Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. David Kroča, Ph.D.


D2

PhDr. David Kroča, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra české literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Česká literatura

Specializace:

Literární teorie, interpretace textu, umělecký přednes jako metoda interpretace

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KROČA, D. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 25 s. ISBN 80-7204-147-9.

 • KROČA, D. Umělecký přednes – texty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 20 s. ISBN 80-7204-180-0.

 • KROČA, D. Poetika dramat a básní Josefa Topola. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 123 s. ISBN 80-7315-101-4.

 • JANOUŠEK, P., KROČA, D., VOJTKOVÁ, M. Drama 1958-69. In JANOUŠEK, P. (ed.) Dějiny české literatury 1945-1989, III. 1958-69. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 397-466. ISBN 978-80-200-1538-9.

 • KROČA, D. (ed.) Škola a výzkum III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5265-9.

 • KROČA, D. Prostředky humoru v pohádkách Arnošta Goldflama. In ŠUBRTOVÁ, M. a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 157-168, 12 s. ISBN 978-80-210-5692-3.

 • KROČA, D. Caha Arnošt, Cach Vojtěch, Čemus Jan Karel, Elstner František Alexander, Foglar Jaroslav, Goldflam Arnošt, Jilík Jiří, Malík Jan, Man Lubomír, Neff Ondřej, Novák Jaroslav, Pařízek Ladislav Mikeš, Peřinová Iva, Pohl Josef, Souček Ludvík, Steklač Vojtěch, Středa Ludvík, Stuchl Vladimír, Švandrlík Miloslav, Werich Jan, Zapletal Miloš, Zíka Vláďa, Žák Jaroslav. In ŠUBRTOVÁ. M. et al. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 466 s. ISBN 978−80−7277−606−4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole konaná dne 12.9.2007, Brno, PdF MU

 • Pedagogická poema 2007 – odborný seminář o uměleckém přednesu s účastí neslyšících recitátorů (přednes ve znakovém jazyce), Znojmo, 6.-8.11.2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Podíl na organizaci sekce Český jazyk a literatura v procesu komunikace v rámci konference s mezinárodní účastí Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole konaný dne 12. 9. 2007, Brno, PdF MU

Publikační činnost

 • KROČA, D. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98. ISBN 978-80-7315-150-8. (Anotace příspěvku ve sborníku z konference s mezinárodní účastí.)

 • KROČA, D. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. ISBN 978-80-7315-162-1. (Úplné znění příspěvku z mezinárodní vědecké konference v odborné monografii.)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností konaná dne 17. 9. 2008

Organizace konferencí/workshopů

 • Podíl na organizaci sekce Český jazyk a literatura v procesu komunikace v rámci konference Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností konaná dne 17. 9. 2008

Publikační činnost

 • KROČA, D. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In ZÍTKOVÁ, J. (ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0. (Příspěvek ve sborníku z konference s mezinárodní účastí.)

 • KROČA, D. Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 65. ISBN 978-80-7315-167-6. (Anotace příspěvku ve sborníku z konference s mezinárodní účastí.)

 • KROČA, D. Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In KLENKOVÁ, J. a kol.: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita, s. 293-298. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (Masarykova univerzita). (Úplné znění příspěvku z konference s mezinárodní účastí v odborné monografii.)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 16.-17.9. 2009. Vystoupení v pracovní skupině zaměřené na český jazyk a jazykovou komunikaci. Příspěvek
  KROČA, D. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace.

Publikační činnost

 • KROČA, D. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008). Artistic Performance and Poetry Theatre as a Means of Socialization (Experience from the Wolker's Prostějov Festival 2000-2008). In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009. s. 160. s. 65-65, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci Jazyk a literatura v procesu komunikace IV.
  KROČA, D. Práce s dyslektickým recitátorem.

Publikační činnost

 • KROČA, D. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole. Work with the Dyslexic Reader of Poetry in Inclusive Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 209-215, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 7. 9. 2011. Vystoupení v sekci Jazyk a literatura v procesu komunikace V.
  KROČA, D. Přednes žáků s vývojovými poruchami učení a chování.

Publikační činnost

 • KROČA, D. Hodnotící kritéria přednesu žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Developmental Learning Difficulties and Behavioral Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 183-191, 9 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KROČA, D. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Dyslexia. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 64. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • KROČA, D. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Dyslexia. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 459-466, 8 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • KROČA, D. Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti. In FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities.. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 213-218, 6 s. ISBN 978-80-210-6091-3.

 • KROČA, D. Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Recitation of Children with Specific Learning Needs. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 59−67, 6 s. ISBN 978-80-210-6053-1

 • KROČA, D. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze. The Physically Disabled Main Character in the Czech Books for Boys. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 155−162, 8 s. ISBN 978-80-210-6053-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education