Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Pedagogický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Psychologie ve školní praxi.

Specializace:

Školní a poradenská psychologie, profesionální rozvoj učitelů, spolupráce učitelů.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • LAZAROVÁ, B. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno : Paido, 2006,. 230 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-114-6.

 • LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 1. vyd. Brno : Paido, 2005,. 70 s. ISBN 80-7315-115-4.

 • LAZAROVÁ, B. Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika, Praha : PedF UK, LV, 2, od s. 102 - 118, 17 s. ISSN 0031-3815. 2005

 • POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha : STROM Praha, 1999,. 78 s. ISBN 80-86106-07-1

 • LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. 1. vyd. Praha : STROM, 1998,. 62 s. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“. Konference s mezinárodní účastí. Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky. Brno, 12. září 2007.

Publikační činnost

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 77-81. CD ROM. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.

 • FRIEDMANN, Z, LAZAROVÁ, B. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 51 s. 34-38. ISSN 1214-7230

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" K výzkumnému záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu". 17. září 2008. Pedagogická fakulta MU. 17. září 2008.

 • Plzeň: Konference s mezinárodní účastí "Psychologie ve vzdělávání". 14. listopadu 2008, Pedagogická fakulta ZU v Plzni.

Zahraničí

 • Kypr: Mezinárodní vědecká konference s názvem International Conference on Educational Science (ICES 08) konaná ve dnech 23.-25. června 2008. Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta – North Cyprus.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Role of Basic School in Vocational Guidance for Pupils: On the Situation in the Czech Republic. In ICES 08, Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta North Cyprus: 2008, s. 16-20.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 341- 350. ISBN 978-80-7315-170-6

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Školní poradenství – téma pro (nejen) psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání. Plzeň: ZČU, 2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". 16.-17. září 2009, Pedagogická fakulta MU. Vystoupení v sekci.Příspěvky
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. 1. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zahraničí

 • Řecko: Mezinárodní vědecká konference s názvem „International Conference on Education“ (ATINER) konaná ve dnech 25.-28. května 2009 na Athéna Institute for Education and Research – Athény. Vystoupení v sekci. Příspěvek s názvem
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Career Choice in Pupils with Special Educational Needs – Comparison of Case Studies

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The role of basic school in vocational guidance for pupils: On the situation in the Czech republic. In Proceedings of International conference of educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta : Eastern Mediterranean University, 2009. od s. 804-809, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Emotions in the Process of Professional Orientation: a Comparison of Case Studies of Pupils with Special Educational Needs. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 103-103, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Role školy v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – případové studie. The Role of School in Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs – Case Studies. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 403-418. 16 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek:
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování

Zahraničí

 • Turecko: Mezinárodní vědecká konference s názvem International Conference on New Horizont in Education Faculty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta – North Cyprus. 23.-25. 6. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování. Specific Aspects of Career Choice of Pupils with Specific Learning Difficulties and Behaviorel Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 331-338, 8 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace na 1. stupni základní školy očima učitelů. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 135, 1/135, od s. 10-15, 6 s. ISSN 0323-0449.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability. In International Conference on new Horizons in Education - 2010. Proceedings Book. 1. vyd. Famagusta : Mediterranean University of North Cyprus, 2010. od s. 865 - 870, 5 s. Dostupné http://www.inte.net/index.php?page=search&title=&abstract=&keyword=&author=friedmann&Type=Search

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách. On Professional Aspiration and Technical Education in Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 225-241, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z. Tři různé podoby volby: vliv emocí a školy v případových studiích. Three Different Forms of Choice: The Influence of Emotions and School in Case Studies. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 261-289, 29 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B. Poradenské týmy ve školách a jejich význam pro rozvoj školního kariérového poradenství. Guidance Teams in Schools and their Importance for Development of School Career Guidance. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 85-91, 7 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Belgie: Mezinárodní vědecká konference s názvem 3rd World Conference on Learning, Teaching and Education Leadership konaná v Bruselu ve dnech 25.-28. října 2012. Vystoupení v sekci.
  FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools.

Publikační činnost

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 57-64, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Okolnosti volby studijní/profesní cesty u žáků se sociálním znevýhodněním. Circumstances of Academic/Professional Choice in Pupils with Social Disadvantage. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 83-94, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education