Výzkumní pracovníci - D2: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.


D2

Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Kvalitativní a kvantitativní výzkum se zaměřením na okruh žáků se sociálním znevýhodněním

Specializace:

sběr dat a třídění vzhledem ke sledovaným oblastem šetření
spolutvůrce výzkumného rámce a nástrojů výzkumu
vyhodnocení výzkumných šetření
práce se zaměřenými skupinami
publikační činnost
spoluúčast na přípravě publikace a sborníku
spoluorganizátor Mezinárodní konference Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Fakultní výzkumný projekt 2007:

Sběr dat a třídění vzhledem ke sledovaným oblastem šetření spolutvůrce výzkumného rámce a nástrojů výzkumu; vyhodnocení výzkumných šetření ; práce se zaměřenými skupinami; publikační činnost; spoluúčast na přípravě publikace a sborníku

spoluorganizátor Mezinárodní konference Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KLAPKO, D. Analýza učebnic dějepisu pro ZŠ jako evaluační nástroj k zefektivnění kvality didaktických textů. In Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006. od s. 53-73, 123 s. ISBN 80-7315-124-3.

 • KLAPKO, D. Evaluace učebnic. 2006. e-learningový kurz. e-learningový kurz

 • KLAPKO, D. Evaluace učebnic jako cesta k optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. In Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006. od s. 45-53, 123 s. ISBN 80-7315-124-3.

 • KLAPKO, D. Dějiny sociální pedagogiky. Brno : PdF MU, 2005. e-learningový kurz.

 • KLAPKO, D. Základy pedagogiky. Brno : PdF MU, 2005. e-learningový kurz.

 • KLAPKO, D. Obsahová analýza plánované verze klíčových kompetencí v komparaci vybraných ŠVP pro ZŠ a RVP z hlediska práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 148-175, 27 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference Mládež a hodnoty (Olomouc, 18-19.10, článek Analýza afektivního kurikula ve vybraných učebnicích dějepisu z axiologického hlediska)

 • Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky MU, Modifikace výzkumné metody analýzy sémantické koherence a sémantických vazeb v procesu tvorby a evaluace učebnic dějepisu. Brno, PdF MU, listopad 2007.

Zahraničí

 • Slovensko: Konference o sociální pedagogice a sociální práci (Žilina, 13.5.), prezentace Metodika výuky předmětu Dějiny sociální pedagogiky na KSoC

Organizace konferencí/workshopů

 • Organizace a příprava odborného symposia (hlavní řešitel) - Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář). Brno, listopad, 2007.Editor monografie Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. (v tisku)

 • Celosvětová mezinárodní konference, ICCP - THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Konference 5. – 6. 9. 2007.Brno, PdF, 2007.

Publikační činnost

 • KLAPKO, D. Sociální politika. E-learningový kurz.

 • KLAPKO, D. Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. E-learningový kurz.

 • KLAPKO, D. Zamyšlení nad problematikou výkladu dějin sociální pedagogiky. Pedagogická orientace, Brno, 2007, vol. 17, no. 3, s. 3-19. ISSN 1211-4669

 • KLAPKO, D. Pedagogická propedeutika v kontextu sociální pedagogiky. In. GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a multikulturní výchova. Brno, PdF MU, 2007

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové: konference ČAPV Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2.-4.9.2008. Příspěvek
  KLAPKO, D. Využití diskursivní analýzy v procesu evaluace učebnic dějepisu.

 • Malenovice: konference Pedagogická evaluace - Socialia, 2008. Příspěvek
  Evaluace učebnic dějepisu - Ukázka sémantické analýzy textu v učebnicích dějepisu.

Zahraničí

 • Polsko: Výstup v rámci učitelské mobility, Wroclaw, 2008.
  Kurikulární reforma české školy.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Metodologický workshop pro tým výzkumného projektu interaktivního divadla. MU, 2008

 • Velké Bílovice: Študentské fórum, 2008. Workshop Symposium sociální pedagogiky II. aneb využití e-learningu v rámci metody open space se zaměřením na sociálně znevýhodněné skupiny.

Publikační činnost

 • KLAPKO, D. (ed.) Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • KLAPKO, D. Nástin předmětu historie sociální pedagogiky. In KLAPKO, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • KLAPKO, D. Sociální aspekty dějin pedagogiky. In KLAPKO, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • KLAPKO, D. Návrh měření sémantické složky afektivních cílů kurikula zastoupených ve výkladovém didaktickém textu v učebnicích dějepisu. In KLAPKO, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • KLAPKO, D. Jak lze uchopit pedagogickou propedeutiku v kontextu sociální pedagogiky? In. GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • KLAPKO, D. Zamyšlení nad problematikou výkladu dějin sociální pedagogiky. In Pedagogická orientace, Brno, ISSN 1211-4669, 2007, vol. 17, no. 3, s. 3-19.

 • KLAPKO, D. Modifikace a analýza sémantických výzkumných metod v procesu evaluace učebnic dějepisu. Brno, 2008 (v tisku)

 • KLAPKO, D. Sociálně pedagogické teorie. Brno: MU, 2008, e-learningový kurz.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. pořádané v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 16.-17.9. 2009. Přednáška v rámci workshopu.
  KLAPKO, D. Interaktivní divadlo jako předmět výzkumného šetření.

 • Olomouc: Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích. 2009.
  KLAPKO, D. Paralely v činnostech vybraných sociálních pedagogů.

 • Brno: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno, 2009.
  KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Realizace a interpretace dat předvýzkumného šetření interaktivního divadla se žáky základních a středních škol.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Učitel pre školu 21. storočia. Banská Bystrica. 2009.
  KLAPKO, D. Obsahová analýza ŠVP v kontextu sociálně znevýhodněných žáků.

 • Rakousko: Welt Forumtheater Festival Österreich, Ch. Alon: Forum Theatre in acute conflicts. WUK, Vídeň 2009.

 • Rakousko: Welt Forumtheater Festival Österreich, B. Sántos: Struggling imaginative and changing passionate. WUK, Vídeň 2009.

 • Chorvatsko: celosvětový festival Pula R. Mazzini: Are Cops-in-the-Head Social or Psychological? Theatre of the Oppressed, 2009.

 • Chorvatsko: celosvětový festival Pula Iwan Brioc and José Soeiro: The Future of Legislative Theatre. Theatre of the Oppressed, 2009.

Publikační činnost

 • KLAPKO, D. Obsahová analýza plánované verze školního vzdělávacího programu z hlediska práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. Content Analysis of a Planned Version of a School Educational Programme from the Perspective of Work with Socially Disadvantaged Groups. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 59-73. 15 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • KLAPKO, D. Interaktivní divadlo jako předmět výzkumného šetření. Interactive Theatre as Research Subject. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 61-61. 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. od s. 165-172, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Interaktivní divadlo jako primární prevence žáků. In Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 2010. Prezentace na konferenci

 • Brno: Statistics I. účast na workshopu

 • Brno: Statistics II. účast na workshopu

 • Brno: Empirical Phenomenological Psychology: theoretical approach, research methods, computerized text analysis technics. účast na workshopu

Zahraničí

 • Chorvatsko celosvětový festival Pula Forum - festival of Theatre of the Oppressed. Istarsko Narodno Kazaliste, Pula, 19.-24.6. 2010 účast na workshopech
  Legislative Theatre towards The Change.
  The Golden Cage - The Story of David.
  The Golden Cage - The Story of Magda.
  The Invasion of the Brain – lektor: Bárbara Santos.
  What is Oppression? - lektor: Julian Boal.
  The Power of Image – lektoři: Claudete Félix and Cachalote Maltos.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Odborná přednáška A. Bystrzycké pro studenty KSoP, Filosofický a sociální odkaz Januse Korczaka. Pedagogická fakulta MU, 9. 1. 2010

Publikační činnost

 • KLAPKO, D. Výzkumné zjištění metody nedokončených vět v rámci mapování účinků interaktivního divadla. Outcomes of Research Using Method of Open-ended Sentences in the Frame of Evaluating the Effectivenes of Interactive Theatre In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 14 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární intervence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. The Effect of Interactive Theatre as a Means of Primary Prevention of Social Pathological Phenomena in Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLAPKO, D. Obsahová analýza plánované verze klíčových kompetencí v komparaci vybraných ŠVP pro ZŠ a RVP z hlediska práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. In GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 148-175, 27 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • ... In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • ... In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018