Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, edukace romských žáků, metodologie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, utváření identity.

Specializace:

Výzkum v oblasti sociálně znevýhodněných dětí, především se zaměřením na romské žáky.
Výzkum asistentů pedagoga
Evaluace projektu Domácí učitel
Výzkum s využitím ohniskových skupin, sociální determinanty vzdělávání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • NĚMEC, J. Educational significance of a game in post-modern society. In The New Educational Review. 1. vyd. Torun : Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005. ISBN 1732-6729, s. 215-223.

 • NĚMEC, J. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku (recenze). 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta UK v Praze, 2005. ISBN 0031-3815, s. 64-66.

 • NĚMEC, J. Sociální svět žáka In Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3687-7, s. 16-23.

 • KNOTOVÁ, D., NĚMEC, J. The Interrelationship of Czech and Polish Social Pedagogy, an Outline of Approaches to its Study in the Czech Republic. In Selected Educational Problems. 1.vyd. Krakov : Uniwersitet Wroclawski, 2005. ISBN 83-7308-563-7, s. 23-33.

 • NĚMEC, J. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. Vyd. 2004. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0878-3, s. 59-65. 26.11.2003, Olomouc, evropská akce.

 • NĚMEC, J. Didaktické prostředky multimediálních programů a LMS v kontextu elektronockého vzdělávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2004. 9 s. ISBN 80-210-3474-2.

 • NĚMEC, J. Educational significance of game in post-modern society. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. ISBN 83-7271-292-3, s. 73-1 s. 16.10.2004, Kraków, celosvětová akce.

 • NĚMEC, J. Funkce hry v kontextu rizvoje osobnsti. In DARÁK, M. Aktuálne trendy v teórii výchovy. 1. vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity, 2004. ISBN 80-8086-256-9, s. 97-102. 2.10.2003, Prešov.

 • NĚMEC, J. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku (recenze). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno, Pedagogická fak Masarykovy univerzity. ISSN 0323-0449, 2004, no. 5, s. 41-42.

 • NĚMEC, J. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry. In WIEGEROVÁ, A. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava : Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004. ISBN 80-969146-0-X, s. 30-40. 11.12.2004, Bratislava, evropská akce.

 • NĚMEC, J. Možnosti intergrace v Rámcovém vzdělávacím programu. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha, Prázdninová škola Lipnice. ISSN 1214-603X, 2004, no. 2, s. 37-38.

 • NĚMEC, J. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-078-6, s. 69-78.

 • NĚMEC, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno : Paido, 2003. 119 s. ISBN 80-7315-012-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní konference, Prázdninová škola Lipnice, Praha 20. – 21. 4. 2007, (referát)

 • Mezinárodní konference, Výchova a volný čas, UHK, Pedagogická fakulta 21. – 22. 6. 2007 (vystoupení: Eduteinment a trendy v oblasti volného času)

Zahraničí

 • Portugalsko: Lisabon – 7. mezinárodní meeting (6 – 8. 2. 2007) Developing Training Programmes for Qualified Teachers to Teach in Prisons. 7. meeting in Czech Republic. 2007 (referát)

 • Celosvětová mezinárodní konference, ICCP - THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Konference 5. – 6. 9. 2007 (vystoupení: Edutainment or Entertainment - Education Possibilities of Didactic Games in the Education of Natural Science.

 • Slovensko: Mezinárodní konference, Výchova a volný čas, Trnava 25. – 26. 10. 2007 (vystoupení: Výchova nebo zábava - Trendy v oblasti VČ)

 • Polsko: Mezinárodní konference, Wroclaw 13.12. 2007, Edukacja wobec procesów integracyjnych. Konteksty hisroryczne i wspólczesne. Vystoupení: Integrace sociálně znevýhodněných žáků v ČR (Česko-Polské dny)

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace celosvětového konference - THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007

Publikační činnost

 • NĚMEC, J. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6.

 • NĚMEC, J. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. s. 96-96. ISBN 978-80-7040-987-9.

 • NĚMEC, J. ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • NĚMEC, J. ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 127-142, 354 s. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • NĚMEC, J. Klasy przygotowawcze dla dzieci ze srodowisk trudnych w Republike Czeskiej. In Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. wydanie I. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Karków, 2007. od s. 55-64, 10 s. ISBN 978-83-7308-987-7.

 • NĚMEC, J. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno : MSD, 2007. od s. 11-17, 7 s. 1. vyd. ISBN 978-80-86633-97-8.

 • NĚMEC, J. PSI pro sociální pedagogy. Základy psychologie pro sociální pedagogy. (elektronický kurz, cvičení). 2007.

 • NĚMEC, J. The Teacher and Education in Prison. Communication and Translation Analysis. 2007.

 • NĚMEC, J. Utváření předsudků a postojů. In GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a multikulturní výchova. Brno, PdF MU, 2007. (v tisku)

 • NĚMEC, J., TRNA, J. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. Brno : Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007. od s. 55-64, 10 s. ISBN 978-80-210-4666-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí, Učitel a žák v současné škole, konference České pedagogické společnosti, PdF MU, 12. 2. 2008, moderátor sekce, příspěvek: Význam pedagogických asistentů

 • Brno: seminář pro ředitele a učitele ZŠ, Centrum volného času Lužánky, 26. 3. 2008, prezentace: Evaluace v prostředí ZŠ a ŠVP

 • Brno: mezinárodní konference, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, PdF MU 17. 9. 2008, příspěvek: Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol

 • Brno: mezinárodní konference, Česko-Polské dny, PdF MU, 9. 10. 2008, příspěvek:
  Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.

 • Srní: konference s mezinárodní účastí, Strukturované studium na vysokých školách ČR, PdF Západočeské univerzity v Plzni, 29. 4. 2008, příspěvek:
  Strukturované studium na PdF MU.

 • Liberec: konference s mezinárodní účastí, Konference asociace pedagogů volného času, PdF TU v Liberci, 16. – 17. 6. 2008, příspěvek:
  Trávení volného času nebo otrava časem volným?

 • Hradec Králové: mezinárodní konference, Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy - konference ČAPV, 3. – 4. 9. 2008, příspěvek:
  Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního stupně.

 • Ostrava: mezinárodní konference, Pedagogická evaluace - Sociália 2008, PdF OU, 18. – 19. 9. 2008, příspěvek:
  Evaluace programu "Domácí učitel" prostřednictvím ohniskových skupin.

 • Bartošovice: konference pro pracovníky nízkoprahových zařízení Inventura - nízkoprahové kluby pro děti a mládež, 2. 10. 2008, příspěvek:
  Možnosti a limity výchovy ve volném čase.

Zahraničí

 • Polsko: seminář v rámci Česko-Polských dnů, Univerzita Wroclaw 3. 4. 2008, prezentace pro studenty a akademickou veřejnost, příspěvek:
  Edutainment a trendy v oblasti VČ.

Publikační činnost

 • NĚMEC, J. Volný čas dětí a mládeže - Zábava nebo výchova?. In Pedagogika volného času, teória a prax. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8082-171-5, s. 75-82. 25.10.2007, Trnava.

 • NĚMEC, J. Jaroslav Foglar a jeho čtenářské kluby. In Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha : Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007. od s. 208-217, 10 s. ISBN 978-80-239-9736-1.

 • NĚMEC, J. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU. In Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 20-37, 18 s. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnsnkých základních škol. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2008. ISBN 978-80-7315-167-6 (abstrakt)

 • NĚMEC, J. Edukace romských žáků. Změnit přístup v edukaci nebo změnit Romy? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 83-92, 10 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 245-264, 19 s. Vzděl. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • NĚMEC, J. Jaké postoje zaujmout a jaké předsudky odstranit, aby naše společnost mohla být nahlížena jako multikulturní? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 63-68, 6 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J. Kdo je pedagog volného času? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 35-44, 10 s. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J., JELÍNKOVÁ, K. Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního studpně. In SVATOŠ, T., DOLEŽALOVÁ, J. Pedagogocký výzkum jako podpora proměny současné školy. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. od s. 584-598, 14 s. ISBN 978-80-7041-287-9.

 • NĚMEC, J., JELÍNKOVÁ, K.. Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního stupně. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. konferenční abstrakt. ISBN 978-80-7041-970-0.

V tisku

 • Význam pedagogických asistentů, konference České pedagogické společnosti, vedení sekce, prezentace (Brno, 12. 2. 2008)

 • Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. Prezentace, mezinárodní konference - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Brno, 17.9.2008)

 • Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Prezentace, mezinárodní konference Česko-Polské dny (Brno 9.10. 2008)

 • Strukturované studium na PdF MU. Příspěvek, konference Strukturované studium na VŠ (Srní 29.4. 2008)

 • Trávení volného času nebo otrava časem volným? prezentace, konference Asociace pedagogů volného času. (Liberec 16 – 17.6. 2008)

 • Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního stupně. prezentace, konference ČAPV (Hradec Králové 3. – 4. 9. 2008)

 • Evaluace programu "Domácí učitel" prostřednictvím ohniskových skupin. prezentace. Konference Sociálie (18. – 19. 9. 2008)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Zlín: mezinárodní akce. Škola v proměnách (učitel, žák, učivo). ČPdS, Univerzita Tomáše Bati. 4. – 5. 2. 2009, vystoupení v sekci
  NĚMEC, J. Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení.

 • Brno: celostátní konference. Hledejme lék na dětskou kriminalitu. Společnost přátel Jaroslava Foglara a Katedra sociální pedagogiky PdF MU 12. 2. 2009, hlavní referát
  NĚMEC, J. Virtuální JÁ aneb Klasické utváření identity postmoderními prostředky.

 • České Budějovice: mezinárodní. 5. konference o výchově a volném čase. Teologická fakulta JU 25. – 26. 6. 2009, vystoupení v sekci
  NĚMEC, J. Focus research aneb „Co je důležité, je očím neviditelné“.

 • Ostrava: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu - Česká asociace pedagogického výzkumu, PdF OU 9. – 10. 9. 2009, vedení sekce a vystoupení v sekci,
  NĚMEC, J. Locus of control v kontextu hodnoty vzdělání romských žáků.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP, VZ 2009. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. PdF MU 16. – 17. 9. 2009.
  NĚMEC, J. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru PdF MU. 16. - 17.9.2009
  Organizátoři: VOJTOVÁ, V., NĚMEC, J.

Publikační činnost

 • NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Pupils with Social Disadvantages. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 21-37. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of the Transaction Analysis. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 211-227. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of Transaction Analysis. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 71-71, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialisation of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 72-72, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMEC, J. Asistenti pedagogů. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 424-429. ISBN 978-80-7367-546-2

 • NĚMEC, J. Edutainmemnt - fenomén mimoškolní edukace. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 498 -502 ISBN 978-80-7367-546-2.

 • NĚMEC, J. Mládež a volný čas. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 379-384. ISBN 978-80-7367-546-2.

 • NĚMEC, J. Focus Group in the Frameworks of the Social Support Context. Czech -polish historical and pedagogical journal. Brno, Masaryk Univesity, Faculty of Education. 2009, vol. 1, no. 1, s. 77-86. ISSN 1803-6546

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2009. 15-28, 13 s. ISBN 978-80-210-5106-5.

 • NĚMEC, J. Integration of Pupils with Low Social Status in the Cech Republic. In Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts. 1. vyd. Wroclaw : Atut Oficyna Wydawnicza, 2009. s. 111 -211. Instytut Pedagogiki UW, ISBN 978-83-7432-572-1.

 • NĚMEC, J. Role pedagogických asistentů v edukaci sociálně znevýhodněných žáků. In FRANIOK, P., KNOTOVÁ, D. Učitel a žák v současné škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 383-393. ISBN 978-80-210-4752-5.

 • NĚMEC, J. Spontánní aktivity mládeže ve volném čase. In ČINČERA, J., KAPLÁNEK, M., SÝKORA, J. Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2009. s. 88-93. ISBN 978-80-7399-611-6.

 • NĚMEC, J. Virtuální JÁ aneb Klasické utváření identity postmoderními prostředky. In Internet - rizikový faktor dětského vývoje. 1. vyd. Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., 2009. s. 11-18. ISBN 978-80-254-6252-2.

 • NĚMEC, J. Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení. In RYBIČKOVÁ, M., HLADÍK, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 417-428. ISBN 978-80-7318-904-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Jedovnice: 6. mezinárodní konference O výchově ve volném čase. červen 2010. vyžádaná přednáška.
  NĚMEC, J. Několik pohledů na výzkum ve volném čase.

Zahraničí

 • Velká Británie: mezinárodní, SEBDA conference, UK, Transforming Troubled Lives: the impact of research, policy and practice on children and young people with social, emotional and behavioural difficulties. Oxford, Keble College. září 2010. Vystoupení v sekci
  NĚMEC, J. The Integration of Socially disadvantaged Pupils in the Czech Republic

Publikační činnost

 • NĚMEC, J. Edukace romských aktivistů a studentů v kontextu jejich místa kontroly. Education of Roma Activists and Students in Context of their Place of Control. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 307-316, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 134. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J. Sociální a kulturní determinanty edukace romských žáků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 12-22, 10 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., PAVLÍČKOVÁ, R. Edukace romských dětí očima studnetů - domácích učitelů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 43-58, 16 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace romských žáků očima pedagogikých asistentů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 59-80, 21 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-94, 14 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J. Strategie edukace romských žáků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 107-113, 7 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J. View of Romany Activists and Students on Education through Locus of Control Concept. In Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2/2010, 2, od s. 93-103, 11 s. ISSN 1803-6546.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Velké Bílovice: s mezinárodní účastí, Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, Učiteľovo myslenie a uvažovanie. prosinec 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
  NĚMEC, J. Výzkumné možnosti vizuální metodologie v sociální pedagogice

 • Brno: s mezinárodní účastí, jednodenní konference s mezinárodní účastí "Učíme psychologii". Katedra psychologie PdF MU, aktivní vystoupení
  NĚMEC, J. Vše co potřebuji znát z psychologie je obsahem kurikula mateřské školy aneb Psychologie v seminárních cvičeních sociálních pedagogů.

Zahraničí

 • Polsko: mezinárodní, Česko-Polské dny. Wroclaw, Pedagogický institut, listopad 2012. vyžádaná přednáška.
  NĚMEC, J. Možnosti vizuální metodologie v sociálně pedagogickém výzkumu.

Publikační činnost

 • NĚMEC, J. Identita ukrytá kolem nás. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Sociálně pedagogický výzkum, ISBN 978-80-210-5761-6, s. 34-45.

 • VODIČKOVÁ, M., NĚMEC, J. Vzdělávání žáků uprchlíků v České republice z pohledu učitelů. Education of Students - Refugees in the Czech Republic: Teachers´ Point of View. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 137-151, 15 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education