Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.


D2

doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Současný český jazyk – lingvistika, didaktika českého jazyka

Specializace:

Stylistika českého jazyka

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • MINÁŘOVÁ, E. Tvoříme texty. In Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základních škol a nižších gymnázií. 1. vydání. Praha: Pansofia, 1998. s. 64-76. ISBN 80-85804-90-5.

 • MINÁŘOVÁ, E. Tvoříme texty. In Čeština hravě. Cvičebnice pro 7. roč. ZŠ a nižší gymnázia. Praha: Pansofia, 1999. s. 53-64. ISBN 80-85804-11-5.

 • MINÁŘOVÁ, E. Tvoříme texty. In HAUSER, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 8. roč. ZŠ a nižší gymnázium. 1. vyd. Praha: Pansofia, 2001. s. 42-57. ISBN 80-72 41-003-2.

 • MINÁŘOVÁ, E. Tvoříme texty. In Čeština hravě. 1. vyd. Cvičebnice pro 9. roč. ZŠ a nižší gymnázia. Úvaly u Prahy: ALBRA, 2003. s. 67-92. ISBN 80-86490-63-7.

 • ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. ISBN 80-86642-00-3.

 • MINÁŘOVÁ, E. Český jazyk jako jazyk mateřský a jazyková kultura na základní škole. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.) Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 241 – 249. ISBN 80-210-3870-5.

 • MINÁŘOVÁ, E., ŠTĚPÁNEK, K. K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze kurikula ZŠ: na příkladu českého jazyka a dějepisu. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Od s. 189-202, 14 s. ISBN 80-210-4125-0.

 • ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. 382 stran (autorka stran 75-105, 244-283). ISBN 978-80-7106-961-4.

 • MINÁŘOVÁ, E. Stylistika češtiny. Brno: MU, 2009, 84 s., ISBN 978-80-210-4973-4

 • MINÁŘOVÁ, E. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. 290 s. ISBN 978-80-247-2979-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní bohemistická konference na téma "K diferenciaci jazykových prostředků" konaná 8. - 9. 11. 2007 na FF Ostravské univerzity, Ostrava. Přednáška v sekci "Komunikace v církevním prostředí" na téma "Rozpětí knižnosti a hovorovosti v církevním tisku". Výstup: připravovaný sborník z konference.

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Stylová charakteristika textů církevní komunikace. In MINÁŘOVÁ, E., KLÍMOVÁ, K. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 70-73. ISBN 978-80-210-4278-0.

 • Sborník MINÁŘOVÁ, E., KLÍMOVÁ, K. (eds.) Čeština – bádání a učení. 1. vyd. Brno: MU, 2007, 143 s. ISBN 978-80-210-4278-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, PdF MU, 17. 9. 2008. Vystoupení na workschopu sekce: Český jazyk a literatura v procesu komunikace příspěvek:
  MINÁŘOVÁ, E. Slohový výcvik v mluvené pragmatické komunikaci u žáků se speciálními výchovnými potřebami.

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 133, č. 2, listopad 2008, s. 30 – 34. ISSN 0323- 0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. PdF MU, 16.-17.9. 2009. Vystoupení v pracovní skupině (na workshopu) – sekce Český jazyk a literatura v procesu komunikace. Přednáška.
  MINÁŘOVÁ, E. Slohová výchova - metody a postupy při nácviku souvislého mluveného projevu a překonávání některých forem deprese.
  MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním.

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy u žáků se sociálním znevýhodněním. Possibilities of Primary School Stylistic and Communication Education in Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 67-67, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • MINÁŘOVÁ, E. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. Possibilities od Primary School Stylistic and Communication Education in Pupils with Social Disadvantages. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 155-161. 7 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení na workshopu Inkluze v primárním vzdělávání, sekce Jazyk a jazyková komunikace.
  MINÁŘOVÁ, E. Úloha učitele při rozvíjení komunikativní výchovy v jazykovém a slohovém vyučování na 1. stupni ZŠ.

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Slohové činnosti reprodukční a produkční v primární škole se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Stylistic Reproductive and Productive Activities in Primary Schools with the Focus on Pupils with Special Educational Needs. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 201-207, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Pedagogická fakulta MU, 7. 9. 2011. Přednáška v pracovní skupině – sekce Jazyk a literatura v komunikaci.
  MINÁŘOVÁ, E. Slohové vyučování jako prostředek překonávání komunikačních bariér.

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků. The Role of Creativity in Composition Education in Overcoming Communication Barriers of Students. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 43. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • MINÁŘOVÁ, E. Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků. The Role of Creativity in Composition Education in Overcoming Communication Barriers of Students. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 233-239. 7 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • MINÁŘOVÁ, E. Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 13 – 33. ISBN 978-80-210-6053-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education