Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Blanka Knopová, CSc.


D2

PhDr. Blanka Knopová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Hudební výchova, teorie vyučování hudební výchově, Hudební pedagogika

Specializace:

Didaktika hudební výchovy

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KNOPOVÁ, B. Proměny hudební výchovy ve vztahu k současnému vývoji společnosti In. Musica viva in schola, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 1998, s. 20 -22. ISBN 80-210-1918-2

 • KNOPOVÁ, B. Vztah mezi hudební recepcí a hudebním sdělením In. Musica viva in schola, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 2000, s. 42 – 46. ISBN 80-210-2427-5

 • KNOPOVÁ, B. Hudební vzdělávání a jeho vliv na formování osobnostních rysů dítěte. In. Musica viva in schola XVII, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 135 – 140. ISBN 80-210-2765-7

 • KNOPOVÁ, B. Písničko, pojďme si hrát! Učebnice hudební výchovy pro 2. ročník. 1. vydání, Praha, Milan Zeman, ALBRA – Pansofia, 2002, 30 s. ISBN 80 86 49 053 – X

 • KNOPOVÁ, B. Masmediální produkce a její vliv na hudební vzdělávání dětí In. Musica viva in schola XVIII, Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 16 - 22. ISBN 80-210-3418-1

 • KNOPOVÁ, B. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání In. Musica viva in schola XIX, Masarykova univerzita, Brno, 2005, s. 35 - 43 ISBN 80-210-3796-2

 • KNOPOVÁ, B. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2005, 48 s. ISBN 80-210-3911-6

 • Lektor dalšího vzdělávání učitelů

 • Přednášková činnost – UK Praha, TU Liberec

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní konference "Kontexty hudební pedagogiky II", PdF UK, Praha, 28. 3. – 29. 3. 2007

 • Sympozium "Dětský folklor dnes - proměny funkcí", Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 18. 4. – 19. 4. 2007

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole", PdF MU, Brno, 12. 9. 2007

 • Konference s mezinárodní účastí "Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III", PdF UJEP, Ústí nad Labem, 14. 11. – 15. 11. 2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Spoluúčast na organizaci a vystoupení ve workshopu v rámci konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole", PdF MU, Brno, 12. 9. 2007

Publikační činnost

 • KNOPOVÁ, B. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • KNOPOVÁ, B. Music games-towards an integrated koncept of (more than) music education. In Everything depends on a good beginning Jan Ámos Komenský. 1. vyd. Praha : Charles University, Prague, Faculty of Education, 2007. od s. 96-97, 2 s. ISBN 80-7290-293-4.

 • KNOPOVÁ, B. Rámcově vzdělávací program – převratný objev pedagogiky konce 20. a začátku 21. století? 1. vydání. Masarykova univerzita Brno : Katedra Hv, 2007. 6 s. Musica viva in schola XX. ISBN 978-80-210-4445-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, PdF MU, 17. 9. 2008

 • Praha: Mezinárodní konference Kontexty hudební pedagogiky III, PdF UK, 25. 9. – 26. 9. 2008

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Organizace a vystoupení ve workshopu Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních dovedností u dětí se specifickými poruchami učení v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, PedF MU, 17. 9. 2008

Publikační činnost

 • KNOPOVÁ, B. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních dovedností u dětí se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno : Paido, Brno, 2008. 7 s. 278. publikace Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-7315-168-3.

 • KNOPOVÁ, B. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních kompetencí. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno : Jiřina Klenková, Marie Vítková, 2008. s. 61-64. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • KNOPOVÁ, B. Píseň - integrativní východisko hudebního vzdělávání. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. 1. vyd. PF UJEP v Ústí nad Labem : UJEP, 2008. od s. 37-40, 4 s. ISBN 978-80-7414-055-6.

 • KNOPOVÁ, B. Hudební teorie, dětská hudební tvořivost a školní praxe. In Kontexty hudební pedagogiky II. 1. vyd. UK Praha : UK Praha, PF, 2007. od s. 26-30, 5 s. ISBN 978-80-7290-324-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: konference s mezinárodní účastí Kontexty hudební pedagogiky III. PedF UK, vystoupení v plénu
  KNOPOVÁ, B. Podíl hudební výchovy na rozvoji komunikativních dovedností.

Zahraničí

 • Maďarsko: konference s mezinárodní účastí 80 ÉV A ZENEI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN, Szeged, říjen 2009, vystoupení v plénu
  KNOPOVÁ, B. Böhmische Tänze von Bedřich Smetana und ihre Applikation in der Erziehung.

Publikační činnost

 • KNOPOVÁ, B. Role pedagoga v měnících se podmínkách výchovy a vzdělání. The role of Teacher in Changing Conditions of Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 119-119, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KNOPOVÁ, B. Podíl hudební výchovy na rozvoji komunikativních dovedností. In Kontexty hudební pedagogiky III. 1. vyd. UK Praha : Petra Bělohlávkobá, 2009. od s. 55-59, 5 s. ISBN 978-80-7290-323-8.

 • KNOPOVÁ, B. Böhmische Tänze von Bedřich Smetana und ihre Applikation in der Erziehung. In 80 ÉV A ZENEI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN. 1. vyd. Szeged : Dombi Józsefné, 2009. od s. 98-104, 7 s. ISBN 978-963-482-967-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci Inkluze v primárním vzdělávání - Člověk a umění
  KNOPOVÁ, B. Hudební nástroj: projekt integrativního vzdělávání na 1. stupni základní školy.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. organizace workshopu: Inkluze v primárním vzdělávání - Člověk a umění.

Publikační činnost

 • KNOPOVÁ, B. Poruchy učení z pohledu učitele primární školy. Learning Disabilities from the Perspective of Teachers of Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 53-57, 5 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • KNOPOVÁ, B.Pěvecký projev v kontextu hudebního vzdělávání. In AŠKENBRENEROVÁ, I. Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7414-225-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: organizace workshopu Koncepce hudební výchovy v praxi v rámci konference s mezinárodní účastí s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. PdF MU. 7. 9. 2011
  KNOPOVÁ, B. Činnosti vokální – jejich význam pro rozvoj komunikativních dovedností.

Publikační činnost

 • KNOPOVÁ, B. Činnosti hudebně pohybové – jejich význam pro rozvoj senzomotorických dovedností. Importance of Music and Movement Activities for the Development of Sensory-motor Skills. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 42. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • KNOPOVÁ, B. Činnosti hudebně pohybové – jejich význam pro rozvoj senzomotorických dovedností. Importance of Music and Movement Activities for the Development of Sensory-motor Skills. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 224-232. 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: celostátní konference Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ. Brno, ZUŠ Kpt. Jaroše 24, datum konání: 12.11 2012 autor workshopu
  KNOPOVÁ, B. Hudební hra se zaměřením na rozvoj poslechových a hudebně pohybových dovedností

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education