pohledu evaluace jejich výsledků v přírodovědných soutěžích. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 3. Banská Bystrica: UMB, 2007. 283 s. ISBN 978-80-8083-457-9. 9 s.

 • ŠIMONÍK, O.: Rozdíly vstupní úrovně žáků 1. třídy ve vazbě na rodinnou výchovu a návštěvu mateřské školy. In Kasáčová, B., Lipnická, M., Huľova, Z. (eds.): Školská připravenost detí v kontinuite predškolskej elementarnej edukácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banské Bystrica : PdF UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-359-6. s. 395-404

 • Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, který se konal 15. listopadu 2007 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2007. Editoři: O. Šimoník, J. Škrabánková, j. Šťáva.

 • ŠIMONÍK, O.: Edukace nadaných žáků. Projekt dílčího výzkumného úkolu, řešeného v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělá¬vacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. 2007- 2011. Brno: PdF MU, 2007. 12 stran.

Další aktivity

 • Pracovní seminář se zástupci PPP Vyškov – dohodnutí spolupráce – data pro řešitele záměru. Mgr. Eva Krátká (pracovnice PPP) připraví projekt disertační práce a bude se ucházet o DSP v rámci VZ.

 • Pracovní seminář se zástupci PPP Znojmo – dohodnutí spolupráce, příprava projektu. Mgr. Jana Flachowská (pracovnice PPP, absolventka oboru psychologie) připraví projekt disertační práce a bude se ucházet o DSP v rámci VZ

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí Učitel a nadaný žák, PdF MU, 20. listopad 2008, organizace a vedení semináře. Prezentace referátů:
  ŠIMONÍK, O., BŘOUŠKOVÁ, H., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Komunikační specifika nadaných žáků 2.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVOTNÁ, M. Diferenciace a individualizace ve vyučování.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí Učitel a nadaný žák, PdF MU, 20. listopad 2008, organizace a vedení semináře.

Publikační činnost

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠIMONÍK, O., BŘOUŠKOVÁ, H. Komunikační specifika nadanýchžáků II. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí, který se konal20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., BŘOUŠKOVÁ, H. Komunikační specifika nadaných žáků II. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák, pořádaného 20. listopadu 2008 na PdF MU v Brně. s. 19-20. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVOTNÁ, M. Diferenciace a individualizace ve vyučování. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, který se konal v listopadu 2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. s. 105-109. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Pupils Gifted for Natural Sciences and Evaluation of Their Results Concerning Chemical Olympics. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Education and Talent 1. Brno: PdF MU, 2008, str. 38-47. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Přírodovědně nadaní žáci a evaluace jejich výsledků v rámci chemických olympiád. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Výchova a nadání 1. Brno: PdF MU, 2008, str. 35-44. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Výchova a nadání 1. Monografie vydaná v rámci řešení výzkumního záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Brno: MSD, 2008, 99 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Education and Talent 1. Monografie vydaná v rámci řešení výzkumního záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Brno: MSD, 2008, 88 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, který se konal v listopadu 2008 na PdF MU v Brně. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, který se konal v listopadu 2008 na PdF MU v Brně. [CD ROM]. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci z pohledu evaluace jejich výsledků v přírodovědných soutěžích. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 3. Banská Bystrica: UMB, 2008. s. 283-291.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva pro učitele. Brno, PdF MU, 18.11. 2009. Přednášky v plénu.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M. Profil učitele nadaného žáka.
  ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M., PIŠTĚKOVÁ, L., POSPÍŠIL, R. Informovanost učitelů o problematice nadání.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Metody a způsoby práce s nadanými žáky.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. Problematika nadání dětí cizinců v České republice.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva pro učitele. Brno, PdF MU, 18.11. 2009.

Publikační činnost

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M. Profil učitele nadaného žáka. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 113-121. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M., PIŠTĚKOVÁ, L., POSPÍŠIL, R. Informovanost učitelů o problematice nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 122-129. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Meody a způsoby práce s nadanými žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 170-178. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 179-187. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O. Názory učitelů na problematiku nadaných žáků. In Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. od s. 19-35, 17 s. Výzkumné zprávy číslo 7. ISBN 978-80-7392-121-7

 • ŠIMONÍK, O. Talented Pupils - Views Teachers. In Education and Talent 3. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. od s. 18-34, 17 s. Výzkumné práce. Svazek 5. ISBN 978-80-7392-110-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. Brno, 7. září 2010. Přednáška v plénu.
  ŠIMONÍK, O. Přístupy k vzdělávání nadaných žáků; některé zkušenosti učitelů.
  ŠIMONÍK, O., PIVODA, P. Talent a nadání ve vzdělávání.

 • Brno:Odborný seminář Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 25. 11. 2010. Úvodní referát.
  ŠIMONÍK, O. Nástin koncepce přípravy, rozvíjející osobnost budoucího učitele z hlediska aktivity, samostatnosti a tvořivosti.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, 7. 9. 2010. Organizátoř: Šimoník, O., Šťáva, J.

 • Brno: Odborný seminář Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. PdF MU, 25. 11. 2010.

Publikační činnost

 • ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 207 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • ŠIMONÍK, O. Postoj a přístup učitelů základních škol k vzdělávání nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 20-30, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 182 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • ŠIMONÍK, O. Elementary School Teachers Attitude and Approach to the Education of Gifted Pupils. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 16-26, 11 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 25 s. ISBN 978-80-210-5274-1

 • ŠIMONÍK, O. Přístupy ke vzdělávání nadaných žáků; Některé zkušenosti učitelů. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 20 ISBN 978-80-210-5274-1

 • ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 244 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • ŠIMONÍK, O. Nástin koncepce přípravy, rozvíjející osobnost budoucího učitele z hlediska aktivity, samostatnosti a tvořivosti. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno : MU, 2010. od s. 137-145, 9 s. ISBN 978-80-210-5368-7. (CD-ROM)

 • ŠIMONÍK, O. (ed.) Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno : MU, 2010. ... s. ISBN 978-80-210-5368-7. (CD-ROM)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • ... In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • ... In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education