Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Psychopedie, Problematika osob s mentálním postižením, Kariérové poradenství

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006, 206 s. ISBN 80-86633-40-3.

 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, 330 s. ISBN 80-7315-120-0.

 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP, 2004, 77 s. ISBN 80-86856-01-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 201. ISBN 80-86633-31-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. In ALBRECHT, F., JÖDECKE, M., STÖRMER, N. (Hrsg.) Bildung, Lernen und Entwicklung, Dimensionen professioneller (Selbst) Vergewisserung. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2006, s. 270-277. ISBN 3-7815-1494-3.

 • BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ. J., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik –Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In ALBRECHT, F., BÜRLI, A., ERDELYI, A. (Hrsg.) Internationale und vergleichende Heil- umnd Sonderpädagogik. Aktuelle Diskussion, Ergebnisse und herausforderungen. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2006, s. 259-267. ISBN 3-7815-1467-6.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Projekt im Rahmen der Initiativen EQUAL-TCA: Integration Jugendlicher mit Behinderungen in der Arbeitsmarkt aus nationaler Sicht. Impulse Impressum, Nr. 28, Dezember 2003, Hamburg, Spolková republika Německo. ISSN 1434-2715.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • 2. - 3.5.2007 Brno, Šlapanice. Vědecká konfernce s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů". Přednáška na téma: Aktivizační a vzdělávací centrum.

Zahraničí

 • Německo: Stuttgart, 24. - 26.10.2007 seminář s mezinárodní účastí pořádala ministerská pracovní skupina ze Spolkové země Baden-Württemberg u příležitosti 10. výročí spolupráce s Českou republikou.

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konané dne 12.9.2007, Brno, PdF MU.

 • 2. - 3.5.2007 Brno, Šlapanice. Vědecká konfernce s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů".

Publikační činnost

 • PIPEKOVÁ, J. Lidská práva a osoby s mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distačnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích
Česká republika

 • Telč: Pracovní jednání k RVP LMP. Organizátor akce MŠMT ČR, VÚP Tvorba rámcového vzdělávacího programu pro žáky s LMP. 24.4.-25.4.2008. Vyžádaná přednáška
  PIPEKOVÁ, J. Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky (závěry a výsledky projektu OP RLZ 3.2).

Zahraničí

 • Německo: Oldenburg, 4. Mezinárodní sympozium k internacionální speciální pedagogice, konané 3.-6.9. 2008, příspěvek na téma
  "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", "Aktivizační a vzdělávací centrum" – výsledky projektů.

 • Německo: Oldenburg, 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext (Žít s jinakostí v mezinárodním kontextu). 3.9.-7.9.2008. Vystoupení v pracovní skupině
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen (přijato k publikování).

 • Švédsko: Härnösand, MID Sweden university, konaná 22.9.–29.9.2008, Kariérové poradenství v ČR, Profesní příprava žáků na budoucí povolání.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: moderování německé sekce konference "Vzdělávání žáků s mentálním postižením – konfrontace se zkušenostmi v Báden-Württembergu" v rámci konference "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností." 17.9.2008

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: MSD, 2008, 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2008, s. 229-244. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • PIPEKOVÁ, J., ŠTENCLOVÁ, E. Postavení přípravného stupně základní školy speciální v systému vzdělávání v České republice. The Role of Special Schools´ Preparatory Grade in the Czech Educational System. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 130-130, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PIPEKOVÁ, J., ŠTENCLOVÁ, E. Analýza funkce přípravného stupně základní školy speciální pro děti s těžkým postižením. Analysis of Function of Preparatory Stage of Primary School Special for Children with Severe Disability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 103-124. 22 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • DRLÍKOVÁ, E., PIPEKOVÁ, J. Příprava romské mládeže na povolání. Professional Preparation of Roma Adolescents. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Rodina s dítětem se zdravotními postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 43-50, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Uvedení do speciální pedagogiky. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením v jednotlivých obdobích života. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 305-310, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 311-316, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • MUSIL, K., PIPEKOVÁ, J. Profesní příprava žáků odborných učilišť a jejich vstup na otevřený trh práce. Professional Preparation of Students in Vocational Education and their Entrance to Labour Market. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 339-351, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., ZEMSKÁ, B. Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb. Conditions of Education of Students with Learning Difficulties (Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 71-79, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Německo: Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“ na univerzitě Landau/Koblenc, konané 24. - 28. 8. 2010 v Landau. Vystoupení v diskuzi, 27.8. 2010.
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation

 • Německo: 5. mezinárodní sympozium léčebné a speciální pedagogiky - 5. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik na téma Individualita a společnost jako principy mezinárodní léčebné a speciální pedagogiky - Individualität und Gemeinschaft als Prinzipein Internationaler Heil-und Sonderpädagogik, konaný ve dnech 27.9.-28.9.2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 27.9.-28.9. 2011.
  Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
  Vyžádaná přednáška, 28.9. 2011
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PANČHOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Inklusive Bildung in der Tschechischen Republik – Forschung an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität

Publikační činnost

 • PIPEKOVÁ, J. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Career Counselling for Pupil with Health Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 251-263, 13 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • PIPEKOVÁ, J. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. Job Opportunities of People with Intellectual Disabilities. In FRIEDMANN Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2011. s. 167-186, 20 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • PIPEKOVÁ, J., VALENTOVÁ, D. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kmenové škole z pohledu spolužáků. Education of Pupils With Special Educational Needs in Home School – Classmates´ Point of View. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 101-107, 7 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PIPEKOVÁ, J., LORENCOVÁ, V. Integrované/inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách Jihočeského kraje. Integrated/Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs in Selected Schools in South Bohemian Region. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 123-134, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PIPEKOVÁ, J., STRAPÁČOVÁ, L. Výuka výtvarné výchovy u žáků s poruchou autistického spektra. Art Education of Pupils with Autism Spectrum Disorder. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 47. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • PIPEKOVÁ, J., STRAPÁČOVÁ, L. Výuka výtvarné výchovy u žáků s poruchou autistického spektra. Art Education of Pupils with Autism Spectrum Disorder. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 281-318. 38 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Německo: Univerzita Oldenburg, Konference docentů pro osoby s tělesným postižením. Tagung der Lehrenden der deutschsprachigen Lehrenden im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Aktivní účast: 2.-5.9. 2012, Carl von Ossietzky. Univerität Oldenburg
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. die Institute stellen sich vor... Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

 • Finsko: EAPRIL 2012, conference, Jyväskylä. Creating competence – Innovation in Learning and Development. Aktivní účast: 27.-30.11. 2012, JAMK, University of Applied Sciences Jyväskylä, Finnland
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 12. 9. 2012.
  organizace konference
  PIPEKOVÁ, J., FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M.

Publikační činnost

 • PIPEKOVÁ, J. Zaměstnávání osob s mentálním postižením. Employment of People with Intellectual Disabilities. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 95-104, 10 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education