Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

D2

PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie – problematika osob se sluchovým postižením a osob s hluchoslepotou (souběžným postižením zraku a sluchu), komunikace, český znakový jazyk a další komunikační formy osob se sluchovým postižením a osob s hluchoslepotou, využití rytmu jako nástroje k podpoře společenské inkluze u jmenované skupiny osob

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 203 s. ISBN 978-80-210-5564-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Studentská konference KSpP PdF MU "Speciální pedagogika očima studentů", Brno, 26.4.2007 a 1.11.2007. vystoupení s příspěvkem
  "Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR."

Zahraničí

 • Německo: účast na setkání speciálních pedagogů a speciálních škol z České republiky a německé spolkové země Baden-Württemberg při příležitosti 10. výročí jejich spolupráce v oblasti speciálního školství, 22.– 26.10.2007, tlumočení při setkání vedoucích pracovníků škol pro sluchově postižené (Lindenparkschule Heilbronn, MŠ a ZŠ pro SP Mohylová – Plzeň), účast při vzniku partnerství škol, Heilbronn.

Publikační činnost

 • HRICOVÁ, L. Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v České republice. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007. Od s. 101 – 116, 16 s. ISBN 978-80-7392-012-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), 8.3.2008, tlumočení do taktilního ZJ.

Zahraničí

 • Chorvatsko: 6. Konference EBU (Evropská unie nevidomých) na téma "Deafblindness: Equality and diversity" a 2. valné shromáždění EDBU (Evropská unie hluchoslepých), Zagreb, 25. – 30.4.2008, průvodcovství a tlumočení.

 • Maďarsko: 11th European Deafblind Holiday (Evropské prázdniny pro hluchoslepé), Šoproň, 4. – 11.8.2008, průvodcovství a tlumočení.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností" k výzkukmnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. – účast na přípravě a vedení sekce s názvem Funkční komunikace osob se sluchovým postižením a se současným postižením sluchu a zraku, 17.9.2008

 • Brno: "O kůzlátkách" - zajištění a organizace vystoupení dramaterapeutické skupiny LORMOS na PdF MU a následné besedy s jejími herci s hluchoslepotou, 27.11.2008.

Publikační činnost

 • HRICOVÁ, L. Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postiženími. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • HRICOVÁ, L. Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v Německu a v ČR. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. sborník studentské konference KSP PdF MU. Brno: MSD, 2008. s 80-88. 9 s. ISBN 978-80-210-4762-4

 • HRICOVÁ, L. „Kell egy jó barát – Potřebuješ dobrého přítele“. Unie, 2008, roč. XVII., sešit 11/12, s. 12.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: "Komunikační kompetence žáků ZŠ pro sluchově postižené v Německu a v ČR" (MUNI/41/039/2008, 3038) – představení výzkumné činnosti v rámci řešení fakultního výzkumného projektu v návaznosti na výzkumný záměr, prezentace vlastního projektu v rámci obhajoby fakultních projektů realizovaných v roce 2008, Brno, 26.2.2009.

 • Olomouc: X. Mezinárodní konference "Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice" KSpP PdF UP, 4.–5.3. 2009, vystoupení v sekci doktorandů se dvěma příspěvky:
  HRICOVÁ, L. Metodika práce v rané péči pro sluchově postižené v Německu.
  HRICOVÁ, L. Metodika práce při osobní asistenci hluchoslepému dítěti.

 • Brno: studentská konference "Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky" KSpP PdF MU, Brno, 12.5.2009, vystoupení s příspěvkem
  HRICOVÁ, L. Poskytování sociální služby rané péče v Německu a v ČR.

Organizace konferencí/workshopů

 • Kolín: XIV. Otevřeno – Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Městském divadle v Kolíně – člen organizačního štábu, 24.–26.4.2009

 • Brno: Specializovaný seminář v Moravské zemské knihovně „Komunikace sluchově postižených“ – čtyřdenní kurz pro pracovníky ve službách veřejných i odborných knihoven – příprava a realizace semináře, 19.–20.5. a 9.–10.6.2009.

 • Brno: Organizátor workshopu Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálním znevýhodněním v rámci konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru (VZ MSM0021622443) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Pedagogická fakulta MU 16. 9. 2009. Další organizátoři: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Babora Bočková, Ph.D., PhDr. Lenkou Doležalovou, Ph.D.

 • Německo (bez účasti): Exponát roku 1827 – podíl na prezentaci filmu natočeného českými Neslyšícími – příprava německých titulků pro Awi film, o.s., Německo, Frankfurt am Main, 13.6.2009

Publikační činnost

 • HRICOVÁ, L. 11. evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň, Maďarsko, 2008. Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce. In Speciální pedagogika, 2009, roč. 19, č. 1, sešit 1, s. 82 – 84. ISSN 1211-2720.

 • HRICOVÁ, L. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu (Heidelberg, Baden-Württemberg) a v České republice. In Komenský, 2009, roč. 133, č. 3, s. 2 – 9. ISSN 0323-0449.

 • HRICOVÁ, L. Metodika práce v rané péči pro sluchově postižené v Německu. In Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice. připravovaný sborník z X. Mezinárodní konference KSpP PdF, Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

 • HRICOVÁ, L. Úspěchy rodilých komediantů, jež ani hluchoslepota neodradí. In Doteky, 2009, č. 59. Také [online, cit. 2009-11-27]. Dostupné na www:

 • HRICOVÁ, L. Poskytování sociální služby rané péče v Německu a v ČR. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009, s. 86–95, 10 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • ABBODOVÁ, H., DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Education of Pupils with Hearing Impairment from Socially Disadvantaged Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 27-27, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

 • HRICOVÁ, L. Situace v oblasti vzdělávání sluchově postižených v Africe. Education of Persons with Hearing Impairment in Africa. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. s. 160. s. 116-116, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM)

 • HRICOVÁ, L. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu – Heidelberg, Badensko-Württembersko. In Speciální pedagogika, 2009, s. 23 – 36. V přípravě k tisku.

 • HRICOVÁ, L., HNÁTKOVÁ, M. Komunikace se čtenáři se sluchovým postižením v knihovnách – Čtenáři z řad jedinců se sluchovým postižením. In Duha, 2009, roč. 23, č. 4, s. 4–7. ISSN 0862-1985.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými poruchami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Rodina a její místo ve speciální pedagogice. PdF Univerzity Palackého, 3. - 4. 3. 2010.
  HRICOVÁ, L. Vlivy rodiny na komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v České republice a v Německu.

 • Brno: Odborný seminář Veřejné knihovny podporují čtenářství občanů se sluchovým postižením. Moravská zemská knihovna, 1.4.2010. Přednáška.
  HRICOVÁ, L., JIROTKOVÁ, M. Komunikace se čtenáři se sluchovým postižením

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení ve workshopu s názvem: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy.

 • Brno: Studentská konference Inkluze versus exkluze: determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. PdF MU, 5.10.2010. Přednáška.
  HRICOVÁ, L. Žáci ZŠ pro sluchově postižené v ČR a v německé spolkové zemi Baden-Württemberg a jejich komunikační kompetence.

 • Praha: Odborný seminář pro Asociaci logopedů ve školství. Hotel Albion, 22.10.2010. Přednáška.
  HRICOVÁ, L. Hluchoslepota.

Zahraničí

 • Německo: Konference s mezinárodní účastí Integration hörgeschadigter Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Einrichtungen. Mnichov, Ludwig-Maxmilians-Universität München, 4.12.2010. Poster:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Erziehung der Schüler mit Sprachstörungen und der Schüler mit Hörschädigung in der Regelschule

 • Německo: Konference s mezinárodní účastí Integration hörgeschadigter Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Einrichtungen. Mnichov, Ludwig-Maximilians-Universität München, 4.-5.2010. Poster.
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Regelschulbildung von Schülern mit Sprachstörungen und und der Schülern mit Hörschädigung.

 • Slovenská republika: Workshop Cudzí jazyk a žiaci so sluchovým postihnutím. Bratislava, PdF Univerzity Komenského v Bratislave, 10.12.2010. Účast v pracovní skupině.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Organizátoři: Klenková, J., Bočková, B., Hricová, L., Doležalová, L.

Publikační činnost

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků 1. stupně ZŠ pro sluchově postižené. Communication Competences of Students in Primary School for Hearing Impaired. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením v Německu (Neckargemünd, Baden-Württemberg). Use of E-learning in Professional Preparation of Persons with Severe Health Impairments in Germany (Neckargemünd, Baden-Württemberg). In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků primárních škol pro sluchově postižení v německé spolkové republice Baden-Württemberg. Communication Competences of Pupils in Primary Schools for Hearing Impaired in the German Federal Republic Baden-Württemberg. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 233-247, 15 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Virtuální vzdělávání - využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým postižením (Neckargemünd, Baden-Württemberg). Virtual Education - Use of E-learning in Professional Preparation of Persons with Severe Health Impairments (Neckargemünd, Baden-Württemberg) In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 81-88, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. Inclusive Education of Pupils with Hearing Impairment in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 143-152, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Vzdělávání žáka se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha : PdF UK, 2010. od s. 102-113, 12 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

 • HRICOVÁ, L. Metodika práce v rané péči pro sluchově postižené v Německu. In PROVAZNÍK, L., POTMĚŠIL, M. X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2010, 9 s. ISBN 978-80-244-2492-7.

 • HRICOVÁ, L. Spannende „Ruhe“ am Internationalen Tag der Gehörlosen in Tschechien? In HörgeschädigtenPädagogik, 2010, Jahrgang 64, Nr. 5, S. 217-217. ISSN 0342-4898.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Téma: Teorie praxi – praxe teorii. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc, 2.3.2011. Aktivní účast ve workshopu – sekce surdopedická. Prezentace příspěvku:
  HRICOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, L. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii
  HRICOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, L. Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Vzdělávání žáka se zdravotním postižením na základní škole. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7.3.2011. Aktivní účast ve workshopu s názvem: Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy
  HRICOVÁ, L., Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou.

 • Valašské Meziříčí: Mezinárodní konference Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. 25.3.2011. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole

 • Praha: Valná hromada Asociace logopedů ve školství, o.s. MŠMT, 9. 11. 2011.
  HRICOVÁ, L., Podpora komunikace dětí a žáků se sluchovým postižením v rámci speciálně pedagogického poradenství.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 9.11.2011. Aktivní účast. Prezentace příspěvku:
  DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce
  HRICOVÁ, L., SLIVIAKOVÁ, A. Hledání společného jazyka v rytmu – realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu. (poster)

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Vzdělávání žáka se zdravotním postižením na základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7.3.2011. Organizace workshopu s názvem: Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Spoluautoři: Bočková, B., Hricová, L., Klenková, J.

Publikační činnost

 • HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno : MU. 2011. 203 s. ISBN 978-80-210-5564-3

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Analýza podmínek pro vzdělávání žáka se sluchovým postižením v běžné základní škole. Analysis of Conditions for Education of Students with Hearing Impairments in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 77-88, 12 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Příklady úspěšného profesního vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím e-learningu v Badensku-Württembersku. Examples of Successful Professional Education of Persons with Profound Disabilities via E-learning in Baden-Württemberg. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 123-130, 8 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. Projects Focused on Support of Social Inclusion of Persons with Sensory Impairments and the Influence on School Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 38. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

 • HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. Projects Focused on Support of Social Inclusion of Persons with Sensory Impairments and the Influence on School Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 172-185, 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. Pupil with Hearing Impairment in Inclusive Environment of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 165-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L., HRICOVÁ, L. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 133-140, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education