Výzkumní pracovníci - D2: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.


D2

MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Dramatická výchova

Specializace:

Divadlo fórum, Projekty a DV, DV a žáci se speciálním znevýhodněním.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Jak na divadlo fórum. 1. vyd. Brno : PdF MU, 2006,. 120 s. pedagogika. ISBN 80-86633-56-X

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Příprava studentů PdF MU na řešení problémových situací ve škole a sociálních zařízeních. In School and Health. Brno: MU, 2006,. od s. 753-765, 13 s. ISBN 55-968A-200602

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Rozvoj verbální a neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy. In Komunkace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Brno: PdF MU, 2006,. od s. 69-75, 6 s

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Využití dramaterapie v dramatické výchově. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická konfeence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. od s. 45-48, 162 s. ISBN 80-244-1264-0

 • Divadla

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Domácí násilí. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Identita. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Jsem jiná? 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Outsider. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Přátelství. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Rasismus.

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Zrada. 2006

  • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Ztráta smyslu života. 2006

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • 20. - 21.3. 2007 aktivní účast na III. Dramaterapeutické konferenci, Olomouc (PdF UP)

 • 27.-29. 8. 2007 aktivní účast na konferenci Škola a zdraví, Brno (KPsy, PdF MU)

 • 30. - 31.8. 2007 aktivní účast na konferenci Hodnoty a výchova, Brno (KP, PdF MU)

 • 12.9. 2007 aktivní účast na konferenci Přístupy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole (Ksp PdF MU)

 • 20.9. 2007 aktivní účast na konferenci Násilí z pohledu společenských věd (Policejní akademie ČR v Praze)

 • 4. - 6. 10. 2007 aktivní účast na konferenci Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí, Praha

 • 9. - 10. 11. 2007 účast na konferenci Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání na našich školách (CVČ Lužánky, Brno)

Zahraničí

 • Anglie: 23.-24.6. 2007; Cardboard Citizens; London, UK; Theatre of the Oppressed - Jana Sanskriti Weekend

 • Anglie: 19.-23.2. 2007; Cardboard Citizens; London, UK; Theatre of the Oppressed - Rainbow of Desires Week

 • Anglie: 12.-16.2. 2007; Cardboard Citizens; London, UK; Theatre of the Oppressed – Forum Week

 • Anglie: 27.-28.1. 2007; Cardboard Citizens; London, UK; Theatre of the Oppressed – Joker Weekend

Organizace konferencí/workshopů

 • Joker víkend. 2007; Dílna seznamuje účastníky se zásadami rozvíjení dialogu v Divadle Fórum skrze postavu Jokera. Studenti si sami vyzkouší vést představení, jednat s divákem v jeho průběhu a motivovat ho k jednání na jevišti. Dílna je určená studentům MU se zájmem o Divadlo Fórum.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Poznávání světa nevidomých pomocí metod dramatické výchovy. In School and Health. Brno : MU, 2007. od s. 891-896, 6 s. ISBN 978-80-210-4374-9.

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha : Policejní akademie ČR, 2007. od s. 131-144, 14 s. ISBN 978-80-7251-253-9.

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Metody a techniky Dv při práci s nevidomými. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. od s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-244-1652-6.

 • HAMADOVÁ, P.; PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno : PdF MU v Brně, 2007. od s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • PAVLOVSKÁ,M.; REMSOVÁ, L. Vlasta. Divadlo fórum na téma šikana pro ZŠ a SŠ. 2007.

 • PAVLOVSKÁ,M. Duha touhy, terapie nebo divadlo? Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2007, 8, od s. 52-56, 5 s. ISSN 1214-603X. 2007.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Sedmihorky: Čtvrtá mezinárodní konference O výchově a volném čase: Metodologická paradigmata pedagogiky volného času, 16. -17. června 2008, Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času.
  Hlavní referát na téma Dramatická výchova jako nový směr ve výchově a v přípravě pedagogů volného času; Divadlo pod pavlačemi. Výstup Dramatická výchova v rámci sociální pedagogiky, In.: Tři cesty k pedagogice volného času, 2008 (v tisku).

 • Liberec: Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání, 2. a 3. října 2008, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání. Prezentace příspěvku
  PAVLOVSKÁ, M. REMSOVÁ, L. téma John Somers Dramatická výchova a interaktivní divadlo. Výstup příspěvek ve sborníku (v tisku).

 • Hradec Králové: XVI. celostátní konferenci ČAPV, Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy, 2. - 4. září 2008. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie a Česká asociace pedagogického výzkumu. Prezentace příspěvku
  Divadlo fórum s romskou mládeží skrze kvalitativní výzkum.

 • Ostrava: Celostátní odborný seminář Profesionalizace učitelského vzdělávání konal, 23. a 24. ledna 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Prezentace příspěvku
  Další směřování specializace dramatická výchova na katedře sociální pedagogiky PdF MU.

 • Brno: Festival dramatické výchovy na PdF MU Drápek, 21. -23. května 2008. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky. Prezentace projektu
  REMSOVÁ a kol. a 2. ročník studentů KsoP Divadlo Přemýšlej ; realizace divadla fórum v DROM, romské středisko, Bratislavská 41, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub Brána Divadlo „Přemýšlej“ pod pavlačemi kol. Remsová a 2. ročník studentů KsoP.

 • Brno: Nultý ročník Festivalu Divadla Fórum — aplikace divadla fórum Augusta Boala do českého prostředí, 7. – 9. března 2008. JAMU, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a Výchova. Prezentace příspěvků
  Divadlo fórum na PdF MU, Jak se hraje „fórum“ v londýnské společnosti Cardboard Citizens; plenární diskuse Koho a kdy měnit, nebo neměnit aneb Úvaha o výměně postav na jevišti v Divadle fórum a dodržování jejich charakteru; prezentace projektu a realizace dvou představení divadla fórum Projekt Divadlo Přemýšlej: Od nedůslednosti k záškoláctví a Jak se nebát být jiný kol Remsová a 2. ročník studentů KsoP

 • Brno: II. Sympózium sociální pedagogiky, Brno 29. listopadu 2008. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky prezentace projektu
  Divadlo „Přemýšlej“ kol Remsová a 3. ročník studentů KsoP - výstup, příspěvek ve sbroníku (v tisku); prezentace příspěvku Dramatická výchova v sociálně edukační oblasti.

Organizace konferencí/workshopů

 • Festival dramatické výchovy na PdF MU Drápek, Brno 21. -23. května 2008. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky

 • Festival dramatické výchovy na PdF MU Drápek, Brno 21. -23. května 2008. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky. Organizace Setkání tvůrčího týmu Projektu divadla ve výchově z dílny Johna Somerse

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Příběh most mezi generacemi. In School and Health 21. Brno : PdF MU, 2008. od s. 45-51, 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. John Somers Dramatická výchova a interaktivní divadlo (sborník z konference, v tisku, 2008)

 • REMSOVÁ, L. Dramatická výchova v rámci sociální pedagogiky, In.: Tři cesty k pedagogice volného času, 2008 (V tisku)

 • REMSOVÁ, L., KREJČOVÁ, B. Divadlo „Přemýšlej“ (sborník z konference, v tisku, 2008)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Výzkum a DV. PdF MU, 21.4.2009, vystoupení v plénu.
  REMSOVÁ, L. Výzkum v dramatické výchově v závěrečných pracích studentů Katedry sociální pedagogiky PdF MU.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. DV pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno. PdF MU. 22.-23.4.2009, vystoupení v pracovní skupině.
  PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO. D., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. PdF MU, 16.-17.9.2009, vystoupení v pracovní skupině.
  REMSOVÁ, L. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group

Organizace konferencí/workshopů

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Výzkum a DV. PdF MU, 21.4.2009

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. DV pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno. PdF MU. 22.-23.4.2009

Publikační činnost

 • REMSOVÁ, L. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. Focuse Groups Method and Interactive Theatre. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 81-81, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M., KLAPKO, D., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 11 , ISBN 978-80-210-4849-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Chorvatsko: celosvětový festival Pula Forum - festival of Theatre of the Oppressed. Istarsko Narodno Kazaliste, Pula, 19.-24.6. 2010 účast na seminářích
  Helen Sarapeck: The Aesthetics of the Oppressed in Forum Theatre.
  Geo Britto: Legislative Theatre.
  Bárbara Santos: The Invasion of the Brain.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: uspořádání workshopu Interaktivní divadlo. PdF MU, 23.-27.11. 2010. Organizátoři: Pavlovská, M., Remsová, L.

 • Chorvatsko: workshop Legislative Theatre towards The Change v rámci celosvětového festivalu divadla utlačovaných - Pula Forum 2010, Pula, Istarsko Narodno Kazaliste, 26.6.2010
  REMSOVÁ, L. Podpořme změnu!, neformální skupina.

 • Chorvatsko: workshop The Golden Cage - The Story of David v rámci celosvětového festivalu divadla utlačovaných - Pula Forum 2010, Pula, Istarsko Narodno Kazaliste, 26.6.2010, Remsová, Lenka - ve spolupráci s kolektivem studentů KSoP PdF MU.

 • Chorvatsko: workshop The Golden Cage - The Story of Magda v rámci celosvětového festivalu divadla utlačovaných - Pula Forum 2010, Pula, Istarsko Narodno Kazaliste, 26.6.2010, REMSOVÁ, L. a kolektiv studentů KSoP PdF MU.

 • Na vlastních nohou. Workshop zabývající se výzkumem procesu sociální integrity jedince a jeho potenciální sociální exkluze. REMSOVÁ, L. a kolektiv studentů KSoP PdF MU.
  7.4. 2010 Dětský domov Moravská Třebová
  9.4. 2010 Dětský domov Pyšely
  14.4. 2010 Výchovný ústav Olešnice na Moravě
  21.4. 2010 Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, Praha
  3.12. 2010 o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum v Žatci.

 • Dokaž být sám sebou. Workshop zabývající se výzkumem procesu utváření a přijetí sociální role klienta výchovného ústavu. REMSOVÁ, L. a kolektiv studentů KSoP PdF MU.
  7.4. 2010 Dětský domov Moravská Třebová
  9.4. 2010 Dětský domov Pyšely
  14.4. 2010 Výchovný ústav Olešnice na Moravě
  21.4. 2010 Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, Praha

Publikační činnost

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární intervence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. The Effect of Interactive Theatre as a Means of Primary Prevention of Social Pathological Phenomena in Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • ... In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • ... In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education