Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.


D2
od 31.12.2010

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie, ICT

Vybrané publikace, odborná činnost:

PITNEROVÁ, P. Připravujeme budoucí učitele na integraci žáků se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: muni PRESS, 2009. od s. 121-130, 9 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí k problematice osob se specifickými potřebami "Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice" Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 4. a 5. března 2009, příspěvek v sekci Surdopedie a v sekci Doktorandi
  Jsou budoucí učitelé připraveni na integraci žáků?

 • Hradec Králové: "Metodologické otázky kvalifikačních prací studentů speciální pedagogiky" Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 1. 4. 2009. Vystoupení v praconí skupině.
  Připravenost budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků.

 • Brno: „Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky“ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 12. 5. 2009, příspěvek
  Připravujeme budoucí učitele na integraci žáků se sluchovým postižením.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní častí "Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. MSM 0021622443. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 16.-17. 9. 2009

Publikační činnost

 • PITNEROVÁ, P. Připravujeme budoucí učitele na integraci žáků se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : muni PRESS, 2009. od s. 121-130, 9 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • PITNEROVÁ, P. Jsou budoucí učitelé připraveni na integraci žáků?. In Aktuální problémy metodologie a metodiky ve spceiální pedagogice. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 11 s. ISBN 978-80-244-2492-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Konference s mezinárodní účastí. "Rodina a její místo ve speciální pedagogice." Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP, 3. – 4. 3. 2010. Vystoupení v pracovní skupině Doktorandi. Název příspěvku
  PITNEROVÁ, P. Postavení rodiny v systému péče o dítě se sluchovým postižením

Publikační činnost

 • PITNEROVÁ, P. Role učitel při integraci žáka se sluchovým postižením. Teacher´s Role in Integration of Pupils with Hearing Impairments. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PITNEROVÁ, P. Žáci se sluchovým postižením ve škole. Students with Hearing Impairment in School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 153-164, 12 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • PITNEROVÁ, P. Připravenost učitelů na práci se žáky se sluchovým postižením. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 109-117, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5340-3.

 • PITNEROVÁ, P. Postavení rodiny v systému péče o dítě se sluchovým postižením. In POTMĚŠIL, M. (ed.) XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE k problematice osob se specifickými potřebami. 2010. ISBN 978-80-903832-7-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • PITNEROVÁ, P., PANČOCHA, K. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. Future Teacher’s Knowledge of Special Education as a Precondition for Successful Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 75-87, 13 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 68. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 522-532, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Osoby se zdravotním postižením a jejich kompetence potřebné pro trh práce. People with Disabilities and their Competences Needed at the Job Market. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 69. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 511-521, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013


zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education