Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Zita Nováková, Ph.D.


D2

PhDr. Zita Nováková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, edukace jedinců se zrakovým a přidruženým postižením, raná péče a poradenství osobám se zrakovým postižením

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. In PIPEKOVÁ, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 253-272. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • NOVÁKOVÁ, Z. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 123-127. ISBN 978-80-7392-058-6.

 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 125 s. ISBN : 978-80-7315-145-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Publikační činnost

 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007, 125 s. ISBN 978-80-7315-145-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Publikační činnost

 • NOVÁKOVÁ, Z. Posilování komunikativních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno : Paido, 2008, 11 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • NOVÁKOVÁ, Z. Posilování komunikačních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of pupils with special educational needs II. 1. vydání. Brno : Paido, 2008, s. 147-158. ISBN 978-80-210-4736-5.

 • NOVÁKOVÁ, Z. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno : MSD, 2008, s. 123-127. ISBN 978-80-7392-058-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • NOVÁKOVÁ, Z. Některé strategie ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením a poruchami emocí a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (et al.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.: Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno : MU, 2009, s. 181-192. ISBN 978-80-210-5032-7.

 • NOVÁKOVÁ, Z. Sociální interakce žáků se zrakovým postižením v kontextu integrativního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevyhodněním: Education of Socially Diadvantaged Students. 1. vyd. Brno : Paido, 2009, s. 125-126. ISBN 978-80-7315-188-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • NOVÁKOVÁ, Z., VILÁŠKOVÁ, D. Vhodná edukační strategie jako základní předpoklad úspěšného integrativního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením a s poruchou autistického spektra. Adequate Education Strategy as Fundamental Condition for Successful Integrative Education of Students with Severe Visual Impairment and Autism Spectrum Disorder. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 217-228, 12 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. In PIPEKOVÁ, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 253-272. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • NOVÁKOVÁ, Z., VILÁŠKOVÁ, D. Strukturované učení v integrativním vzdělávání žáka s těžkým zrakovým postižením a poruchou autistického spektra. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 15 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • HAMPLOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, Z. Podpora sociálních a pracovních kompetencí žáků se zrakovým postižením v jejich volném čase. Support of Social and Work Competencies of Students with Visual Impairments in their Free Time. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 37. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • HAMPLOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, Z. Podpora sociálních a pracovních kompetencí žáků se zrakovým postižením v jejich volném čase. Support of Social and Work Competencies of Students with Visual Impairments in their Free Time. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 159-171. 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education